Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình vi phân

Được đăng lên bởi Bùi Anh Văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2901 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
PGS. TS. NGUYỄN XUÂN THẢO
Bài 2B
§ 1.6. Phương pháp thế và phương trình vi phân toàn phần
(tiếp theo)
• Phương trình vi phân toàn phần
• Phương trình vi phân cấp hai giảm cấp được
• Các dạng toán cơ bản
I. Một số dạng phương trình vi phân (tiếp theo)
1) Phương trình vi phân toàn phần
a) Định nghĩa. Phương trình
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0

(1)

được gọi là phương trình vi phân toàn phần nếu tồn tại hàm F(x, y) sao cho
∂F
= M và
∂x

∂F
=N
∂y

ĐỊNH LÝ 1. Tiêu chuẩn để nhận ra phương trình vi phân toàn phần
Giả sử những hàm M(x, y) và N(x, y) liên tục và có các đạo hàm riêng cấp một liên
tục trong hình chữ nhật mở R: a < x < b, c < y < d. Khi ấy phương trình vi phân (1)
là toàn phần trong R nếu và chỉ nếu
∂M ∂N
=
∂y
∂x

tại mỗi điểm của R. Tức là, tồn tại một hàm F(x, y) xác định trên R với
và

(2)
∂F
=M
∂x

∂F
= N nếu và chỉ nếu phương trình (2) đúng trên R.
∂y

Ví dụ 9. Giải phương trình vi phân (6xy – y3)dx + (4y + 3x2 – 3xy2)dy = 0
• M(x, y) = (6xy – y3) ; N(x, y) = (4y + 3x2 – 3xy2)
•

∂M
∂N
= 6x – 3y2 =
⇒ Phương trình vi phân toàn phần
∂y
∂x

•

∂F
= M ( x, y ) ⇒ F(x, y) = (6 xy − y 3 )dx = 3x2y – xy3 + g(y).
∂x

•

∂F
∂F
= N ( x, y ) ⇒
= 3x2 – 3xy2 + g'(y) = 4y + 3x2 – 3xy2,
∂y
∂y

∫

• g' (y ) = 4y ⇒ g (y ) = 2y2 + C1,
• F(x, y) = 3x2y – xy3 + 2y2 + C1.
• Nghiệm tổng quát 3x2y – xy3 + 2y2 = C

2. Phương trình vi phân cấp hai giảm cấp được
Định nghĩa. Phương trình vi phân cấp hai có dạng tổng quát
F(x, y, y', y'') = 0

(3)

a) Khi v ng m t bi n ph thu c y. Phương trình (3) có dạng
F(x, y', y'') = 0.

Cách giải. Đặt p = y' =

dy
dp
⇒ y'' =
dx
dx

đưa phương trình đã cho về phương trình vi phân cấp một.
Ví dụ 10. Giải phương trình xy" + 2y' = 6x
• Đặt p = y' =
• x

dy
dp
⇒ y'' =
dx
dx

dp
dp 2
+ 2p = 6 x ⇒
+ p=6
dx
dx x
2

dx
• Thừa số tích phân ρ = e ∫ x = x 2

• Dx(x2p) = 6x2 ⇒ x2p = 2x3 + C1 ⇒ p = dy/dx = 2x + C1/x2.
• y(x) = x2 +

C1
+ C2
x

b) Khi v ng m t bi n đ c l p x. Phương trình (3) có dạng F(y, y', y") = 0.
Cách giải. Đặt p = y' =

dy
dp dp dy
⇒ y'' =
=
.
dx dy dx
dx

đưa phương trình đã cho về phương trình vi phân cấp một F ( y , p, p

dp
)=0
dy

Ví dụ 11. Giải phương trình yy" = (y')2
• Đặt p = y' =
• yp dp

= p2.

dx

•

∫

dy
dp dp dy
⇒ y'' =
=
.
dx dy dx
dx

dp
dy
=
⇒ lnp = lny + C ⇒ p = C1 y, trong đó C1=eC.
p
y

∫

• Từ đó
• C1x =

dx 1
1
= =
dy p C1y
dy

∫y

= lny + C1.

• y(x) = exp(C1x – C2) = AeBx,
trong đó A = e −C2 và B = C1.

II. Các dạng toán cơ bản
1. Giải phương trình vi phân toàn phần
• 31(tr. 115) (2x +...
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
PGS. TS. NGUYN XUÂN THO
Bài 2B
§ 1.6. Phương pháp thế và phương trình vi phân toàn phn
(tiếp theo)
Phương trình vi phân toàn phn
Phương trình vi phân cp hai gim cp được
Các dng toán cơ bn
I. Mt s dng phương trình vi phân (tiếp theo)
1) Phương trình vi phân toàn phn
a) Định nghĩa. Phương trình
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 (1)
được gi là phương trình vi phân toàn phn nếu tn ti hàm F(x, y) sao cho
F
x
=
M
F
y
=
N
ĐỊNH LÝ 1. Tiêu chun để nhn ra phương trình vi phân toàn phn
Gi s nhng hàm
M
(
x
,
y
) và
N
(
x
,
y
) liên tc và c đom riêng cp mt liên
tc trongnh ch nht m
R
:
a
<
x
<
b
,
c
<
y
<
d
. Khi y phương
trình vi phân (1)
tn phn trong
R
nếu ch nếu
M N
y x
=
(2)
ti mi đim ca
R
. Tc là, tn ti mt hàm
F
(
x
,
y
) xác định trên
R
vi
F
M
x
=
F
N
y
=
nếu và ch nếu phương trình (2) đúng trên
R
.
Ví d 9. Gii phương trình vi phân (6
xy
y
3
)
dx
+ (4
y
+ 3
x
2
– 3
xy
2
)
dy
= 0
M(x, y) =
(6
xy
y
3
) ;
N(x, y)
= (4
y
+ 3
x
2
– 3
xy
2
)
M
y
= 6
x
– 3
y
2
=
N
x
Phương trình vi phân toàn phn
Phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình vi phân - Người đăng: Bùi Anh Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương trình vi phân 9 10 560