Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình vô tỷ

Được đăng lên bởi kelangthang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2. Giải phương trình: 2 x 2  6 x  1  4 x  5
Giải
5
Điều kiện x  
4
Ta biến đổi phương trình như sau:
4 x 2  12 x  2  2 4 x  5  (2 x  3) 2  2 4 x  5  11
Đặt 2 y  3  4 x  5 ta được hệ phương trình sau:
 (2 x  3) 2  4 y  5


2
 (2 y  3)  4 x  5

 ( x  y )( x  y  1)  0

Với x  y  2 x  3  4 x  5  x  2  3
Với x  y  1  0  y  1  x  x  1  2
Kết luận: Nghiệm của phương trình là {1  2; 1  3}
Các bạn hãy xây dựng một số hệ dạng này ?
 Dạng hệ gần đối xứng
 (2 x  3) 2  2 y  x  1
(1) đây không phải là hệ đối xứng loại 2
Ta xt hệ sau : 
2
 (2 y  3)  3 x  1
nhưng chúng ta vẫn giải hệ được , và từ hệ này chúng ta xây dưng được bài toán
phương trình sau :
Bài 1 . Giải phương trình: 4 x 2  5  13 x  3 x  1  0
Nhận xét : Nếu chúng ta nhóm như những phương trình trước :
2
13
33

 2 x    3x  1 
4
4

13
Đặt 2 y   3 x  1 thì chúng ta không thu được hệ phương trình mà chúng ta
4
có thể giải được.
Để thu được hệ (1) ta đặt :  y    3x  1 , chọn  ,  sao cho hệ chúng ta có
thể giải được , (đối xứng hoặc gần đối xứng )
2 2
2
   y    2  3x  1
   y  2 y  3x    1  0 (1)

(*)
Ta có hệ : 
2
2
(2)
 4 x  13 x   y  5    0
 4 x  13 x  5   y  
Để giải hệ trên thì ta lấy (1) nhân với k cộng với (2) và mong muốn của chúng ta
là có nghiệm x  y
 2 2  3  2  1


Nên ta phải có :
, ta chọn được ngay   2;   3
4
  13
5 
Ta có lời giải như sau :

1

1
Điều kiện: x   ,
3
3
3 x  1  (2 y  3), ( y  )
2
 (2 x  3) 2  2 y  x  1
 ( x  y )(2 x  2 y  5)  0
Ta có hệ phương trình sau: 
2
 (2 y  3)  3 x  1
15  97
Với x  y  x 
8
11  73
Với 2 x  2 y  5  0  x 
8
 15  97 11  73
;
Kết luận: tập nghiệm của phương trình là: 

8
8 

Đặt

Chú ý : khi đã làm quen, chúng ta có thể tìm ngay  ;  bằng cách viết lại phương
trình
ta viết lại phương trình như sau: (2 x  3) 2   3 x  1  x  4
khi đó đặt 3 x  1  2 y  3 , nếu đặt 2 y  3  3 x  1 thì chúng ta không thu
được hệ như mong muốn , ta thấy dấu của  cùng dấu với dấu trước căn.
Một cách tổng quát .
(1)
 f ( x)  A.x  B. y  m
Xét hệ: 
để hệ có nghiệm x = y thì : A-A’=B và
(2)
 f ( y )  A '.x  m '
m=m’,
Nếu từ (2) tìm được hàm ngược y  g  x  thay vào (1) ta được phương trình
Như vậy để xây dựng pt theo lối này ta cần xem xét để có hàm ngược và tìm được
và hơn nữa hệ phải giải được.
Một số phương trình được xây dựng từ hệ.
Giải các phương trình sau
1) 4 x 2  1...
Bài 2. Giải phương trình:
2
2 6 1 4 5x x x
Giải
Điều kiện
5
4
x  
Ta biến đổi phương trình như sau:
2 2
4 12 2 2 4 5 (2 3) 2 4 5 11x x x x x
Đặt
2 3 4 5y x
ta được hệ phương trình sau:
2
2
(2 3) 4 5
( )( 1) 0
(2 3) 4 5
x y
x y x y
y x
Với
2 3 4 5 2 3x y x x x
Với
1 0 1 1 2x y y x x
Kết luận: Nghiệm của phương trình là
{1 2; 1 3}
Các bạn hãy xây dựng một s hệ dạng này ?
Dạng hệ gần đối xứng
Ta xt hệ sau :
đây không phải là hệ đối xứng loại 2
nhưng chúng ta vẫn giải hệ được , và từ hệ này chúng ta xây dưng được bài toán
phương trình sau :
Bài 1 . Giải phương trình:
2
4 5 13 3 1 0x x x
Nhận xét : Nếu chúng ta nhóm như những phương trình trước :
2
13 33
2 3 1
4 4
x x
Đặt
13
2 3 1
4
y x
thì chúng ta không thu được hệ phương trình mà chúng ta
có thể giải được.
Để thu được hệ (1) ta đặt :
3 1y x
, chọn
,
sao cho hệ chúng ta có
thể giải được , (đi xứng hoặc gần đi xứng )
Ta có hệ :
2
2 2 2
2
2
2 3 1 0 (1)
3 1
(*)
4 13 5 0 (2)
4 13 5
y y x
y x
x x y
x x y

Để giải hệ trên thì ta lấy (1) nhân với k cộng với (2) và mong muốn của chúng ta
là có nghiệm
x y
Nên ta phải có :
2 2
2 3 1
4 13 5

, ta chọn được ngay
2; 3
 
Ta có lời giải như sau :
1
Phương trình vô tỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình vô tỷ - Người đăng: kelangthang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phương trình vô tỷ 9 10 696