Ktl-icon-tai-lieu

QTTB TRUYỀN KHỐI CHƯƠNG 4 trích ly

Được đăng lên bởi Nhan Bình
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7461 lần   |   Lượt tải: 18 lần
LOGO
Môn học

QTTB TRUYỀN KHỐI
CHƯƠNG 4

LOGO

I. Khái Niệm

Chương 4

 Định nghĩa
Trích ly là quá trình tách một hoặc một số chất tan
trong chất lỏng hoặc chất rắn bằng một chất lỏng
khác gọi là dung môi.
Nếu tách chất hòa tan trong chất lỏng thì gọi là
trích ly lỏng – lỏng
Nếu tách chất hòa tan trong chất rắn thì gọi là
trích ly rắn – lỏng

I. Khái Niệm

Chương 4

Ứng dụng
 Tách các cấu tử quý
 Thu được dung dịch có nồng độ đậm đặc (trích
ly lỏng – lỏng)
 Tách hỗn hợp hòa tan hoàn toàn hoặc hòa tan
một phần vào nhau thành cấu tử riêng biệt

I. Khái Niệm

Chương 4

Yêu cầu đối với dung môi
 Tính chất hòa tan chọn lọc
 Khối lượng riêng phải khác xa khối lượng
riêng của dung dịch
 Không độc đối với người, không ăn mòn thiết
bị
 Rẻ tiền, dễ kiếm

II. Trích ly Lỏng – Lỏng
1. Sơ đồ nguyên tắc

Chương 4

II. Trích ly Lỏng – Lỏng

Chương 4

1. Sơ đồ nguyên tắc
Quá trình trích ly lỏng – lỏng gồm 3 giai đoạn:
 Giai đoạn trộn lẫn dung dịch đầu F gồm dung môi đầu B và cấu
tử cần tách A (gọi là cấu tử phân bố) với dung môi thứ S vào
nhau. Khi đó cấu tử A sẽ di chuyển từ dung dịch vào dung môi
thứ cho đến khi đạt được cân bằng.
 Giai đoạn tách 2 pha: hai pha do khối lượng riêng khác nhau nên
sẽ phân lớp nên tách ra dễ dàng, trong đó một pha gồm dung môi
thứ S và cấu tử A (gọi là pha trích), pha còn lại gồm dung môi
đầu B và một ít cấu tử A (gọi là pha raphinat). Tuy nhiên vẫn có
thể có các cấu tử trong dung dịch đầu B và trong dung môi thứ S
hòa tan một phần vào nhau nên mỗi pha gồm 3 cấu tử.
 Giai đoạn hoàn nguyên dung môi: tách A và B ra khỏi S.

II. Trích ly Lỏng – Lỏng

Chương 4

1. Sơ đồ nguyên tắc

Ưu điểm của quá trình trích ly lỏng – lỏng:
 Thích hợp đối với các chất dễ phân hủy ở nhiệt
độ cao
 Tách được những dung dịch đẳng phí và những
dung dịch có độ bay hơi tương đối gần nhau
 Tiết kiệm hơn khi trích ly những dung dịch quá
loãng

II. Trích ly Lỏng – Lỏng
2. Các phương pháp trích ly

 Trích ly một bậc
 Trích ly nhiều bậc chéo dòng
 Trích ly nhiều bậc ngược chiều

Chương 4

II. Trích ly Lỏng – Lỏng
2. Các phương pháp trích ly
a. Trích ly một bậc

Chương 4

II. Trích ly Lỏng – Lỏng
2. Các phương pháp trích ly
b. Trích ly nhiều bậc
Trích ly nhiều bậc chéo dòng

Chương 4

II. Trích ly Lỏng – Lỏng
2. Các phương pháp trích ly
b. Trích ly nhiều bậc
Trích ly nhiều bậc ngược chiều

Chương 4

III. Trích ly Rắn – Lỏng
2. Trích ly một bậc

Chương 4

III. Trích ly Rắn – Lỏng
2. Trích ly nhiều bậc

Chương 4

III. Trích ly Rắn – Lỏng
2. ...