Ktl-icon-tai-lieu

PP cân bằng ion

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Bảo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ION - ĐIỆN TỬ
Thực hiện các bước sau đây:
+ Viết phương trình phản ứng với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu chưa có
phản ứng sẵn).
+ Tính số oxi hóa của các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất
oxi hóa, chất khử.
+ Viết dưới dạng ion chất nào phân ly được thành ion trong dung dịch. (Chất
nào không phân ly được thành ion như chất không tan, chất khí, chất không
điện ly, thì để nguyên dạng phân tử hay nguyên tử). Tuy nhiên chỉ giữ lại
nhưng ion hay phân tử nào chứa nguyên tố có số oxi hóa thay đổi (ion hay
phân tử nào chứa nguyên tố có số oxi hóa không thay đổi thì bỏ đi).
+ Viết các phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (chính là các phản ứng oxi
hóa, phản ứng khử). Viết nguyên cả dạng ion hay phân tử, với số oxi hóa để
bên trên. Thêm hệ số thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa
thay đổi hai bên bằng nhau.
+ Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử phải bằng số
điện tử nhận của chất oxi hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng
số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách nhân hệ số thích hợp. Xong rồi
cộng vế với vế các phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử.
+ Cân bằng điện tích. Điện tích hai bên phải bằng nhau. Nếu không bằng
nhau thì thêm vào ion H+ hoặc ion OH- tùy theo phản ứng được thực hiện
trong môi trường axit hoặc bazơ. Tổng quát thêm H+ vào bên nào có axit
(tác chất hoặc sản phẩm); Thêm OH- vào bên nào có bazơ. Thêm H2O phía
ngược lại để cân bằng số nguyên tử H (cũng là cân bằng số nguyên tử O).
+ Phối hợp hệ số của phản ứng ion vừa được cân bằng xong với phản ứng
lúc đầu để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu (Chuyển phản ứng
dạng ion trở lại thành dạng phân tử).
+ Cân bằng các nguyên tố còn lại, nếu có, như phản ứng trao đổi.

...
PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ION - ĐIỆN TỬ
Thực hiện các bước sau đây:
+ Viết phương trình phản ứng với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu chưa có
phản ứng sẵn).
+ Tính số oxi hóa của các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất
oxi hóa, chất khử.
+ Viết dưới dạng ion chất nào phân ly được thành ion trong dung dịch. (Chất
nào không phân ly được thành ion như chất không tan, chất khí, chất không
điện ly, thì để nguyên dạng phân tử hay nguyên tử). Tuy nhiên chỉ giữ lại
nhưng ion hay phân tử nào chứa nguyên tố có số oxi hóa thay đổi (ion hay
phân tử nào chứa nguyên tố có số oxi hóa không thay đổi thì bỏ đi).
+ Viết các phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (chính là các phản ứng oxi
hóa, phản ứng khử). Viết nguyên cả dạng ion hay phân tử, với số oxi hóa để
bên trên. Thêm hệ số thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa
thay đổi hai bên bằng nhau.
+ Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử phải bằng số
điện tử nhận của chất oxi hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng
số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách nhân hệ số thích hợp. Xong rồi
cộng vế với vế các phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử.
+ Cân bằng điện tích. Điện tích hai bên phải bằng nhau. Nếu không bằng
nhau thì thêm vào ion H+ hoặc ion OH- tùy theo phản ứng được thực hiện
trong môi trường axit hoặc bazơ. Tổng quát thêm H+ vào bên nào có axit
(tác chất hoặc sản phẩm); Thêm OH- vào bên nào có bazơ. Thêm H2O phía
ngược lại để cân bằng số nguyên tử H (cũng là cân bằng số nguyên tử O).
+ Phối hợp hệ số của phản ứng ion vừa được cân bằng xong với phản ứng
lúc đầu để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu (Chuyển phản ứng
dạng ion trở lại thành dạng phân tử).
+ Cân bằng các nguyên tố còn lại, nếu có, như phản ứng trao đổi.
PP cân bằng ion - Người đăng: Nguyễn Quốc Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PP cân bằng ion 9 10 618