Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi huongnguyen19587
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1.Giải các phương trình lượng giác sau
2
3
1. sin x  s inx  cos x  0

2
2. sin x(1  cos x)  1  cos x  cos x

3.

2sin 3 x  cos2 x  cos x  0

Bài 2.
1.

sin 2 x.cos x  cos2 x  s inx  cos 2 x sin x  cos x  0

2.

(1  sin 2 x).cos x  (1  cos 2 x).sin x  1  sin 2 x

sin x  cos x  1  2 cos 2 x
4. 2 sin x (1  cos2 x )  sin 2 x  1  2 cos x (Khối D – 2008)
5. 2 sin x (1  cos2 x )  sin 2 x  1  cos2 x
3.

6.

2sin x(1  cosx)  sin 2 x  1  2cos2 x

7.

cos 3 x  sin 3 x  cos2 x

cos 3 x  sin 3 x  sin 2 x  s inx  cos x
9. cot x  t anx  s inx  cos x
8.

Bài 4.
1
1
7

 4sin(
 x)
s inx sin( x  3 )
4
2
1.
( Khối A – 2008)
x
x
 x
sin .s inx  cos .sin 2 x  1  2 cos 2 (  )
2
2
4 2
2.
 x 7
s inx.cos4 x  sin 2 2 x  4sin 2 (  ) 
4 2 2
3.

Bài 5.
1.
2.
3.

sin

x
x
 3cos  2sin 2 x
2
2

2  cos2 x  3 sin 2 x  3(s inx  3 cos x)

(1  2sin x).cos x
 3
(1  2sin x)(1  s inx)

4.

(Khối A – 2009)

sin x  cos x sin 2 x  3cos3x  2(cos4 x  sin 3 x)

3cos5 x  2sin 3 x.cos 2 x  s inx  0 (D – 2009)
4
4
6. 4(sin x  cos x)  3 sin 4 x  3  (1  tan 2 x.t anx).sin 4 x
5.

Bài 6.
1

2sin x  cot x  2sin 2 x  1
2. 1  3 tan x  2sin 2 x
x
x
sin 4  cos 4  1  2sin x
2
2
3.
3
4. 4 cos x  cos x  s inx  0
1.

3
5. 5. 4 cos x  3 2 sin 2 x  8cos x  0

cos3 x  sin 3x

5  s inx 
  cos2 x  3
1  2sin 2 x 

6.
7. sin 2 x  2 tan x  3
8. 2sin 2 x  cos2 x  7 sin x  2 cos x  4
2
2
2
2
9. sin 4 x  sin 3 x  sin 2 x  sin x

10. sin 6 x  sin 2 x  sin 4 x

3(2 cos 2 x  cos x  2)  (3  2 cos x).s inx=0

11.

Giải
3(2 cos 2 x  cos x  2)  (3  2 cos x).s inx=0
 3(cos x  2sin 2 x)  3sin x  2 sin x.cos x  0
 cos x( 3  2sin x)  3 sin x( 3  2sin x)  0
 ( 3  2sin x)(cos x  3 sin x)  0
3
3
2
2
12. sin x  3cos x  sin x.cos x  3 sin x.cos x (Khối B – 2008)

13. sin 2 x.cos x  s inx.cos x  cos2 x  cos x  s inx

(Khối B – 2011)

1  sin 2 x  cos2 x
 2 sinx.sin 2 x
1  cot 2 x
14.
(Khối A – 2011)
sin 2 x  2 cos x  s inx  1
0
t
anx+
3
15.
( Khối D – 2011)
2
16. 2sin x.(t anx  sin 2 x)  1  2 cos x.cos2 x  tan x

HƯỚNG DẪN
Bài 1.
1.

(1  s inx)(s inx  cos x  s inx.cos x)  0
2

Bài 2.
6. (2 cos x  1).(2sin x  2 cos x  1)  0
Bài 3.
Bài 4.
Bài 5.
6. cos4 x  3 sin 4 x  2sin 2 x
Bài 6.
1.

(2sin x  1).(s inx  cos x  sin 2 x)  0

8. (2sin x  1)(2cos x  sinx-3)=0
11. (cos x  3 s inx)( 3  2sin x)  0
2
16. (tan x  1).(2 cos x  1)  0

BÀI TẬP NÂNG C...
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1.Giải các phương trình lượng giác sau
1.
2 3
sin sinx os 0x c x
2.
2
sin (1 cos ) 1 cos osx x x c x
3.
3
2sin os2 cos 0x c x x
Bài 2.
1.
2 2
sin .cos os2 sinx os sin cos 0x x c x c x x x
2.
2 2
(1 sin ).cos (1 os ).sin 1 sin 2x x c x x x
3.
2
sin cos 1 2cosx x x
4.
2sin (1 os2 ) sin 2 1 2cosx c x x x
(Khối D – 2008)
5.
2sin (1 os2 ) sin 2 1 os2x c x x c x
6.
7.
3 3
cos sin os2x x c x
8.
3 3
cos sin sin 2 sinx cosx x x x
9.
cot t anx sinx cosx x
Bài 4.
1.
1 1 7
4sin( )
3
sinx 4
sin( )
2
x
x
( Khối A – 2008)
2.
2 2
sin .sinx os .sin 1 2cos ( )
2 2 4 2
x x x
c x
3.
2 2
7
sinx. os4 sin 2 4sin ( )
4 2 2
x
c x x
Bài 5.
1.
sin 3 os 2sin 2
2 2
x x
c x
2.
2 os2 3sin 2 3(sinx 3 cos )c x x x
3.
(1 2sin ).cos
3
(1 2sin )(1 sinx)
x x
x
(Khối A – 2009)
4.
3
sin cos sin 2 3 os3 2( os4 sin )x x x c x c x x
5.
3 os5 2sin3 .cos 2 sinx 0c x x x
(D – 2009)
6.
4 4
4(sin os ) 3 sin 4 3 (1 tan 2 .tanx).sin 4x c x x x x
Bài 6.
1
Phương trình lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình lượng giác - Người đăng: huongnguyen19587
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương trình lượng giác 9 10 76