Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10

Được đăng lên bởi heoconngugat-cr123
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia sư Thành ĐượcBÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG Oxy
Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A(1; -2), đường cao CH : x – y
+ 1 = 0, đường phân giác trong BN : 2x + y + 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, C và tính diện tích tam
giác ABC.
Bài làm :
AB đi qua A(1 ;-2) và AB  CH  AB : x + y + 1 = 0

 x  y  1 0  x  4
 
 2 x  y  5  0  y 3

B = AB  BN nên tọa độ điểm B là nghiệm của hpt 

 B(-4 ; 3)

Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua BN thì A’  BC.
Phương trình đường thẳng d đi qua A và vuông góc với BN là d : x – 2y – 5 = 0.
Gọi I = d  BN thì tọa độ điểm M là nghiệm của hệ pt :

 x  2 y  5 0  x   1
 
 I(--1;-3).

 2 x  y  5  0  y  3
I là trung điểm của AA’ nên A’(-3 ;-4)
Phương trình đường thẳng BC : 7x + y + 1 = 0
C= BC  CH nên tọa độ điểm C là nghiệm của hệ pt :

 7 x  y  25 0


 x  y  1 0
 C( 
BC =

 13
 x  4

 y  9
 4

13
9
;
)
4
4

15 2
,
4

SABC =

d(A,BC) = 3 2 ;

45
24

Bài 2:Trong mặt phẳng oxy cho ABC có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình x- 3y
- 7 = 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình : x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C .
Tính diện tích ABC .
Bài làm :

Gia sư Thành Được- Đường thẳng (AC) qua A(2;1) và vuông góc với đường cao kẻ qua B , nên có véc tơ chỉ phương
r
 x  2t
n   1; 3   AC  : 
 t  R
 y  1  3t
 x  2t

- Tọa độ C là giao của (AC) với đường trung tuyến kẻ qua C :   y  1  3t
 x  y 1  0

Giải ta được : t=2 và C(4;-5). Vì B nằm trên đường cao kẻ qua B suy ra B(3a+7;a) . M là trung
 3a  9 a  1
;
điểm của AB  M 
 .
2
2 

- Mặt khác M nằm trên đường trung tuyến kẻ qua C :
3a  9 a  1


 1  0  a  3  B  1; 2 
2
2
uuur
12
x  2 y 1

 3 x  y  5  0, h  C; AB  
- Ta có : AB   1; 3  AB  10,  AB  :
1
3
10
1
1
12
10.
 6 (đvdt).
- Vậy : S ABC  AB.h  C , AB  
2
2
10
Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết
trực tâm H (1;0) , chân đường cao hạ từ đỉnh B là K (0; 2) , trung điểm cạnh AB là M (3;1) .
Bài làm :
- Theo tính chất đường cao : HK vuông góc với AC cho
nên
uuur (AC) qua K(0;2) có véc tơ pháp tuyến
KH   1; 2    AC  : x  2  y  2   0  x  2 y  4  0 .
A
K(0;2)
-uu
Burnằm trên (BH) qua H(1;0) và có véc tơ chỉ phương
KH   1; 2   B  1  t ; 2t  .
M(3;1)
H(1;0)
- M(3;1) là trung điểm của AB cho nên A(5-t;2+2t).
- Mặt khác A thuộc (AC) cho nên...
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
BÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG Oxy
Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A(1; -2), đường cao CH : x – y
+ 1 = 0, đường phân giác trong BN : 2x + y + 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, C và tính diện tích tam
giác ABC.
Bài làm :
AB đi qua A(1 ;-2) và AB
CH
AB : x + y + 1 = 0
B = AB
BN nên tọa độ điểm B là nghiệm của hpt
052
01
yx
yx
3
4
y
x
B(-4 ; 3)
Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua BN thì A’
BC.
Phương trình đường thẳng d đi qua A và vuông góc với BN là d : x – 2y – 5 = 0.
Gọi I = d
BN thì tọa độ điểm M là nghiệm của hệ pt :
052
052
yx
yx
3
1
y
x
I(--1;-3).
I là trung điểm của AA’ nên A’(-3 ;-4)
Phương trình đường thẳng BC : 7x + y + 1 = 0
C= BC
CH nên tọa độ điểm C là nghiệm của hệ pt :
01
0257
yx
yx
4
9
4
13
y
x
C(
)
BC =
4
215
, d(A,BC) = 3
2
;
S
ABC
=
24
45
Bài 2:Trong mặt phẳng oxy cho
ABC
có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình x- 3y
- 7 = 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình : x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C .
Tính diện tích
ABC
.
Bài làm :
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 - Người đăng: heoconngugat-cr123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 9 10 128