Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Được đăng lên bởi caothang1984
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học tập

Gv: Võ cao Thăng

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC LỚP 11
Giải các phương trình sau:
1. sin x =

1
2
2
2

2. sin 3 x =

3
2

3. sin x =

π  1+ 3

19. si n  x − ÷ =
4 2 2


37. cos x =

−1
2

π
3

20. sin  3 x − ÷ =
6 2


38. cos x =

−1
2

21. sin ( x + 450 ) =

− 2
2

−1
2
− 2
5. sin x =
2

22. sin ( 2 x + 20 0 ) =

− 3
2
1
7. sin x =
5
1
8. sin x =
3

24. sin ( x + 200 ) =

4. sin x =

6. sin x =

9. sin x =

2
3

1
2
− 2
41. cos 3 x =
2

3
2

3
2
2
43. cos x =
3
π

44. cos  3 x + ÷ = 0
4


π
5

1
 x −1 
26. sin 
÷=
13
 2 
1
27. sin ( x − 60 0 ) =
2

10. sin 2 x =

1
2

1
 x −1 
28. sin 
÷=
13
 2 

11. sin 3 x =

1
2

29. sin ( 2 x − 150 ) =

2
2

40. cos 5 x =

42. cos x =

π

45. cos  5 x + ÷ = −1
3

π  2

46. cos  x + ÷ =
18  5

 3x π  −1
47. cos  − ÷ =
 2 4 2

x
 −1
30. sin  + 100 ÷ =
2
 2

48. cos ( x + 300 ) =

3
2

1
 x −1 
31. sin 
÷=
2
13


π

π

32. sin  5 x − ÷ = sin  + 2 x ÷
3

6


49. cos ( x − 200 ) =

− 3
2

33. sin ( 4 x − 100 ) = sin 500

51. cos ( x + 200 ) = cos ( 3 x − 10 0 )

π 1

16. sin  2 x − ÷ =
4 2


34. sin 3x = sin 5 x

π

52. cos 3 x = cos  + x ÷
4



π
3

17. sin  3x + ÷ =
4 2


35. sin 6 x = sin 4 x

53. cos

18. sin ( 3x − 2 ) = −1

 x +π
36. sin 
 3

π
π


54. cos  2 x − ÷ = sin  x + ÷
4
6




12. sin x =
13. sin

− 3
2

x − 2
=
3
2

− 3
2

π

23. sin  3 x − ÷ = 0
3


25. sin 4 x = sin

39. cos

2x
2
=
5
2

π

14. sin  3x + ÷ = −1
4

 x + π  −1
15. sin 
÷=
 5  2

x

÷ = cos
2


50. cos 3 x = cos120

x
= cos 2
2

Tài liệu học tập

Gv: Võ cao Thăng

55. tan x = 3
56. tan 5 x =

3
3

(

91. cot x = −

 1
74. cot 2 x = cot  − ÷
 3

92. sin x + 2sin x cos x = 0

− 6
3 2
1
π

76. cot  − 2 x ÷ = −
3
3


)

57. tan 2 x − 100 = −1

75. tan x =

58. tan ( 2 x − 1) = 3

π

59. tan  2 x − ÷ = 0
4

60. tan

π

73. cot  x + ÷ = cot x
4


93. sin 2 x = − sin

78. cos x = −

95. sin 2 x cos 3 x = 0

π 
π

96. cos  2 x + ÷sin  3 x − ÷ = 0
3 
3


6
2 2

π

97. cos  4 x − ÷ = − cos x
6


3
3

 x +1 
79. 2sin 
÷+ 1 = 0
 4 

− 3
3

1

64. cot  x + ÷ = − 3
2


π

80. sin  2 x + ÷+ sin 3 x = 0
6

π

81. sin  5 x + ÷+ cos 2 x = 0
3

π

82. cos  2 x + ÷+ cos 5 x = 0
3


65. cot 8 x = −1

83. tan 4 x + tan 3 x − 100 = 0

(

)

61. tan x − 150 =

(

)

62. tan 3 x − 300 =

(

63. tan 3 x = tan x + 500

)

π

66. cot  − 2 x ÷ = 0
3

π

67. cot  4 x − ÷ = 3
6

...
Tài liệu học tập Gv: Võ cao Thăng
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC LỚP 11
Giải các phương trình sau:
( )
( )
0
0
1 1 3 1
1. sin 19. si n 37. cos
2 4 2
2 2
2 3 1
2. sin 3 20. sin 3 38. cos
2 6 2 2
3 2 2
3. sin 21. sin 45 39. cos
2 2 3 2
1 3 1
4. sin 22. sin 2 20 40. cos5
2 2 2
2 2
5. sin 23. sin 3 0 41. cos3
2 3 2
6. s
x x x
x x x
x
x x
x x x
x x x
π
π
π
+
= = =
÷
= = =
÷
= + = =
= + = =
= = =
÷
( )
( )
0
0
3 3 3
in 24. sin 20 42. cos
2 2 2
1 2
7. sin 25. sin 4 sin 43. cos
5 5 3
1 1 1
8. sin 26. sin 44. cos 3 0
3 2 4
13
2 1
9. sin 27. sin 60 45. cos 5 1
3 2 3
1 1 1
10. sin 2 28. sin 46. cos
2 2 18
13
x x x
x x x
x
x x
x x x
x
x x
π
π
π
π
= + = =
= = =
= = + =
÷ ÷
= = + =
÷
= = +
÷
( )
( )
( )
0
0 0
0
2
5
1 2 3 1
11. sin 3 29. sin 2 15 47. cos
2 2 2 4 2
3 1 3
12. sin 30. sin 10 48. cos 30
2 2 2 2
2 2 1 1 3
13. sin 31. sin 49. cos 20
5 2 2 2
13
14. sin 3 1 32. sin 5 sin 2
4 3 6
x
x x
x
x x
x x
x
x x x
π
π π π
=
÷
= = =
÷
= + = + =
÷
= = =
÷
+ = = +
÷ ÷ ÷
( ) ( ) ( )
( )
0
0 0 0 0
50. cos3 cos12
1
15. sin 33. sin 4 10 sin 50 51. cos 20 cos 3 10
5 2
1
16. sin 2 34. sin 3 sin 5 52. cos3 cos
4 2 4
3
17. sin 3 35. sin 6 sin 4 53. cos cos 2
4 2 2
18. sin 3 2 1 36. sin
x
x
x x x
x x x x x
x
x x x
x
x
π
π π
π
π
=
+
= = + =
÷
= = = +
÷ ÷
+ = = =
÷
+
= cos 54. cos 2 sin
3 2 4 6
x
x x
π π
= = +
÷ ÷ ÷
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN - Người đăng: caothang1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 9 10 444