Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNHPHPT,BPT,HPT Nguyễn Tất Thu

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn thi ðH năm 2011 – Câu 2
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG
TRÌNH ðẠI SỐ
A. Tóm tắt lí thuyết
I. Phương trình lượng giác
1. Các hằng ñẳng thức:
* sin2 α + cos2 α = 1

với mọi α

* tan α . cot α = 1

với mọi α ≠

* 1 + tan2 α =
* 1 + cot2 α =

1
cos α
1
2

kπ
2

với mọi α ≠ k 2π

với mọi α ≠ k π
sin2 α
2. Hệ thức các cung ñặc biệt
a.Hai cung ñối nhau: α và −α
1) cos(−α) = cos α
2) sin(−α) = − sin α
3) tan(−α) = − tan α
4) cot(−α) = − cot α

b. Hai cung phụ nhau: α và

π
2

−α

π
π
− α) = sin α
2) sin( − α) = cos α
2
2
π
π
3) tan( − α) = cot α
4)cot( − α) = tan α
2
2
c. Hai cung bù nhau: α và π − α
1) sin(π − α) = sin α
2) cos(π − α) = − cos α
3) tan(π − α) = − tan α
4)cot(π − α) = − cot α
d) Hai cung hơn kém nhau π : α và π + α
1) sin(π + α) = − sin α
2) cos(π + α) = − cos α
3) tan(π + α) = tan α
4)cot(π + α) = cot α
3. Các công thức lượng giác
a. Công thức cộng
1) cos(a ± b) = cos a. cos b ∓ sin a. sin b
2) sin(a ± b) = sin a.cos b ± cos a.sin b
1) cos(

Nguyễn Tất Thu – Trường THPT Lê Hồng Phong

1



Ôn thi ðH năm 2011 – Câu 2
tan a ± tan b
1 ∓ tan a. tan b
b) Công thức nhân
1) sin 2a = 2 sin a cos a

3) tan(a ± b) =

2) cos 2a = cos2 a − sin2 a = 1 − 2 sin2 a = 2 cos2 a − 1
3) sin 3a = 3 sin a − 4 sin 3 a
4) cos3a = 4 cos3 a − 3 cos a
c. Công thức hạ bậc
1 − cos 2a
1 + cos 2a
1) sin2 a =
2) cos2 a =
2
2
1 − cos 2a
3) tan2 a =
1 + cos 2a
d. Công thức biến ñổi tích thành tổng
1
1) cos a.cos b = [cos(a − b) + cos(a + b)]
2
1
2) sin a.sin b = [cos(a − b) − cos(a + b)]
2
1
3) sin a. cos b = [sin(a − b) + sin(a + b)] .
2
e. Công thức biến ñổi tổng thành tích
a+b
a−b
1) cos a + cos b = 2 cos
.cos
2
2
a+b
a−b
2) cos a − cos b = −2 sin
. sin
2
2
a+b
a−b
3) sin a + sin b = 2 sin
. cos
2
2
a+b
a−b
4)sin a - sin b = 2 cos
.sin
2
2
sin(a + b)
sin(a − b)
5) tan a + tan b =
6) tan a − tan b =
.
cos a cos b
cos a cos b
4. Phương trình lượng giác cơ bản
1. Phương trình: sin x = m (1)

* Nếu: m > 1 ⇒ Pt vô nghiệm
* Nếu: m ≤ 1 ⇒ ∃α ∈ [ −

π π
; ] : sin α = m
2 2

Nguyễn Tất Thu – Trường THPT Lê Hồng Phong

2



Ôn thi ðH năm 2010 – Câu 2
 x = α + k2π
( k ∈ Z ).
⇒ (1) ⇔ sin x = sin α ⇔ 
 x = π − α + k2π
 π
π
− ≤ α ≤
Chú ý : * Nếu α thỏa mãn  2
2 thì ta viết α = arcsin m .
sin α = m

*Các trường hợp ñặc biệt:
π
π
1) sin x = 1 ⇔ x = + k2π
2) sin x = −1 ⇔ x = − + k2π
2
2
3) sin x = 0 ⇔ x = kπ
2. Phương trình: cos x = m (2)
* Nếu: m > 1 ⇒ phương trình vô nghiệm
* Nếu: m ≤ 1 ⇒ ∃α ∈ [0; π] ...
Ôn thi ðH năm 2011 – Câu 2
Nguyn Tt Thu – Trường THPT Lê Hng Phong
1
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
PHƯƠNG TRÌNH – BT PHƯƠNG TRÌNH – H PHƯƠNG
TRÌNH ðẠI S
A. Tóm tt lí thuyết
I. Phương trình lượng giác
1. Các hng ñẳng thc:
*
2 2
sin cos 1
α α
+ =
vi mi
α
*
tan .cot 1
α α
=
vi mi
2
k
α
*
2
2
1
1 tan
cos
α
α
+ = vi mi
2
k
α π
*
2
2
1
1 cot
sin
α
α
+ = vi mi
k
α π
2. H thc các cung ñặc bit
a.Hai cung ñối nhau:
α
α
1) cos( ) cos
α = α
2) sin( ) sin
−α = α
3) tan( ) tan
−α = α
4) cot( ) cot
−α = α
b. Hai cung ph nhau:
α
2
π
α
1) cos( ) sin
2
π
− α = α
2) sin( ) cos
2
π
− α = α
3)tan( ) cot
2
π
− α = α
4)cot( ) tan
2
π
− α = α
c. Hai cung bù nhau:
α
π α
1) sin( ) sin
π − α = α
2) cos( ) cos
π − α = α
3) tan( ) tan
π − α = α
4)cot( ) cot
π − α = α
d) Hai cung hơn kém nhau
π
:
α
π α
+
1) sin( ) sin
π + α = α
2) cos( ) cos
π + α = α
3)tan( ) tan
π + α = α
4)cot( ) cot
π + α = α
3. Các công thc lượng giác
a. Công thc cng
1) cos(a b) cos a.cos b sin a.sin b
± =
2) sin(a b) sin a.cos b cos a.sin b
± = ±
www.VNMATH.com
PHƯƠNG TRÌNHPHPT,BPT,HPT Nguyễn Tất Thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNHPHPT,BPT,HPT Nguyễn Tất Thu - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNHPHPT,BPT,HPT Nguyễn Tất Thu 9 10 448