Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN

Được đăng lên bởi phuonggvyl-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

CHƯƠNG 4

TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM CỦA
PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Sau khi học xong chương 4, yêu cầu sinh viên:
1. Hiểu được thế nào là nghiệm và khoảng phân ly nghiệm
2. Nắm được một số phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến.
3. Biết vận dụng các phương pháp trên vào các bài toán thực tế.

4.1. NGHIỆM VÀ KHOẢNG PHÂN LY NGHIỆM
4.1.1. Nghiệm của phương trình một ẩn
Xét phương trình một ẩn
f(x) = 0

(4.1)

trong đó f(x) là một hàm số cho trước của đối số x.
Giá trị x0 được gọi là nghiệm của (4.1) nếu
f(x0) = 0
Nghiệm của phương trình (4.1) có thể là số thực hoặc số phức, nhưng ở đây ta chỉ khảo sát
các nghiệm thực.
4.1.2. Sự tồn tại nghiệm của phương trình
Định lý. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a,b] và f(a) và f(b) trái dấu, tức là
f(a)f(b)<0

(4.2)

Thì phương trình (4.1) có ít nhất một nghiệm trong khoảng [a,b].
4.1.3. Khoảng phân ly nghiệm
Định nghĩa. Khoảng [a,b] được gọi là khoảng phân ly nghiệm của phương trình (4.1) nếu
nó chứa một và chỉ một nghiệm của phương trình đó.
Định lý. Nếu hàm số f(x) liên tục, đơn điệu trên đoạn [a,b] và f(a)f(b)<0 thì đoạn [a,b] là
một khoảng phân ly nghiệm của phương trình (4.1).
Ví dụ. Xét phương trình
f(x) = x2 - 2 =0
Ta thấy hàm số f(x) liên tục, và f'(x) = 2x.
68

Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến
Ta xét đoạn [1,2]. Ta có f(1) = -1; f(2) = 2. Vậy f(1)f(2)<0. Hàm số f(x) liên tục và đơn điệu
vì f'(x) = 2x >0 trên đoạn [1,2]. Vậy đoạn [1,2] là khoảng phân ly nghiệm của phương trình trên.
Tuy nhiên ví dụ sau đây chứng tỏ rằng điều kiện liên tục, đơn điệu chỉ là điều kiện đủ. Hàm
số không đơn điệu trong một khoảng nào đó vẫn có thể chỉ có một nghiệm duy nhất.
Ví dụ. Xét phương trình
f(x) = x3 - x -1 =0

(4.3)

Ta sẽ chứng tỏ rằng phương trình này có nghiệm thực và xác định khoảng phân ly nghiệm.
Ta thấy hàm số f(x) liên tục, và f'(x) = 3x2 - 1 =0 tại x = ±

1
3

.

Ta có bảng biến thiên sau:
x

-∞

f'(x)

+

1

1

3

+∞

3

0

-

0

+
+∞

f(x)

M
-∞

m

trong đó f(M) = f(-

1
3

)=-

1
3 3

+

1
3

-1 =

2
3 3

-1 <0

Vậy đồ thị chỉ cắt trục hoành tại một điểm duy nhất và do đó phương trình (4.3) chỉ có một
1
nghiệm duy nhất (Mặc dù trên đoạn [ ;2] hàm số không đơn điệu)
3
Ngoài ra theo bảng biến thiên ta có: hàm số f(x) liên tục,đơn điệu trên đoạn [1;2] và
f(1) = 13 -1 -1 =-1 < 0
f(2) = 23 -2 -1 = 5 > 0
Tức là f(1)*f(2)<0
Vậy khoảng [1,2] chính là khoảng phân ly nghiệm.
4.1.4. Về vấn đề đánh giá ...
Chương 4: Tính gn đúng nghim ca phương trình phi tuyến
CHƯƠNG 4
TÍNH GN ĐÚNG NGHIM CA
PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYN
MC ĐÍCH, YÊU CU
Sau khi hc xong chương 4, yêu cu sinh viên:
1. Hi
u được thế nào là nghim và khong phân ly nghim
2. N
m được mt s phương pháp lp để tìm nghim gn đúng ca phương trình phi tuyến.
3. Biế
t vn dng các phương pháp trên vào các bài toán thc tế.
4.1. NGHIM VÀ KHONG PHÂN LY NGHIM
4.1.1. Nghim ca phương trình mt n
Xét phương t
rình mt n
f(x) = 0 (4.1)
trong đó f(x) là m
t hàm s cho trước ca đối s x.
Giá tr x
0
được gi là nghim ca (4.1) nếu
f(x
0
) = 0
Nghi
m ca phương trình (4.1) có th là s thc hoc s phc, nhưng đây ta ch kho sát
các nghim thc.
4.1.2. S t
n ti nghim ca phương trình
Định lý. Nế
u hàm s f(x) liên tc trên đon [a,b] và f(a) và f(b) trái du, tc là
f(a)f(b)<0 (4.2)
Thì phương t
rình (4.1) có ít nht mt nghim trong khong [a,b].
4.1.3. Khong ph
ân ly nghim
Định ng
hĩa. Khong [a,b] được gi là khong phân ly nghim ca phương trình (4.1) nếu
nó cha mt và ch mt nghim ca phương trình đó.
Định lý. Nếu hàm
s f(x) liên tc, đơn điu trên đon [a,b] và f(a)f(b)<0 thì đon [a,b] là
mt khong phân ly nghim ca phương trình (4.1).
Ví d.
Xét phương trình
f(x) = x
2
- 2 =0
Ta thy hàm s
f(x) liên tc, và f'(x) = 2x.
68
PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN - Người đăng: phuonggvyl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN 9 10 973