Ktl-icon-tai-lieu

PLC

Được đăng lên bởi QuangAnata Nguyễn Sách
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục1
1. PLC là gì ………………………………………………………………………..1
2. Lịch sử của PLC……………………………………………………………….2
3. Nội dung chÝnh……………………………………………………………….3
4. Thời gian đáp ứng ……………………………………………………..…….........4
5. Những vấn đề liên quan tới thời gian đáp øng……………………4
6. R¬le…………………………………………………………………..………......6
7. Thay thế Rơ le……………………………………………………..…………7
8. Những câu lệnh cơ bản.. ………………………………………..……......8
9. Một ví dụ đơn giản. ………………………………………………..............10
10.Thanh ghi của PLC…………………………………………………..……..10
11.Mức độ ứng dụng.. ………………………………………………................12
12.Kiểm tra chương trình.. ………………………………………….….….13
13.Câu lệnh Latch………………………………………………………..... ....15
14.Bộ ®Õm…………………………………………………….......................…….16
15.Bộ định thêi………………………………………………………............….19
16.Độ chính xác của bộ định thêi…………………………………….....22
17.One-shots…………………………………………………………...………..23
18.Điều khiển chÝnh………………………………………………………..….24
19.Thanh ghi dÞch……………………………………………………………..26
20.Lấy và di chuyển dữ liệu……………………………………………….30
21.Những câu lệnh toán häc…………………………………………..….32
22.Hệ thống sè………………………………………………………………….35
23.Phép toán LOGIC…………………………………………………….………38
24.Các đầu vào DC……………………………………………………………..41
25. Đầu vào AC………………………………………………………………..…43
26. R¬le đầu ra…………………………………………………………………45
27.Đầu ra transistor………………………………………………………...47
28.Sử dụng rs -232 với thang logic….…………………………………...49

PLC là gì?

1

0

INCLUDEPICTURE "" \*

MERGEFORMATINET

PLC (viết tắt của Programmable Logic Controller :Bé điều khiển logic lập trình
được ) là một thiết bị được phát minh để thay thế cho các dãy mạch r¬le liên tiếp để
điều khiển máy móc.PLC làm việc bằng cách quan sát các đầu v ào c ủa nó v à tùy
theo trạng thái của chúng ,sẽ đóng mở đầu ra.Người sử dụng nhập vào chương
trình ,thường là thông qua phần mềm để tạo ra các kết quả mong muốn.
PLC được sử dụng trong rất nhiÓu ứng dụng thực tế. Nếu có một ngành công
nghiệp nào đang tồn tại mà muốn có cơ hội thành công thì ở đó có mặt PLC. N ếu
bạn đang ở trong những ngành công nghiệp nh cơ khí,đóng gói, chế tạo vật liệu,lắp
ráp tự động và rất nhiều ngành công nghiệp khác bạn có thể đã sử dụng PLC. N ếu
bạn chưa từng sử dụng ,bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc.Hầu h ết m ọi lo ại
ứng dụng đều cần một vài loại điều khiển bằng điện và cần thiết phải có PLC.
Lấy ví dụ, hãy thư giả thiết rằng, chúng ta có 1 cái công t ắc v à mu ốn m ở 1
cuộn dây trong 5s và sau đó tắt nó mà không cần quan tâm t ới công t ắc đó l àm vi ...
M c L c
1
1. PLC là gì ………………………………………………………………………..1
2. L ch s c a PLC……………………………………………………………….2
3. N i dung chÝnh……………………………………………………………….3
4. Th i gian áp ng đ ……………………………………………………..…….........4
5. Nh ng v n liên quan t i th i gian áp øng……………………4 đề đ
6. R¬le…………………………………………………………………..………......6
7. Thay th R le……………………………………………………..…………7ế ơ
8. Nh ng câu l nh c b n.. ………………………………………..……......8 ơ
9. M t ví d n gi n. ………………………………………………..............10 đơ
10.Thanh ghi c a PLC…………………………………………………..……..10
11.M c ng d ng.. ………………………………………………................12 độ
12.Ki m tra ch ng trình.. ………………………………………….….….13 ươ
13.Câu l nh Latch………………………………………………………..... ....15
14.B ®Õm…………………………………………………….......................…….16
15.B nh thêi………………………………………………………............….19 đị
16. chính xác c a b nh thêi…………………………………….....22Độ đị
17.One-shots…………………………………………………………...………..23
18. i u khi n chÝnh……Đ …………………………………………………..….24
19.Thanh ghi dÞch……………………………………………………………..26
20.L y và di chuy n d li u…… ………………………………………….30
21.Nh ng câu l nh toán häc… ………………………………………..….32
22.H th ng sè……… ………………………………………………………….35
23.Phép toán LOGIC………………………………………………….………38
24.Các u vào DCđầ …………………………………………………………..41
25. u vào AC………………………………………………………………..…43Đầ
26. R¬le u ra…………………………………………………………………45đầ
27. u ra transistor………………………………………………………...47Đầ
28.S d ng rs -232 v i thang logic….…………………………………...49
PLC l gì?à
1
0
PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC - Người đăng: QuangAnata Nguyễn Sách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
PLC 9 10 199