Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI

Được đăng lên bởi mtp181412
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

thao.nguyenxuan@hust.edu.vn

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI
BÀI 15
§4. Đạo hàm, Tích phân, và tích các phép biến đổi
Tích chập của hai hàm Vi phân của phép biến đổi Tích phân của phép biến đổi
1. Mở đầu
 Phép biến đổi Laplace của nghiệm của một phương trình vi phân đôi khi là tích
của các biến đổi của hai hàm đã biết.
 Chẳng hạn, xét bài toán với giá trị ban đầu x "  x  cos t ; x(0)  x '(0)  0 ,
 Tác động phép biến đổi Laplace ta có:
s
s
1
s 2 X  s   sx  0   x   0   X  s   2
 X (s )  2
. 2
 L cos t  .L sin t  .
s 1
s 1 s 1
2
1
s
1
 1
 Mặt khác ta có L cos t .sin t   L  sin2t   . 2
.


2
2
2
2
2
2
s 2
s  4  s  1


 Do đó L cos t sin t   L cos t  .L sin t 
 Rõ ràng rằng, để giải được bài toán trên, ta cần tìm hàm h  t  sao cho
L h  t   L cos t  .L sin t 
2. Tích chập của hai hàm
Định nghĩa. Tích chập đối với phép biến đổi Laplace của hai hàm f , g liên tục từng
t



khúc được định nghĩa với như sau: (f  g )(t )  f ( )g (t   )d , t  0
0

 Tích chập là giao hoán
Ví dụ 1 a) Tính  cos t    sin t 
t

t

 Ta có  cos t    sin t   cos sin(t   )d 


0


0

1
sin t  sin(2  t ) d
2

t


b) t  e

at

Định lí 1.

1
1
1
1
1

 1



sin
t

cos(2


t
)

t
sin
t

cos
t

cos

t


  2 t sin t .
2 
2
2
2
2


 0
(

eat  at  1
2

c) t 2  cos t

)

a
 Giả sử f  t  , g  t  liên tục từng khúc với t  0

( 2  t  sin t  )

 f  t  , g  t  bị chặn bởi Mect khi t   , các số M , c không âm.
Khi đó ta có L f (t )  g (t )  L f (t ).L g (t ) và L




Chứng minh.  Có G(s )  e

su

u  t  

g (u )du



0

e



96

1

F (s ).G(s )  f (t )  g (t )

 s ( t  )

g (t   )dt

PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

thao.nguyenxuan@hust.edu.vn



 Do đó G(s )  e

s

e

st

g (t   )dt

0





 Với g  u   0 khi u  0 , có F (s )G(s )  G(s ) e



 s

f ( )d  e s f ( )G(s )d



0















0




s
st
st



  e f ( ) e
e g (t   )dt d 
e f ( )g (t   )dt  d .




0
0
00



 Từ giả thiết đã cho đổi thứ tự lấy tích phân có




t

 st 

st
F (s )G(s )  e
f ( )g (t   )d  dt  e  f ( )g (t   )d  dt




0
0
0

0

s









 e st f (t )  g (t ) dt ,


0

 Do đó F (s )G(s )  L f (t )  g (t ) .
t

Ví dụ 2 a) Cho f  t   sin2t , g  t   e . Tính L

2

 Ta có L sin2t  

, L et  


2

2
 ...
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo thao.nguyenxuan@hust.edu.vn
96
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI
BÀI 15
§4. Đạo hàm, Tích phân, và tích các phép biến đổi
Tích chập của hai hàm Vi phân của phép biến đổi Tích phân của phép biến đổi
1. Mở đầu
Phép biến đổi Laplace ca nghiệm của một phương trình vi phân đôi khi tích
của các biến đổi của hai hàm đã biết.
Chẳng hạn, xét bài toán với giá trị ban đầu
" cos
x x t
;
(0) '(0) 0
x x
,
Tác động phép biến đổi Laplace ta có:
2
2
0 0
1
s
s X s sx x X s
2 2
1
( ) . cos . sin
1 1
s
X s t t
s s
L L
.
Mặt khác ta có
2 2 2 2
2
1 1 2 1
cos .sin sin2 .
2 2
2 4
1
s
t t t
s s
s
L L
.
Do đó
cos sin cos . sin
t t t t
L L L
Rõ ràng rằng, để giải được bài toán trên, ta cần tìm hàm
sao cho
cos . sin
h t t t
L L L
2. Tích chập của hai hàm
Định nghĩa. ch chập đối với phép biến đổi Laplace của hai m
,
f g
liên tục từng
khúc được định nghĩa với như sau:
 
0
( )( ) ( ) ( ) , 0
t
f g t f g t d t
Tích chập là giao hoán
Ví dụ 1 a) Tính
cos sin
t t
Ta có
0
cos sin cos sin( )
t
t t t d
0
1
sin sin(2 )
2
t
t t d
0
1 1
sin cos(2 )
2 2
t
t t
1 1 1
sin cos cos
2 2 2
t t t t
1
sin
t t
.
b)
at
t e
(
2
1
at
e at
) c)
2
cos
t t
(
2 sin
t t
)
Định lí 1. Giả sử
,
f t g t
liên tục từng khúc với
0
,
g t
bị chặn bởi
ct
Me
khi

, các số
,
M c
không âm.
Khi đó ta có
( ) ( ) ( ) . ( )
f t g t f t g t
L L L
1
( ). ( ) ( ) ( )
F s G s f t g t
L
Chứng minh.
0
( ) ( )
su
G s e g u du
( )
( )
u t
s t
e g t dt
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI - Người đăng: mtp181412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI 9 10 396