Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình vi phân thường

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. .
ˆ
PHU O NG TR`INH VI PHAN
. `.
NG
THU O
˜e n V˘an Minh
Nguyˆ

`au
oi d
¯ˆ
L`
o.i n´
Phu.o.ng tr`ınh vi phˆan thu.`o.ng l`a l˜ınh vu..c lˆau d¯o`.i cu’a To´an ho.c.
N´oi nhu. vˆa.y khˆong c´o ngh˜ıa l`a n´o “c˜
u k˜
y”, khˆong c`on ph´at triˆe’n
.
.
.
.
u a, m`a tr´ai la.i d¯ˆay l`a l˜ınh vu. c ph´at triˆe’n rˆa´t sˆoi d¯oˆ. ng cu’a
d¯u o. c n˜
- iˆ
`eu thˆa.p ky’ qua. D
`eu n`ay c´o thˆe’ hiˆe’u d¯u.o..c
To´an Ho.c trong suˆo´t nhiˆ
`au nˆo´i cu’a To´an ho.c v´o.i c´ac l˜ınh vu..c khoa ho.c u
´.ng
v`ı d¯ˆay l`a chiˆe´c cˆ
.
.
.
`eu l˜ınh vu. c rˆa´t kh´ac
du.ng kh´ac c˜
ung nhu l`a no i h`oa nhˆa.p cu’a nhiˆ
.
.
.
nhau cu’a ch´ınh To´an ho.c. Hiˆe.n nay o’ nu ´o c ta c´o xu hu.´o.ng thu
go.n tˆen go.i “phu.o.ng tr`ınh vi phˆan thu.`o.ng” th`anh “phu.o.ng tr`ınh
`eu nhˆ
`am lˆa˜n, nhˆa´t l`a cho
vi phˆan”. C´ach l`am nhu. vˆa.y s˜e gˆay nhiˆ
`
`
’
c´ac sinh viˆen. Cˆan phai phˆan biˆe.t r˘a ng thuˆa.t ng˜
u. “phu.o.ng tr`ınh
.
.
vi phˆan” bao h`am khˆong chı’ phu o ng tr`ınh vi phˆan thu.`o.ng m`a c`on
`an g˜
ui v´o.i
ca’ phu.o.ng tr`ınh vi phˆan d¯a.o h`am riˆeng, mˆo.t l˜ınh vu..c gˆ
.
.
.
.
.
.
`eu!).
phu o ng tr`ınh vi phˆan thu `o ng (v`a c`on rˆo.ng l´o n ho n rˆa´t nhiˆ
Tˆa.p b`ai gia’ng n`ay tˆoi biˆen soa.n v`a gia’ng cho sinh viˆen hˆe. cu’.
- a.i ho.c
- a.i ho.c Khoa ho.c Tu.. nhiˆen, D
nhˆan khoa ho.c t`ai n˘ang cu’a D
.
Quˆo´c gia H`a nˆo.i, v´o i tham vo.ng khiˆem tˆo´n l`a cung cˆa´p cho sinh
viˆen, trong mˆo.t th`o.i gian ha.n chˆe´ (45 tiˆe´t ho.c), mˆo.t h`ınh dung n`ao
- ˘a.c biˆe.t, tˆoi muˆo´n nhˆa´n ma.nh d¯ˆe´n c´ac cˆong cu.
`e l˜ınh vu..c n`ay. D
d¯´o vˆ
d¯ang d`
ung rˆo.ng r˜ai trong nghiˆen c´
u.u hiˆe.n nay. Tˆa´t nhiˆen v´o.i mˆo.t
khˆong gian ha.n chˆe´ ch´
ung ta chı’ c´o thˆe’ ch˘a´t lo.c nh˜
u.ng y´ tu.o’.ng
.
.
uc t´ıch, d¯o.n
quan tro.ng nhˆa´t v`a pha’i tr`ınh b`ay d¯u o. c mˆo.t c´ach x´
`e phu.o.ng tr`ınh vi
gia’n nhˆa´t c´o thˆe’ d¯u.o..c. So v´o.i c´ac gi´ao tr`ınh vˆ
.
.
.
.
phˆan d¯a˜ v`a d¯ang d¯u o. c su’ du.ng o’ Viˆe.t Nam hiˆe.n nay, tˆoi d¯a˜ d¯u.a
`e m´o.i sau d¯ˆay:
v`ao tˆa.p c´ac b`ai gia’ng n`ay nh˜
u.ng chu’ d¯ˆ
- i.nh l´
`e d¯˘a.c tru.ng hˆe. hyperbolic, d¯iˆ
`eu kiˆe.n tˆ
`on ta.i
1. D
y Perron vˆ
`an ho`an, gi´o.i nˆo.i,
nghiˆe.m tuˆ
- a ta.p bˆa´t biˆe´n v`a u
2. D
´.ng du.ng trong nghiˆen c´
u.u ˆo’n d¯i.nh,
`an mˆ
`em Maple d¯ˆe’ t´ıch phˆan phu.o.ng tr`ınh vi
3. C´ach d`
ung phˆ
phˆan.
I

II

oi d¯`ˆ
au
L`
o.i n´

`e
Trong khi tˆoi kh´a h`ai l`ong v´o.i c´ach tr`ınh b`ay d¯o.n gia’n hai vˆa´...
PHU
.
O
.
NG TR
`
INH VI PH
ˆ
AN
THU
.
`
O
.
NG
Nguyˆe
˜
nV˘an Minh
Phương trình vi phân thường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình vi phân thường - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Phương trình vi phân thường 9 10 347