Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình vô tỷ hay

Được đăng lên bởi Ly Phung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình dạy học, tôi đã nghiên cứu và tham khảo các tài liệu về chuyên đề đại số
và giải tích ở cấp trung học phổ thông. Tôi thấy rằng việc hệ thống lại các dạng cơ bản và
phương giải phương trình chứa căn cho học sinh lớp 10 là thực sự cần thiết, nhằm giúp cho học
sinh lớp 10 ( học theo chương trình mới ) tiếp cận với việc giải một phương trình có dấu căn
bậc hai một cách hiệu quả và có hệ thống. với lí do đó, tôi đã viết đề tài này.
Đây là một đề tài nhỏ nhằm phục vụ cho việc dạy học môn toán cho học sinh lớp 10 ở
chương trình nâng cao và bổ trợ kiến thức cho học sinh lớp 10 ban cơ bản trong tiết học tự chọn
( có thể thực hành trong 2 hoặc 3 tiết dạy ), trong chuyên đề này tôi đề cặp đến dạng toán:
GIAÛI PHÖÔNG TRÌNH COÙ CHÖÙA DAÁU CAÊN BAÄC HAI
Đối với phần này, tôi hệ thống lại một số dạng toán cơ bản thường thấy khi giải phương
trình có dấu căn bậc hai gồm có các nội dung sau:
1. Tìm tập nghiệm của phương trình thông qua tập xác định của phương trình.
2. Dạng cơ bản của phương trình có chứa dấu căn bậc hai
3. Giải một phương trình chứa dấu căn bậc hai bằng cách đổi biến
4. Dùng phương pháp bất đẳng thức và đánh giá ước lượng hai vế của phương trình
5. Phương pháp biến thiên hằng số
6. Một số dạng toán khác
7. Phương trình chứa dấu căn bậc hai có chứa tham số.
Xin cảm ơn các thầy cô ở trường THPT Phước Thiền đã chân thành góp ý kiến cho tôi
hoàn thành đề tài.
Mặt dù có nhiều cố gắng, nhưng do kinh nghiệm không nhiều nên thiếu sót là điều không
tránh khỏi, mong các thầy cô chân thành góp ý để tôi có kinh nghiệm tốt hơn trong công tác dạy
học môn toán.
Chân thành cảm ơn
ngày 25 tháng 3 năm 2009

Trang 1

PHÖÔNG TRÌNH COÙ CHÖÙA DAÁU CAÊN BAÄC HAI
(chuû ñeà ñaùp öùng lôùp kieán thöùc lôùp 10 – ban khoa hoïc töï nhieân vaø phuïc vuï tieát daïy töï choïn
cho hoïc sinh lôùp 10 ban cô baûn)
--------------------------o0o-------------------------1. TÌM TẬP NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH THÔNG QUA TẬP XÁC ĐỊNH:
Trong phần này, tôi nêu ra hai ví dụ mà phương trình chứa dấu căn có tập xác định là một
phần tử, nhằm làm rõ với học sinh ý nghĩa tập xác định của phương trình chứ dấu căn và tập
nghiệm của phương trình.
Ví dụ: Tìm tập nghiệm của phương trình :
b. 9  x 2  x  3  x 2  3x  4  2

a. x 2  4   x 2  x  2  2
Giải
a. x 2  4   x 2  x  2  2 (1)

  x  2
2
 x  4  0
 
  x  2
 x  2
đk :  2
  x  x  2  0
 2  x  1


Với x = – 2
(1)  0 = 2 nên phương trình đã cho vô nghiệm
b. 9  x 2  x  3  x 2  3x  4  2 (...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình dạy học, tôi đã nghiên cứu tham khảo các tài liệu về chuyên đề đại số
giải tích cấp trung học phổ thông. Tôi thấy rằng việc hệ thống lại các dạng bản và
phương giải phương trình chứa căn cho học sinh lớp 10thực sự cần thiết, nhằm giúp cho học
sinh lớp 10 ( học theo chương trình mới ) tiếp cận với việc giải một phương trình có dấu căn
bậc hai một cách hiệu quả và có hệ thống. với lí do đó, tôi đã viết đề tài này.
Đây là một đề tài nh nhằm phục v cho việc dạy học môn toán cho học sinh lớp 10
chương trình nâng cao và bổ trợ kiến thức cho học sinh lớp 10 ban cơ bản trong tiết học tự chọn
( có thể thực hành trong 2 hoặc 3 tiết dạy ), trong chuyên đề này tôi đề cặp đến dạng toán:
GIAÛI PHÖÔNG TRÌNH COÙ CHÖÙA DAÁU CAÊN BAÄC HAI
Đối với phần này, tôi hệ thống lại một số dạng toán bản thường thấy khi giải phương
trình có dấu căn bậc hai gồm có các nội dung sau:
1. Tìm tập nghiệm của phương trình thông qua tập xác định của phương trình.
2. Dạng cơ bản của phương trình có chứa dấu căn bậc hai
3. Giải một phương trình chứa dấu căn bậc hai bằng cách đổi biến
4. Dùng phương pháp bất đẳng thức và đánh giá ước lượng hai vế của phương trình
5. Phương pháp biến thiên hằng số
6. Một số dạng toán khác
7. Phương trình chứa dấu căn bậc hai có chứa tham số.
Xin cảm ơn c thầy trường THPT Phước Thiền đã chân thành góp ý kiến cho tôi
hoàn thành đề tài.
Mặt dù có nhiều cố gắng, nhưng do kinh nghiệm không nhiều nên thiếu sót là điều không
tránh khỏi, mong các thầy cô chân thành góp ý để tôi có kinh nghiệm tốt hơn trong công tác dạy
học môn toán.
Chân thành cảm ơn
ngày 25 tháng 3 năm 2009
Trang 1
Phương trình vô tỷ hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình vô tỷ hay - Người đăng: Ly Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phương trình vô tỷ hay 9 10 199