Ktl-icon-tai-lieu

PP giải nhanh các bài tập thuộc QLDT

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Thành
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách giải nhanh một số dạng bài trắc nghiệm quy luật di truyền
Trong đề thi tuyển Sinh Đại học - Cao đẳng trong các năm vừa qua, tỉ lệ các câu hỏi trắc nghiệm
dạng bài tập các quy luật di truyền chiếm tỉ lệ khá lớn và thường là những câu khó. Do vậy nếu
không biết cách để giải nhanh các dạng bài tập này, các sĩ tử sẽ mất rất nhiều thời gian và khó để
đạt điểm cao. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số phương pháp để giải nhanh các
dạng bài tập này.
1. Quy luật phân li độc lập
Quy luật này có nhiều dạng bài tập nhưng chỉ cần các bạn nắm nguyên tắc đối với lai nhiều tính
trạng bao giờ cũng tách riêng từng tính trạng để xét riêng rẽ kiểu gen, kiểu hình thì dạng bài phân li
độc lập sẽ được giải dễ dàng. Sau đây tôi xin giới thiệu một số dạng bài tập phân li độc lập có thể áp
dụng nguyên tắc này:
- Dạng 1: Tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình
Ví dụ : Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể
có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là
--> Nếu trong trường hợp trên bạn có thể làm dựa vào công thức tính tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình tối
đa.
Số kiểu gen tối đa là: 33
Số kiểu hình tối đa là: 23
Nhưng nếu tôi thay đổi đề bài như sau "Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và tính
trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd giao phấn với cây có kiểu gen AAbbDd sẽ
thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là " thì bạn làm thế nào? Bạn còn áp dụng được
công thức trên hay không?
--> Với trường hợp này bạn không thể áp dụng được công thức trên mà bạn nên tách ra từng tính
trạng riêng rẽ (hoặc từng kiểu gen riêng rẽ) để giải.
+ Xét cặp Aa x AA --> 1AA : 1Aa (có 2 Kiểu gen, 1 Kiểu hình)
+ Xét cặp Bb x bb --> 1Bb : 1bb (có 2 Kiểu gen, 2 Kiểu hình)
+ Xét cặp Dd x Dd --> 1DD : 2Dd : 1dd (có 3 Kiểu gen, 2 kiểu hình)
Vậy phép lai trên cho số kiểu gen tối đa là: 2x2x3 = 12 Kiểu gen
Số kiểu hình tối đa là: 1x2x2 = 4 Kiểu hình.
Lưu ý, khi đã làm quen dạng này, các bạn chỉ cần tính nhẩm là ra được kết quả.
- Dạng 2: Tính xác suất bắt gặp loại kiểu gen, kiểu hình nào đó
Ví dụ 1: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn
toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con
có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ.
- Nếu bạn học theo kiểu "thuộc công thức" bạn sẽ làm thế này đúng không? Tỉ lệ đời con có kiểu
hình mang 2 tính trạng trội v...
Cách giải nhanh một số dạng bài trắc nghiệm quy luật di truyền
Trong đ thi tuyn Sinh Đi hc - Cao đng trong các năm va qua, t l các câu hi trc nghim
dng bài tp các quy lut di truyn chiếm t l khá ln và thưng là nhng câu khó. Do vy nếu
không biết cách đ gii nhanh các dng bài tp này, các sĩ t s mt rt nhiu thi gian và khó đ
đt đim cao. Vì vy, chúng tôi xin gii thiu vi các bn mt s phương pháp đ gii nhanh các
dng bài tp này.
1. Quy lut phân li đc lp
Quy lut này có nhiu dng bài tp nhưng ch cn các bn nm nguyên tc đi vi lai nhiu tính
trng bao gi cũng tách riêng tng tính trng đ xét riêng r kiu gen, kiu hình thì dng bài phân li
đc lp s được gii d dàng. Sau đây tôi xin gii thiu mt s dng bài tp phân li đc lp có th áp
dng nguyên tc này:
- Dng 1: Tính t l kiu gen, kiu hình
Ví d : Trong trường hp mi gen qui đnh mt tính trng và tính trng tri là tri hoàn toàn, cơ th
có kiu gen AaBbDd t th phn s thu được đi con có s kiu gen và kiu hình ti đa là
--> Nếu trong trường hp trên bn có th làm da vào công thc tính t l kiu gen và kiu hình ti
đa.
S kiu gen ti đa là: 3
3
S kiu hình ti đa là: 2
3
Nhưng nếu tôi thay đi đ bài như sau "Trong trường hp mi gen qui đnh mt tính trng và tính
trng tri là tri hoàn toàn, cơ th có kiu gen AaBbDd giao phn vi cây có kiu gen AAbbDd s
thu được đi con có s kiu gen và kiu hình ti đa là " thì bn làm thế nào? Bn còn áp dng được
công thc trên hay không?
--> Vi trường hp này bn không th áp dng đưc công thc trên mà bn nên tách ra tng tính
trng riêng r (hoc tng kiu gen riêng r) đ gii.
+ Xét cp Aa x AA --> 1AA : 1Aa (có 2 Kiu gen, 1 Kiu hình)
+ Xét cp Bb x bb --> 1Bb : 1bb (có 2 Kiu gen, 2 Kiu hình)
+ Xét cp Dd x Dd --> 1DD : 2Dd : 1dd (có 3 Kiu gen, 2 kiu hình)
Vy phép lai trên cho s kiu gen ti đa là: 2x2x3 = 12 Kiu gen
S kiu hình ti đa là: 1x2x2 = 4 Kiu hình.
Lưu ý, khi đã làm quen dng này, các bn ch cn tính nhm là ra được kết qu.
- Dng 2: Tính xác sut bt gp loi kiu gen, kiu hình nào đó
Ví d 1: Cho biết mi gen quy đnh mt tính trng, các gen phân li đc lp, gen tri là tri hoàn
toàn và không có đt biến xy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đi con
có kiu hình mang 2 tính trng tri và 2 tính trng ln chiếm t l.
- Nếu bn hc theo kiu "thuc công thc" bn s làm thế này đúng không? T l đi con có kiu
hình mang 2 tính trng tri và 2 tính trng ln là khai trin trong h thc:
(A + a)
4
= C
0
4
A
4
+ C
1
4
A
3
a + C
2
4
A
2
a
2
+ C
3
4
Aa
3
+ C
4
4
a
4
Và t l ca kiu hình mang 2 tính trng tri và 2 tính trng ln là:
C
2
4
A
2
a
2
= 6x(3/4)
2
x(1/4)
2
= 27/128
- Nếu bn không thuc công thc thì làm thế nào? Tôi đ ngh bn làm thế này :)
Bước 1: Chn 2 kiu hình mang tính trng tri (hoc 2 kiu hình ln) trong 4 tính trng có
C
2
4
= 6 (trường hp)
Bước 2: Tính t l xy ra ca mt trưởng hp ( đây bn chn bt kì mt trường hp nào trong 6
trường hp)
Tôi chn trường hp kiu hình tri cp Aa x Aa và Bb x Bb còn kiu hình ln hai cp còn li:
Xác sut đ thu được đi con tri v cp Aa x Aa --> 3/4 kiu hình tri.
Xác sut đ thu được đi con tri v cp Bb x Bb --> 3/4 kiu hình tri.
Xác sut đ thu được đi con ln v cp Dd x Dd --> 1/4 kiu hình ln.
Xác sut đ thu được đi con ln v cp Ee x Ee --> 1/4 kiu hình ln.
--> xác sut thu được cây mang 2 tính trng tri và 2 tính trng ln là tích c 2 bước trên:
C
2
4
x(3/4)
2
x(1/4)
2
Ví d 2: Cho biết mi gen quy đnh mt tính trng, các gen phân li đc lp, gen tri là tri hoàn
toàn và không có đt biến xy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đi con
có kiu gen Aabbddee chiếm t l.
1
PP giải nhanh các bài tập thuộc QLDT - Trang 2
PP giải nhanh các bài tập thuộc QLDT - Người đăng: Nguyễn Văn Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PP giải nhanh các bài tập thuộc QLDT 9 10 855