Ktl-icon-tai-lieu

Protease vi nấm

Được đăng lên bởi Phung Thuong
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án chuyên môn

GVHD:

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ENZYME .............................................................. 5

1.1. Tình hình nghiên cứu ............................................................................................... 5
1.2. Cấu tạo hoá học ........................................................................................................ 6
1.2.1. Phân loại ............................................................................................................... 7
1.3. Tính chất .................................................................................................................. 8
1.4. Cơ chế tác dụng ........................................................................................................ 8
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tốc độ đến phản ứng............................................................ 9
1.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ ........................................................................................ 9
1.5.2. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất .......................................................................... 10
1.5.3. Ảnh hưởng của các chất kiềm hãm ..................................................................... 11
1.5.4. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa ............................................................................. 13
1.5.5. Ảnh hưởng cuả nhiệt độ ...................................................................................... 13
1.5.6. Ảnh hưởng của pH .............................................................................................. 13
1.5.7. Các yếu tố khác .................................................................................................... 14
1.6. Nguồn thu nhận..................................................................................................... 14
1.7. Ứng dụng ................................................................................................................ 14
1.7.1. Trong thực phẩm ................................................................................................. 14
1.7.2. Trong nông nghiệp............................................................................................... 14
1.7.3. Trong y học .......................................................................................................... 15
CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VỀ PROTEASE ......
Đồ án chuyên môn GVHD:
SVTH: Trang
1
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ENZYME .............................................................. 5
1.1. Tình hình nghiên cứu ............................................................................................... 5
1.2. Cấu tạo hoá học ........................................................................................................ 6
1.2.1. Phân loại ............................................................................................................... 7
1.3. Tính chất .................................................................................................................. 8
1.4. Cơ chế tác dụng ........................................................................................................ 8
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tốc độ đến phản ứng............................................................ 9
1.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ ........................................................................................ 9
1.5.2. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất .......................................................................... 10
1.5.3. Ảnh hưởng của các chất kiềm hãm ..................................................................... 11
1.5.4. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa ............................................................................. 13
1.5.5. Ảnh hưởng cuả nhiệt độ ...................................................................................... 13
1.5.6. Ảnh hưởng của pH .............................................................................................. 13
1.5.7. Các yếu tố khác .................................................................................................... 14
1.6. Nguồn thu nhận ..................................................................................................... 14
1.7. Ứng dụng ................................................................................................................ 14
1.7.1. Trong thực phẩm ................................................................................................. 14
1.7.2. Trong nông nghiệp ............................................................................................... 14
1.7.3. Trong y học .......................................................................................................... 15
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ PROTEASE ....................................................... 16
2.1. Tình hình nghiên cứu ............................................................................................. 16
2.2. Cấu tạo ................................................................................................................... 16
2.3. Cơ chế tác dụng ...................................................................................................... 18
2.4. Nguồn thu nhận ...................................................................................................... 18
CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ ASPERGILLUS OZYZAE .................................. 19
3.1. Đặc điểm cấu tạo .................................................................................................... 19
3.2. Vai trò của giống .................................................................................................... 20
3.3. Yêu cầu của giống .................................................................................................. 20
3.4. Phương pháp thu nhận protease từ chủng nấm mốc Asp.oryzae ........................ 21
Protease vi nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Protease vi nấm - Người đăng: Phung Thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Protease vi nấm 9 10 954