Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình và bất phương trình mũ

Được đăng lên bởi hocmaithoan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. BUỔI 6: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
1.Kiến thức cơ bản
a) Hàm số y = ax xác định trên R.
+ Nếu a > 1 thì hàm số đồng biến trên R.
+ Nếu 0 < a < 1 thì hàm số nghịch biến trên R.
+) y = ax > 0 , x  R
b) Một số tính chất đối với hàm số mũ.
Cho a > 0, b > 0 và m, n  ¡ . Khi đó
( a m ) n  a m.n
a .a n  a m  n



( ab) n  a n .b n

m

am
 a mn
n
a

n

1
 an
n
a

an 




a a
m

 a
 
 b

m
n

m

am
 m
b
n

n

1
an

 a   b
   
 b   a

a f ( x )  a g ( x )  f ( x)  g ( x) ( a  0)
Nếu a > 1 thì a f ( x )  a g ( x )  f ( x)  g ( x)
Nếu 0 < a < 1 thì a f ( x )  a g ( x )  f ( x)  g ( x)

2.Các phương pháp giải
Dạng 1: Đưa 2 vế của phương trình và bất phương trình về cùng 1 cơ số- Đưa về pt Tích
1. a f (x)  a g(x)  f(x) = g(x)

2. a f (x)  b  f(x) = loga b

3. a f (x)  a g(x) , xảy ra 2 khả năng.
+ Nếu a > 1 thì bpt  f(x) > g(x).

4. a f (x)  b , xảy ra 2 khả năng.
+ Nếu a > 1 thì bpt  f(x) > loga b .

+ Nếu 0 < a < 1 thì bpt  f(x) < g(x).

+ Nếu 0 < a < 1 thì bpt  f(x) < loga b .

VD1: Giải các phương trình sau:
b) 0,125.42x 3

1) 2 x 1.5 x  200

VD2: Giải các phương trình sau:
x
2 x
1
1) 3 2 
2)
9

 

 1
 
 2



2


 8



x

c) 5 x 1  6.5 x  3.5 x 1  52

x 2 5 x  4

4

3)



5 2

VD3: Giải phương trình:

a) 23 x
b) 2 x

2

2

 x 10

 4x

5 x  6

2

 x4

 2x

2

 x 2

 16  0 .

2

 21 x  2.26 5 x  1
c ) 4.5 x + 25.2 x = 100 +10 x

Dạng 2: Dùng ẩn phụ.
Loại 1: Các số hạng trong pt, bpt có thể biểu diễn qua a f (x)  đặt t = a f (x) .
Hay gặp một số dạng sau:



 x2 3





52



x 1

 bậc 2 ẩn t.

+ Dạng 1: A.a 2f (x)  B.a f (x)  C  0 (Hay : , , )

+ Dạng 2: A.a 3f (x)  B.a 2f (x)  C.a f (x)  D  0 (Hay : , , )  bậc 3 ẩn t.
+ Dạng 3: A.a 4f (x)  B.a 2f (x)  C  0 (Hay : , , )  trùng phương ẩn t.
+Dạng 4:

A

a f ( x)



a f (x)  1 a

f (x)

3

 0 (hoặc >,<,….)

Loại 2: Phương trình đẳng cấp bậc n đối với a f (x) và bf (x) .
Hay gặp một số dạng sau:
+ Dạng 1: A.a 2f (x)  B.(a.b)f (x)  C.b2f (x)  0 (Hay : , , )
 Chia 2 vế cho a 2f (x)

 loại 1(dạng 1)

+ Dạng 2: A.a 3f (x)  B.(a 2 .b)f (x)  C(a.b2 )f (x)  D.b3f (x)  0 (Hay : , , )
 Chia 2 vế cho a 3f (x)

 loại 1(dạng 2)

Loại 3: Trong pt, bpt có chứa 2 cơ số nghịch đảo
+ Dạng 1: A.a f (x)  B..b f(x)  C  0 (Hay : , , ) với a.b = 1
+ Dạng 2: A.a f (x)  B..b f(x)  C.cf (x)  0 (Hay : , , ) , với a.b = c2
Với dạng 1 ta đặt ẩn phụ t = a f (x)  bf (x...
A. BUỔI 6: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
1.Kiến thức cơ bản
a) Hàm số y = a
x
xác định trên R.
+ Nếu a > 1 thì hàm số đồng biến trên R.
+ Nếu 0 < a < 1 thì hàm số nghịch biến trên R.
+) y = a
x
> 0 ,
x R
b) Một số tính chất đối với hàm số mũ.
Cho a > 0, b > 0 và
,m n¡
. Khi đó
.
m n m n
a a a
.
( )
m n m n
a a
( ) .
n n n
ab a b
m
m n
n
a
a
a
m
n m
n
a a
m
m
m
a a
b b
1
n
n
a
a
n n
a b
b a
( ) ( )
( ) ( ) ( 0)
f x g x
a a f x g x a
Nếu a > 1 thì
( ) ( )
( ) ( )
f x g x
a a f x g x
Nếu 0 < a < 1 thì
( ) ( )
( ) ( )
f x g x
a a f x g x
2.Các phương pháp giải
Dạng 1: Đưa 2 vế của phương trình và bất phương trình về cùng 1 cơ số- Đưa về pt Tích
1.
f(x) g(x)
a a
f(x) = g(x)
2.
f(x)
a b
f(x) =
a
log b
3.
f(x) g(x)
a a
, xảy ra 2 khả năng.
+ Nếu a > 1 thì bpt
f(x) > g(x).
+ Nếu 0 < a < 1 thì bpt
f(x) < g(x).
4.
f(x)
a b
, xảy ra 2 khả năng.
+ Nếu a > 1 thì bpt
f(x) >
a
log b
.
+ Nếu 0 < a < 1 thì bpt
f(x) <
a
log b
.
VD1: Giải các phương trình sau:
1)
1
2 .5 200
x x
b)
x
2x 3
2
0,125.4
8
c)
1 1
5 6.5 3.5 52
x x x
VD2: Giải các phương trình sau:
1)
2
2
1
3
9
x
x
2) 3)
VD3: Giải phương trình:
a)
2 2 2
3 10 4 2
2 4 2 16 0
x x x x x x
.
b)
2 2
5 6 1 6 5
2 2 2.2 1
x x x x
c )
4.5 25.2 100 10
x x x
+ = +
Dạng 2: Dùng ẩn phụ.
Loại 1: Các số hạng trong pt, bpt có thể biểu diễn qua
f(x)
a
đặt t =
f(x)
a
.
Hay gặp một số dạng sau:
2
5 4
1
4
2
x x
2
3 1
5 2 5 2
x x
Phương trình và bất phương trình mũ - Trang 2
Phương trình và bất phương trình mũ - Người đăng: hocmaithoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương trình và bất phương trình mũ 9 10 862