Ktl-icon-tai-lieu

QCVN về Chất lượng nước ngầm

Được đăng lên bởi Vương Mập
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 09 : 2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
National technical regulation on underground water quality

HÀ NỘI - 2008

QCVN 09 : 2008/BTNMT

Lời nói đầu

QCVN 09 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi
trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo
Quyết định số ...../2008/QĐ-BTNMT ngày ..... tháng … năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2

QCVN 09 : 2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
National technical regulation on underground water quality

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng
1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng
nước ngầm.
1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát ch ất lượng nguồn
nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác
nhau.
1.2. Giải thích từ ngữ
Nước ngầm trong Quy chuẩn n ày là nước nằm trong các lớp đất, đá ở
dưới mặt đất.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước ngầm được quy định
tại Bảng 1.
Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất l ượng nước ngầm

TT
1
2
3
4
5
6

pH
Độ cứng (tính theo CaCO 3)
Chất rắn tổng số
COD (KMnO 4 )
Amôni (tính theo N)
Clorua (Cl -)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Giá trị giới
hạn
5,5 - 8,5
500
1500
4
0,1
250

7

Florua (F -)
Nitrit (NO -2) (tính theo N)

mg/l

1,0

mg/l

1,0

8

Thông số

Đơn vị

3

QCVN 09 : 2008/BTNMT

9
10
11

Nitrat (NO -3) (tính theo N)
Sulfat (SO 4 2- )
Xianua (CN - )

mg/l
mg/l
mg/l

15
400
0,01

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Phenol
Asen (As)
Cadimi (Cd)
Chì (Pb)
Crom VI (Cr 6+ )
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
Thuỷ ngân (Hg)
Sắt (Fe)
Selen (Se)
Tổng hoạt độ phóng xạ α
Tổng hoạt độ phóng xạ β
E - Coli

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Bq/l
Bq/l
MPN/100ml

26

Coliform

MPN/100ml

0,001
0,05
0,005
0,01
0,05
1,0
3,0
0,5
0,001
5
0,01
0,1
1,0
Không phát
hiện thấy
3

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ ỊNH
3.1. Lấy mẫu để quan trắc chất l ượng nước ngầm áp dụng theo h ướng
dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia:
- TCVN 5992:1995 (ISO 5667 -2: 1991) - Chất lượng nước- Lấy mẫu.
Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
- TCVN 5993:1995 (ISO 5667 -3: 1985) - Chất lượng nước- Lấy mẫu.
Hướng dẫn bảo quản v à xử lý mẫu.
- TCVN 6000:1995 (ISO 5667 -11: 1992) Chất lượng nước- Lấy mẫu.
Hướng dẫn lấy mẫu n ước ngầm;
3.2. Phương pháp phân tích xác đ ịnh các thông số chất l ượng nước
ngầm thực hiện theo h ướng dẫn của các ti...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 09 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
V CHẤT LƯNG NƯỚC NGẦM
National technical regulation on underground water quality
NI - 2008
QCVN về Chất lượng nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QCVN về Chất lượng nước ngầm - Người đăng: Vương Mập
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QCVN về Chất lượng nước ngầm 9 10 516