Ktl-icon-tai-lieu

PT nghiệm nguyên bậc II

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên bậc hai, hai ẩn.

Một số phương pháp
giải phương trình nghiệm nguyên bậc hai, hai ẩn.

I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong khi giải phương trinh bậc hai hai ẩn học sinh thường lúng túng
không rõ phương pháp giải. Qua quá trình giảng giải tôi xin đưa ra một số
phương pháp giải “phương trình nghiệm nguyên bậc hao hai ẩn”. Việc giải
phương trình này còn giúp học sinh có kỹ năng tìm giá trị nhỏ nhất của một
biểu thức bậc hai hai ẩn và phân tích đa thức thành nhân tử, đồng thời cũng
biết được cách giải một số phương trình nghiệm nguyên bậc hai hai ẩn.
II.NỘI DUNG
A. Xét phương trình a1 x 2 + a2 xy + a3 x + a4 y + a5 y 2 + a6 = 0 .Trong đó a1 ≠ 0 hoặc
a2 ≠ 0 , a5 ≠ 0
B. Các phương pháp giải.
a.Phương pháp thứ nhất Viết vế trái thành tổng các bình phương
A = 0
Dạng 1. A + B + C = 0 ⇔  B = 0
C = 0

2

2

2

Ví dụ; giải phương trình nghiệm nguyên:
5 x 2 + 2 y 2 + 4 xy + 9 y − 8 x + 14 = 0(1)

Lưu ý: Để viết vế traí thành tổng các bình phương nhất là bình phương của
một tam thức cần có cách tách hợp lý. Ta biết hang tử có bình phương thì hệ
sổ là số chính phương, do đó
5x2 = 4 x2 + x2
2 y2 = y2 + y2

Phương trình (1)
⇔ 4x 2 + x 2 + y 2 + y 2 + 4 xy − 4 x − 4 x + 9 y + 14 = 0
Ta coi bình phương của một tam thức (a + b + c) 2 = ((a + b) + c)2 là bình phương

của nhị thức với biểu thức thử nhất là (a+b) và bểu thức thứ hai là c.
Vậy (1) ⇔ 4x 2 + x 2 + y 2 + y 2 + 4 xy − 4 x − 4 x + 9 y + 14 = 0

Phan Thị Nguyệt - Trường THCS Thị Trấn Thanh Chương
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

1


Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên bậc hai, hai ẩn.
⇔ ((2 x) 2 + 2.2 x( y − 1) + ( y − 1) 2 ) + ( x − 2) 2 + ( y − 3) 2 = 0

( 2 x + y − 1) + ( x − 2 ) + ( y − 3)
2

2

2

=0

⇔ (2 x + y − 1) 2 + ( y + 3) 2 + ( x − 2) 2 = 0
2 x + y − 1 = 0

⇔ y + 3 = 0
x − 2 = 0

x = 2
⇔
 y = −3

Bài tập: giải các phương trình nghiệm nguyên:
1, 2 x 2 + 5 y 2 + 14 − 4 xy − 8 y − 4 x = 0
2, 5 x 2 + 2 y 2 + 14 + 4 xy − 4 y + 8 x = 0
3, 5 x 2 + 10 y 2 + 3 − 12 xy + 8 y − 2 x = 0
4, 10 x 2 + 5 y 2 + 38 − 12 xy + 16 y − 36 x = 0
5, 10 x 2 + 4 y 2 + 34 − 12 xy + 20 y − 36 x = 0
Giải:
1, 2 x 2 + 5 y 2 + 14 − 4 xy − 8 y − 4 x = 0
⇔ x 2 + x 2 + 4 y 2 + y 2 − 4 xy − 8 y − 4 x + 14 = 0
⇔ ( x − 2 y + 1) + ( x − 3) + ( y − 2 ) = 0
2

2

2

x − 2 y +1 = 0

⇔ x − 3 = 0
y − 2 = 0

x = 3
⇔
y = 2
2, 5 x 2 + 2 y 2 + 14 + 4 xy − 4 y + 8 x = 0
⇔ 4 x 2 + x 2 + y 2 + y 2 + 4 ...
Mt s phương pháp gii phương trình nghim nguyên bc hai, hai n.
Phan Th Nguyt - Trường THCS Th Trn Thanh Chương
1
Mt s phương pháp
gii phương trình nghim nguyên bc hai, hai n.
I.LÝ DO CHN ĐỀ TÀI:
Trong khi gii phương trinh bc hai hai n hc sinh thường lúng túng
không rõ phương pháp gii. Qua quá trình ging gii tôi xin đưa ra mt s
phương pháp gii “phương trình nghim nguyên bc hao hai n”. Vic gii
phương trình này còn giúp hc sinh có k năng tìm giá tr nh nht ca mt
biu thc bc hai hai n và phân tích đa thc thành nhân t, đồng thi cũng
biết được cách gii mt s phương trình nghim nguyên bc hai hai n.
II.NI DUNG
A. Xét phương trình
22
123456
0
axaxyaxayaya
+++++=
.Trong đó
1
0
a
hoc
2
0
a
,
5
0
a
B. Các phương pháp gii.
a.Phương pháp th nht Viết vế trái thành tng các bình phương
Dng 1.
222
0
ABC
++=
0
0
0
A
B
C
=
⇔=
=
Ví d; gii phương trình nghim nguyên:
22
52498140(1)
xyxyyx+++−+=
Lưu ý: Để viết vế traí thành tng các bình phương nht là bình phương ca
mt tam thc cn có cách tách hp lý. Ta biết hang t có bình phương thì h
s là s chính phương, do đó
222
54
2
xxx
yyy
=+
=+
Phương trình (1)
2222
4
xxyy
++++
4449140
xyxxy
++=
Ta coi bình phương ca mt tam thc
22
()(())
abcabc
++=++
là bình phương
ca nh thc vi biu thc th nht là (a+b) và bu thc th hai là c.
Vy (1)
2222
4
xxyy
++++
4449140
xyxxy
++=
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
www.VNMATH.com
PT nghiệm nguyên bậc II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PT nghiệm nguyên bậc II - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PT nghiệm nguyên bậc II 9 10 346