Ktl-icon-tai-lieu

promethazin

Được đăng lên bởi spiritwithinvn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng chuẩn độ Promethazin hydroclorid bằng NaOH 0.1M
Thể tích NaOH (ml)
0.0
1.0
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
12.0
13.0

Điện thế (mV)
218
208
176
166
157
145
107
92
84
78
71
64
58
34
17
3
-9
-24
-36
-68
-139
-151
-183
-202
-226
-231
-241
-245
-249
-252
-271
-281

Điện thế (mV)

Đường biểu diễn chuẩn độ Promethazin hydroclorid bằng NaOH 0.1M

Thể tích (ml)

V1 = 2.4ml
V2 = 10.1ml
Thể tích NaOH 0.1M tiêu thụ cho chất thử: V2 –V1 = 10.1 – 2.4 = 7.7ml
-

1ml NaOH 0.1M tương ứng 0.03209g C17H20N2S.HCl
7.7ml NaOH 0.1M tương ứng 0.247093g C17H20N2S.HCl

Khối lượng chất thử: m = 0.2511g
Hàm lượng Promethazin hydroclorid trong chất thử:
% C17H20N2S.HCl =

0.247093× 100
=98.40
0.2511

< 99.0%

Vậy hàm lượng Promethazin hydroclorid trong mẫu thử không đạt chuẩn.

...
Bảng chuẩn độ Promethazin hydroclorid bằng NaOH 0.1M
Thể tích NaOH (ml) Điện thế (mV)
0.0 218
1.0 208
2.0 176
2.1 166
2.2 157
2.3 145
2.4 107
2.5 92
2.6 84
2.7 78
2.8 71
2.9 64
3.0 58
4.0 34
5.0 17
6.0 3
7.0 -9
8.0 -24
9.0 -36
10.0 -68
10.1 -139
10.2 -151
10.3 -183
10.4 -202
10.5 -226
10.6 -231
10.7 -241
10.8 -245
10.9 -249
11.0 -252
12.0 -271
13.0 -281
promethazin - Trang 2
promethazin - Người đăng: spiritwithinvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
promethazin 9 10 994