Ktl-icon-tai-lieu

ppct sinh 6,7,8,9

Được đăng lên bởi tkchuyenmon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH SINH HOÏC ( Naêm hoïc : 2011 - 2012 ) – chính thöùc
HOÏC KÌ I: 15/08/2011 – 31/12/2011
Tuaàn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tieát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LÔÙP 6
ÑÑ cô theå soáng- Nhieäm vuï cuûa SH

LÔÙP 7
Theá giôùi ÑV ña daïng phong phuù

ÑÑC cuûa TV
Coù phaûi taát caû TV ñeàu coù hoa
TH : Kính luùp- kính hieån vi
TH: Quan saùt teá baøo TV
C.1 – Caáu taïo teá baøo TV
Söï lôùn leân & phaân chia teá baøo
C.2- Caùc loaïi reã- Caùc mieàn cuûa reã
Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã
Huùt nöôùc & muoái khoaùng cuûa reã (I)
“
(II)
QS bieán daïng cuûa reã
C.3- Caáu taïo ngoaøi cuûa thaân
Thaân daøi ra do ñaâu?
Caáu taïo trong cuûa thaân non
Thaân to ra do ñaâu?
TH: Vaän chuyeån caùc chaát trong thaân
QS bieán daïng cuûa thaân
OÂN TAÄP
KIEÅM TRA GIÖÕA HK
C.4 - Ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa laù
Caáu taïo trong cuûa phieán laù
TH: Quang hôïp
Quang hôïp (tt)
Aûnh hg caùc ÑK beân ngoaøi ñeán QH
Caâu coù hoâ haáp khoâng?
Phaàn lôùn nöôùc vaøo caây ñi ñaâu?
QS bieán daïng cuûa laù
Baøi taäp
C.5 – SSSD : SSSD töï nhieân
SSSD do ngöôøi
C. 6 - Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa hoa
Caùc loaïi hoa
OÂN TAÄP HKI
KIEÅM TRA HKI
Thuï phaán
Thuï phaán (tt)
Söûa baøi KTHK

Phaân bieät ÑV, TV- ÑÑC cuûa ÑV
C.1-TH : QS moät soá ÑVNS
Truøng roi
Truøng bieán hình & truøng giaày
Truøng kieát lî & truøng soát reùt
ÑÑC vaø vai troø thöïc tieãn cuûa ÑVNS
C.2-Thuyû töùc
Ña daïng cuûa ruoät khoang
ÑÑC vaø vai troø cuûa RK
C.3-Saùn laù gan
Moät soá giun deïp khaùc. ÑÑC cuûa GD
Giun ñuõa
Moät soá giun troøn khaùc. ÑÑC cuûa GT
TH : QS giun ñaát
TH : Moå vaø QS giun ñaát
Moät soá giun ñoát khaùc – ÑÑC cuûa GÑ
OÂN TAÄP
KIEÅM TRA GIÖÕA HK
C.4- Trai soâng
TH : QS moät soá thaân meàm
TH : QS moät soá thaân meàm
ÑÑC vaø vai troø ngaønh Thaân meàm
C.5-TH: Toâm soâng:c/taïo ngoaøi &ø h/ñoäng soáng

TH : Moå vaø QS toâm soâng
Ña daïng vaø vai troø cuûa Giaùp xaùc
Nheän & Ña daïng cuûa Hình nheän
Chaâu chaáu
Ña daïng vaø ÑÑC cuûa lôùp Saâu boï
TH : xem baêng hình taäp tính saâu boï
ÑÑC vaø vai troø cuûa ng. Chaân khôùp
C. 6 –TH: Caù cheùp: c/taïo ngoaøi &ø h/ñoäng soáng

Caáu taïo trong cuûa caù cheùp
OÂN TAÄP HKI
KIEÅM TRA HKI
TH : moå caù
Ña daïng vaø ÑÑC cuûa Caù
Söûa baøi KTHK

Baøi môû ñaàu

LÔÙP 8

LÔÙP 9
C.1-Mendel vaø DTH

C.1-Caáu taïo cô theå ngöôøi
Teá baøo
Moâ
Phaûn xaï
TH: QS teá baøo vaø moâ
C.2- Boä xöông
Caáu taïo vaø tính chaát cuûa xöông
Caáu taïo vaø tính chaát cuûa cô
Hoaï...
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH SINH HOÏC ( Naêm hoïc : 2011 - 2012 ) – chính thöùc
HOÏC KÌ I: 15/08/2011 – 31/12/2011
Tuaàn Tieát LÔÙP 6 LÔÙP 7 LÔÙP 8 LÔÙP 9
1
1 ÑÑ cô theå soáng- Nhieäm vuï cuûa SH Theá giôùi ÑV ña daïng phong phuù Baøi môû ñaàu C.1-Mendel vaø DTH
2 ÑÑC cuûa TV Phaân bieät ÑV, TV- ÑÑC cuûa ÑV C.1-Caáu taïo cô theå ngöôøi Lai 1 caëp tính traïng
2
3 Coù phaûi taát caû TV ñeàu coù hoa C.1-TH : QS moät soá ÑVNS Teá baøo
4 TH : Kính luùp- kính hieån vi Truøng roi Moâ Lai 2 caëp tính traïng
3
5 TH: Quan saùt teá baøo TV Truøng bieán hình & truøng giaày Phaûn xaï
6 C.1 – Caáu taïo teá baøo TV Truøng kieát lî & truøng soát reùt TH: QS teá baøo vaø m TH : Tính saùc xuaát ñoàng kim loaïi
4
7 Söï lôùn leân & phaân chia teá baøo ÑÑC vaø vai troø thöïc tieãn cuûa ÑVNS C.2- Boä xöông Baøi taäp
8 C.2- Caùc loaïi reã- Caùc mieàn cuûa reã C.2-Thuyû töùc Caáu taïo vaø tính chaát cuûa xöông C.2- Nhieãm saéc theå
5
9 Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã Ña daïng cuûa ruoät khoang Caáu taïo vaø tính chaát cuûa cô Nguyeân phaân
10 Huùt nöôùc & muoái khoaùng cuûa reã (I) ÑÑC vaø vai troø cuûa RK Hoaït ñoäng cuûa cô Giaûm phaân
6
11 “ (II) C.3-Saùn laù gan Tieán hoaù cuûa heä vaän ñoäng- veä sinh Phaùt sinh giao töû vaø thuï tinh
12 QS bieán daïng cuûa reã Moät soá giun deïp khaùc. ÑÑC cuûa GD TH : Sô cöùu baêng boù ngöôøi gaõy xög Cô cheá xaùc ñònh giôùi tính
7
13 C.3- Caáu taïo ngoaøi cuûa thaân Giun ñuõa C.3- Maùu vaø MTT cô theå Di truyeàn lieân keát
14 Thaân daøi ra do ñaâu? Moät soá giun troøn khaùc. ÑÑC cuûa GT Baïch caàu – Mieãn dòch TH : QS hình thaùi NST
8
15 Caáu taïo trong cuûa thaân non TH : QS giun ñaát Ñoâng maùu &nguyeân taéc truyeàn maùu C.3- ADN
16 Thaân to ra do ñaâu? TH : Moå vaø QS giun ñaát Tuaàn hoaøn maùu & löu thoâng BH ADN vaø baûn chaát cuûa gen
9
17 TH: Vaän chuyeån caùc chaát trong thaân Moät soá giun ñoát khaùc – ÑÑC cuûa GÑ Tim vaø maïch maùu Moái quan heä gen – ARN
18 QS bieán daïng cuûa thaân N TAÄP V/chuyeån maùu qua heä maïch-veä sinh Protein
10
19 OÂN TAÄP KIEÅM TRA GIÖÕA HK OÂN TAÄP Moái quan heä gen – tính traïng
20 KIEÅM TRA GIÖÕA HK C.4- Trai soâng KIEÅM TRA GIÖÕA HK OÂN TAÄP
11
21 C.4 - Ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa laù TH : QS moät soá thaân meàm TH : sô cöùu caàm maùu KIEÅM TRA GIÖÕA HK
22 Caáu taïo trong cuûa phieán laù TH : QS moät soá thaân meàm C.4- Hoâ haáp vaø caùc cô quan hoâ haáp TH ; QS vaø laép raùp moâ hình ADN
12
23 TH: Quang hôïp ÑÑC vaø vai troø ngaønh Thaân meàm Hoaït ñoäng hoâ haáp C. 4- Ñoät bieán gen
24 Quang hôïp (tt)
C.5-TH: Toâm soâng:c/taïo ngoaøi &ø h/ñoäng soáng
Veä sinh hoâ haáp ÑB caáu truùc NST
13
25 Aûnh hg caùc ÑK beân ngoaøi ñeán QH TH : Moå vaø QS toâm soâng TH : Hoâ haáp nhaân taïo ÑB soá löôïng NST (theå dò boäi)
26 Caâu coù hoâ haáp khoâng? Ña daïng vaø vai troø cuûa Giaùp xaùc C.5-Tieâu hoaù vaø caùc CQTH (theå ña boäi)
14
27 Phaàn lôùn nöôùc vaøo caây ñi ñaâu? Nheän & Ña daïng cuûa Hình nheän Tieâu hoaù ôû khoang mieäng Thöôøng bieán
28 QS bieán daïng cuûa laù Chaâu chaáu Tieâu hoaù ôû daï daøy TH : Nhaän bieát vaøi daïng ÑB
15
29 Baøi taäp Ña daïng vaø ÑÑC cuûa lôùp Saâu boï Tieâu hoaù ôû ruoät non TH : QS thöôøng bieán
30 C.5 – SSSD : SSSD töï nhieân TH : xem baêng hình taäp tính saâu boï H.thu chaát dd, thaûi phaân- veä sinh TH Baøi taäp
16
31 SSSD do ngöôøi ÑÑC vaø vai troø cuûa ng. Chaân khôùp TH: tìm hieåu hñ cuûa enzim ôû nc boït C.5-PP nghieân cöùu di truyeàn ôû ngöôøi
32 C. 6 - Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa hoa
C. 6 –TH: Caù cheùp: c/taïo ngoaøi &ø h/ñoäng soáng
Baøi taäp Beänh vaø taät di truyeàn ôû ngöôøi
17
33 Caùc loaïi hoa Caáu taïo trong cuûa caù cheùp C.6- Trao ñoåi chaát DTH vôùi con ngöôøi
34
OÂN TAÄP HKI OÂN TAÄP HKI OÂN TAÄP HKI OÂN TAÄP HKI
18
35
KIEÅM TRA HKI KIEÅM TRA HKI KIEÅM TRA HKI KIEÅM TRA HKI
36 Thuï phaán TH : moå caù Chuyeån hoaù C.6 – Coâng ngheä teá baøo
19
37 Thuï phaán (tt) Ña daïng vaø ÑÑC cuûa Caù Thaân nhieät Coâng ngheä gen
38 Söûa baøi KTHK Söûa baøi KTHK Söûa baøi KTHK Söûa baøi KTHK
ppct sinh 6,7,8,9 - Trang 2
ppct sinh 6,7,8,9 - Người đăng: tkchuyenmon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ppct sinh 6,7,8,9 9 10 996