Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình Nernst

Được đăng lên bởi Dong Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3166 lần   |   Lượt tải: 9 lần
THẾ OXI HOÁ KHỬ - PHƯƠNG TRÌNH NERNST

Để đơn giản ta xét cặp oxi hoá khử liên hợp: Ox + ne ƒ Kh
Theo nguyên lý II nhiệt động học, nếu ΔG < 0 thì phản ứng xảy ra theo chiều thuận, ΔG > 0 → phản ứng
xảy ra theo chiều nghịch và ΔG = 0, phản ứng đạt trạng thái cân bằng. Nếu ΔG càng âm, phản ứng càng
xẩy ra theo chiều thuận và khả năng oxy hoá của chất oxi hóa càng lớn khi thế khử của cặp càng lớn. Thế
đẳng nhiệt đẳng áp của phản ứng được tính theo công thức: ΔG = ΔG0 + RTlnK
(K là hằng số cân bằng của phản ứng)
Ở trạng thái cân bằng, ΔG = 0, nghĩa là: ΔG = ΔG0 + RTlnK = 0
Mặt khác: ΔG0 = -A' (A' là công hữu ích chuyển n moi electron trong điện trường có hiệu số điện thế ΔE,
mà A' = -nFΔE và để đơn giản ta đặt ΔE = E. Về mặt nhiệt động học E đặc trưng cho TTCB của phản ứng
khử Ox + ne = Kh nên nó được gọi là thế khử. Về mặt hoá học đặc trưng cho độ mạnh yếu của cặp Oxh/kh
nên gọi là thế oxi hoá khử. Còn về điện hóa học nó chỉ ra thế điện cực của cặp điện cực tạo nên nguyên tố
ganvanic nên được gọi là thế điện cực. Do đó ΔG = A' = -nFE = ΔG0 + RTlnK
Chia cả 2 vế cho - nF, ta có: E = ΔG0/ nF - RTlnK/ nF

Ở điều kiện tiêu chuẩn, T = 250C + 273 = 2980, F: 96.500C. Chuyển lnK = 2,3.lgK; R = 8,314 J/mol.K

Đó là phương trình Nernst tính thế oxi hoá của cặp oxi hoá khử liên hợp.
E0 được gọi là thế oxi hoá khử tiêu chuẩn của cặp oxi hoá khử liên hợp được đo ở điều kiện chuẩn và nồng
độ dạng oxi hoá bằng nồng độ dạng khử = 1mol/l
Áp dụng (5.5) cho 3 trường hợp sau:

LUYỆN TẬP
0
0
E
E

Bài 7: Cho biết Ag / Ag = 0,80V; Zn2 / Zn = -0,76V ;

a. Hãy biểu diễn sơ đồ pin được dùng để xác định thế điện
cực tiêu chuẩn của các cặp đã cho ở trên, chỉ rõ catot, anot.
b. Cho biết suất điện động của pin, phản ứng xảy ra trong
pin theo quy ước và phản ứng thực tế xảy ra khi pin hoạt
động.
c. Nếu ghép pin gồm hai điện cực tiêu chuẩn Ag và Zn thì
suất điện động của pin là bao nhiêu? Hãy cho biết phản
ứng xảy ra khi pin hoạt động.

Bài 8:
o
o
Biet ESn4+ = 0,15 V ; Eo
E
0,
77
V
=
+
3
;
= 0, 80 V
+
Fe
Ag
Sn2+
Fe 2 +
Ag

8.1. Trộn hai thể tích bằng nhau của hai dung dịch SnCl 2
0,100 M và FeCl3 0,100 M. Xác định nồng độ các ion thiếc
và ion sắt khi cân bằng ở 250C. Tính thế của các cặp oxi
hóa khử khi cân bằng.
8.2. Khi nhúng một sợi Ag vào dung dịch Fe2(SO4)3 2,5.102
M. Xác định nồng độ của Fe3+, Fe2+ và Ag+ khi cân bằng ở
250C.
Bài 9: Lắp 1 pin bằng cách nối điện cực hydro chuẩn với
một nửa pin bởi 1 dây đồng nhúng vào 40 ml ddCuSO 4
0,01M có thêm 10ml ddNH3 0,5M. Chấp nhận rằng chỉ t...
THẾ OXI HOÁ KHỬ - PHƯƠNG TRÌNH NERNST
Để đơn giản ta xét cặp oxi hoá khử liên hợp: Ox + ne
ƒ
Kh
Theo nguyên II nhiệt động học, nếu ΔG < 0 thì phản ứng xảy ra theo chiều thuận, ΔG > 0 phản ứng
xảy ra theo chiều nghịch ΔG = 0, phản ứng đạt trạng thái cân bằng. Nếu ΔG càng âm, phản ứng càng
xẩy ra theo chiều thuận và khả năng oxy hoá của chất oxi hóa càng lớn khi thế khử của cặp càng lớn. Thế
đẳng nhiệt đẳng áp của phản ứng được tính theo công thức: ΔG = ΔG
0
+ RTlnK
(K là hằng số cân bằng của phản ứng)
Ở trạng thái cân bằng, ΔG = 0, nghĩa là: ΔG = ΔG
0
+ RTlnK = 0
Mặt khác: ΔG0 = -A' (A' công hữu ích chuyển n moi electron trong điện trường hiệu số điện thế ΔE,
A' = -nFΔE để đơn giản ta đặt ΔE = E. Về mặt nhiệt động học E đặc trưng cho TTCB của phản ứng
khử Ox + ne = Kh nên nó được gọi là thế khử. Về mặt hoá học đặc trưng cho độ mạnh yếu của cặp Oxh/kh
nên gọi là thế oxi hoá khử. Còn về điện hóa học nó chỉ ra thế điện cực của cặp điện cực tạo nên nguyên tố
ganvanic nên được gọi là thế điện cực. Do đó ΔG = A' = -nFE = ΔG
0
+ RTlnK
Chia cả 2 vế cho - nF, ta có: E = ΔG
0
/ nF - RTlnK/ nF
Ở điều kiện tiêu chuẩn, T = 25
0
C + 273 = 298
0
, F: 96.500C. Chuyển lnK = 2,3.lgK; R = 8,314 J/mol.K
Đó là phương trình Nernst tính thế oxi hoá của cặp oxi hoá khử liên hợp.
E
0
được gọi là thế oxi hoá khử tiêu chuẩn của cặp oxi hoá khử liên hợp được đo ở điều kiện chuẩn và nồng
độ dạng oxi hoá bằng nồng độ dạng khử = 1mol/l
Áp dụng (5.5) cho 3 trường hợp sau:
LUYỆN TẬP
Bài 7: Cho biết
0
/Ag Ag
E
= 0,80V;
2
0
/Zn Zn
E
= -0,76V ;
a. Hãy biểu diễn đồ pin được dùng để xác định thế điện
cực tiêu chuẩn của các cặp đã cho ở trên, chỉ rõ catot, anot.
b. Cho biết suất điện động của pin, phản ứng xảy ra trong
pin theo quy ước phản ứng thực tế xảy ra khi pin hoạt
động.
c. Nếu ghép pin gồm hai điện cực tiêu chuẩn Ag Zn thì
suất điện động của pin bao nhiêu? Hãy cho biết phản
ứng xảy ra khi pin hoạt động.
Phương trình Nernst - Trang 2
Phương trình Nernst - Người đăng: Dong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương trình Nernst 9 10 311