Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình mặt phẳng trong không gian

Được đăng lên bởi Vy Vy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương trình mặt phẳng trong không gian

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
I. VÉCTƠ ĐẶC TRƯNG CỦA MẶT PHẲNG:

1. Hai véctơ u = ( a1 , a 2 , a3 ) ; v = ( b1 ; b2 ; b3 ) là một cặp véc tơ chỉ phương (VTCP)
của mặt phẳng (α) ⇔ u , v ≠ 0 ; không cùng phương và các giá của chúng
song song hoặc nằm trên mặt phẳng (α)
2. Véctơ n = ( a; b; c ) là véc tơ pháp tuyến (VTPT) của mặt phẳng (α)
⇔ (α) ⊥ giá của n
3. Nhận xét: Mặt phẳng (α) có vô số cặp véctơ chỉ phương và vô số véctơ pháp
tuyến đồng thời n // [ u , v ] .
u = ( a1 , a 2 , a 3 )

Nếu 
là một cặp VTCP của mp(α) thì VTPT là:
v = ( b1 ; b2 ; b3 )

 a
n = [u , v ] =  2
 b2

a3
a
; 3
b3
b3

a1
a
; 1
b1
b1

a2 

b2 

II. CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH CỦA MẶT PHẲNG

1. Phương trình tham số:
u = ( a1 , a 2 , a 3 )

Phương trình mp(α) đi qua M0(x0, y0, z0) với cặp VTCP 
là:
v = ( b1 ; b2 ; b3 )
 x = x 0 + a1t1 + b1t 2

 y = y 0 + a 2 t 1 + b2 t 2 ( t 1 , t 2 ∈ » )

 z = z 0 + a 3 t1 + b3 t 2

2. Phương trình tổng quát:
2.1. Phương trình chính tắc: Ax + By + Cz + D = 0 với A 2 + B 2 + C 2 > 0 .
Nếu D = 0 thì Ax + By + Cz = 0 ⇔ (α) đi qua gốc tọa độ.
Nếu A = 0, B ≠ 0, C ≠ 0 thì (α): By + Cz + D = 0 sẽ song song hoặc chứa với trục x’Ox.
Nếu A ≠ 0, B = 0, C ≠ 0 thì (α): Ax + Cz + D = 0 sẽ song song hoặc chứa với trục y’Oy.
Nếu A ≠ 0, B ≠ 0, C = 0 thì (α): Ax + By + D = 0 sẽ song song hoặc chứa với trục z’Oz.

83

Chương IV. Hình giải tích – Trần Phương

2.2. Phương trình tổng quát của mp(α) đi qua M0(x0, y0, z0) với cặp VTCP
u = ( a1 , a 2 , a 3 )
 a

hay VTPT n = [u , v ] =  2

 b2
v = ( b1 ; b2 ; b3 )
a2
b2

a3
b3

( x − x0 ) +

a3
b3

a1
b1

( y − y0 ) +

a1
b1

a3
a
; 3
b3
b3
a2
b2

a1
a
; 1
b1
b1

a2 
 là:
b2 

( z − z0 ) = 0

2.3. Phương trình tổng quát của mp(α) đi qua 3 điểm
A ( x1 , y1 , z1 ) ; B ( x 2 , y 2 , z 2 ) ; C ( x 3 , y 3 , z 3 ) không thẳng hàng có VTPT là:

 y − y1
n =  AB, AC  =  2
 y 3 − y1

z 2 − z1
z − z1
, 2
z 3 − z1
z 3 − z1

x 2 − x1
x − x1
, 2
x 3 − x1
x 3 − x1

y 2 − y1 

y 3 − y1 

nên phương trình là:
y 2 − y1 z 2 − z1
y3 − y1 z3 − z1

( x − x1 ) +

z 2 − z1 x2 − x1
z3 − z1 x3 − x1

( y − y1 ) +

x2 − x1
x3 − x1

y 2 − y1
y3 − y1

( z − z1 ) = 0

Đặc biệt: Phương trình mặt phẳng đi qua A ( a; 0; 0 ) , B ( 0; b; 0 ) , C ( 0; 0; c ) là:
x + y + z = 1 ( abc ≠ 0 )
a b c

3. Phương trình chùm mặt phẳng:
Cho 2 mặt phẳng cắt nhau

( α 1 ) : a1 x + b1 y + c1 z + d 1 = 0 ; ( α 2 ) : a 2 x + b2 y + c 2 z + d 2 = 0
( ∆ ) = ( α1 ) ∩ ( α 2 ) .

với

Mặt phẳn...
Phương trình mt phng trong không gian
83
PHƯƠNG TRÌNH MT PHNG TRONG KHÔNG GIAN
I. VÉCTƠ ĐC TRƯNG CA MẶT PHNG:
1.
Hai véctơ
( ) ( )
1 2 3 1 2 3
, , ; ; ;
u a a a v b b b
= =
mt cp véc tơ ch phương (VTCP)
ca mt phng (
α
)
, 0
u v
; không cùng phương và các giá ca chúng
song song hoc nm trên mt phng (
α
)
2.
Véctơ
( )
; ;
n a b c
=
véc tơ pp tuyến (VTPT) ca mt phng (
α
)
(
α
)
giá ca
n
3.
Nhn xét
: Mt phng (
α
) vô s cp véctơ ch phương và vô s véctơ pp
tuyến đng thi
[
]
// ,
n u v
.
Nếu
(
)
( )
1 2 3
1 2 3
, ,
; ;
u a a a
v b b b
=
=
mt cp VTCP ca mp(
α
) t VTPT :
[ ]
2 3 3 1 1 2
2 3 3 1
1 2
, ; ;
a a a a
a a
n u v
b b b b
b b
= =
II. CÁC DNG PHƯƠNG TRÌNH CA MT PHNG
1. Phương trình tham s:
Phương trình mp(
α
) đi qua M
0
(
x
0
,
y
0
,
z
0
) vi cp VTCP
(
)
( )
1 2 3
1 2 3
, ,
; ;
u a a a
v b b b
=
=
:
( )
0 1 1 1 2
0 2 1 2 2 1 2
0 3 1 3 2
,
x x a t b t
y y a t b t t t
z z a t b t
= + +
= + +
= + +
»
2. Phương trình tng quát:
2.1. Phương trình chính tc:
0
Ax By Cz D
+ + + =
vi
2 2 2
0
A B C
+ + >
.
Nếu D
=
0 thì
0
Ax By Cz
+ + =
(
α
) đi qua gc ta đ.
Nếu A
=
0, B
0, C
0 thì (
α
):
0
By Cz D
+ + =
s song song hoc cha vi trc
x
O
x
.
Nếu A
0, B
=
0, C
0 thì (
α
):
0
Ax Cz D
+ + =
s song song hoc cha vi trc
y
O
y
.
Nếu A
0, B
0, C
=
0 thì (
α
):
0
Ax By D
+ + =
s song song hoc cha vi trc
z
O
z
.
Phương trình mặt phẳng trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình mặt phẳng trong không gian - Người đăng: Vy Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương trình mặt phẳng trong không gian 9 10 752