Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình vi phân

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 2 CÓ HỆ SỐ LÀ HẰNG SỐ
Là pt có dạng :

y " ay ' by  f ( x ) (1)

với : a, b : hằng số
Pt thuần nhất liên kết là :

y " ay ' by  0 (2)
Cách tìm 2 nghiệm đltt của pt thuần nhất : y " ay ' by  0
Gọi pt :
là pt đặc trưng của (2) , pt (*) có :

k 2  ak  b  0 (*)
  a 2  4b

có các trường hợp sau :
a. Nếu   0 : pt (*) có 2 nghiệm phân biệt :

k1,2 

a  
2

thì pt (2) có 2 nghiệm đltt là :

y1  e k1x và y2  e k2 x
VD : Giải : y " 5 y ' 6 y  0
Bài giải :
- Pt đặc trưng :



k1  2, k2  3

k 2  5k  6  0

- 2 nghiệm đltt của pt là :

y1  e 2 x và y2  e3 x
- Nghiệm tổng quát của pt đã cho là :

y  C1e 2 x  C2e3 x , (C1 , C2  ¡ )
b. Nếu

  0 : pt (*) có nghiệm kép :

k1  k2 
thì pt (2) có 2 nghiệm đltt là :

y1  e

a
x
2

và y  xe
2

a
x
2

a
2

VD : Giải : y " 4 y ' 4 y  0
Bài giải :
- Pt đặc trưng :



k 2  4k  4  0

k1  k 2  2

- 2 nghiệm đltt của pt là :

y1  e 2 x và y2  xe 2 x
- Nghiệm tổng quát của pt đã cho là :

y  C1e2 x  C2 xe 2 x , (C1 , C2  ¡ )

c. Nếu

y  e2 x (C1  C2 x) , (C1 , C2  ¡ )

  0 : pt (*) không có nghiệm thực, (*) có 2 nghiệm phức :

k1,2 

a 
2

i


a
 
i
2
2

thì pt (2) có 2 nghiệm đltt là :

y1  e

a
x
2

sin


2

x và y1  e

a
x
2

cos


2

x

VD 1 : Giải : y " 2 y ' 10 y  0
Bài giải :
- Pt đặc trưng :



 '  1  10  9

k 2  2k  10  0

pt có 2 nghiệm phức : k1,2  1  3i

- 2 nghiệm đltt của pt là :

y1  e  x sin 3 x và y2  e  x cos 3x
- Nghiệm tổng quát của pt đã cho là :

y  C1e x sin 3x  C2e  x cos 3x , (C1 , C2  ¡ )


y  e  x (C1 sin 3x  C2 cos 3x ) , (C1 , C2  ¡ )

VD 2 : Giải : y " 3 y ' 12 y  0

Bài giải :
- Pt đặc trưng :

  9  48  39



k 2  3k  12  0

pt có 2 nghiệm phức : k1,2 

3  39i
3
39
 
i
2
2
2

- 2 nghiệm đltt của pt là :

y1  e

3
 x
2

3
 x
39
39
sin
x và y2  e 2 sin
x
2
2

- Nghiệm tổng quát của pt đã cho là :
3
 x
2



3
 x
39
39
y  C1e sin
x  C2e 2 cos
x , (C1 , C2  ¡ )
2
2
3
 x
39
39
y  e 2 (C1 sin
x  C2 cos
x ) , (C1 , C2  ¡ )
2
2

Vậy : ptvptt cấp 2 có hệ số là hằng số LUÔN có nghiệm .

MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT

y " ay ' by  f ( x ) (1)
1. f ( x)  e x P ( x) , ( P ( x) là đa thức )
a. Nếu

 không là nghiệm của pt đặc trưng thì (1) có nghiệm riêng dạng :
y  e x Q( x) , ( Q( x) là đa thức và bậc Q( x) = bậc P ( x ) )

VD : Giải : y " 2 y ' 5 y  e 2 x ( x 2  1)
Bài giải :
- Pt thuần nhất liên kết :

y " 2 y ' 5 y  0

- Pt đặc t...
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 2 CÓ HỆ SỐ LÀ HẰNG SỐ
Là pt có dạng :
" ' ( )y ay by f x
(1)
với : a, b : hằng số
Pt thuần nhất liên kết là :
" ' 0y ay by
(2)
Cách tìm 2 nghiệm đltt của pt thuần nhất :
" ' 0y ay by
Gọi pt :
2
0k ak b
(*)
là pt đặc trưng của
(2)
, pt
(*)
có :
2
4a b 
có các trường hợp sau :
a. Nếu
0 
: pt
(*)
có 2 nghiệm phân biệt :
1,2
2
a
k
thì pt
(2)
có 2 nghiệm đltt là :
2
2
k x
y e
VD : Giải :
" 5 ' 6 0y y y
Bài giải :
- Pt đặc trưng :
2
5 6 0k k
1 2
2, 3k k
- 2 nghiệm đltt của pt là :
2
1
x
y e
- Nghiệm tổng quát của pt đã cho là :
2 3
1 2
x x
y C e C e
,
1 2
( , )C C ¡
b. Nếu
0
: pt
(*)
có nghiệm kép :
1 2
2
a
k k
thì pt
(2)
có 2 nghiệm đltt là :
2
1
a
x
y e
2
2
a
x
y xe
Phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình vi phân - Người đăng: Nguyễn Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương trình vi phân 9 10 577