Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình kết tinh của hợp kim Fe C cân bằng giả ổn định, 3.0% C, 4.3%C, và 5.0% C khi làm nguội đủ nhanh

Được đăng lên bởi thaithiennam1996
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp kim thành phần 2,14–4,3%C: khi làm nguội hợp kim tới đường lỏng BC nó
sẽ kết tinh ra ôstenit. Làm nguội tiếp tục, ôstenit có thành phần thay đổi theo đường
JE, hợp kim lỏng còn lại thay đổi theo đường BC.
Hợp kim có thành phần 2,14–4,3%C, kết thúc kết tinh bằng sự kết tinh của dung
dịch lỏng có thành phần ứng với điểm C ra hai pha: ôstenit có thành phần ứng với
điểm E và xêmentit ở 11470C.
Hỗn hợp cùng tinh Leedeburit:
+Sau khi kết tinh xong hợp kim này có tổ chức ôstenit + lêđêburit (γ+Xe). Khu vực có thành
phần 4,3–6,67%C (kết tinh ra xêmentit thứ nhất).
+Phần hợp kim 4,3–6,67%C: khi hợp kim được làm nguội tới đường lỏng DC nó kết tinh ra
xêmentit và gọi là xêmentit thứ nhất. Khi làm nguội tiếptục sẽ phản ứng tạo nên cùng tinh
lêđêburit xảy ra ở 1147oC. Sau khi kết tinh xong, hợp kim này có tổ chức xêmentit thứ nhất +
lêđêburit (γ+Xe)
+Tóm lại: khi kết tinh từ pha lỏng, trong hợp kim Fe–C có xảy ra các quá trình sau: kết tinh ra
(<0,51%C) và phản ứng cùng tinh (2,14–6,67%C)

+Phần dưới của giản đồ ứng với những chuyển biến ở trạng thái rắn. Có ba pha chuyển biến
đáng chú ý sau đây xuất phát từ ôstenit.
Sự tiết ra xementit thứ hai từ ostenit:
Các hợp kim có thành phần cacbon lớn hơn 0,8% khi làm nguội từ 11470C đến 727oC,
ôstenit của nó bị giảm thành phần cacbon theo đường ES, do vậy, sẽ tiết ra xêmentit mà ta gọi
là xêmentit thứ hai. Cuối cùng ở 727 oC, ôstenit có thành phần cacbon 0,8% ứng với điểm S
Sự tiết ra ferit từ ostenit:
Các hợp kim có thành phần cacbon nhỏ hơn 0,8% khi làm nguội từ 9110C÷7270C,
ôstenit của nó sẽ tiết raferit là pha ít cacbon, do vậy ôstenit còn lại giàu cacbon theo đường
GS. Cuối cùng ở 7270C hợp kim gồm hai pha là ferit ứng với điểm P (0,02%C) và ôstenit ứng
với điểm S (0,8%C).
Như vậy khi làm nguội tới 7270C trong tổ chức của mọi hợp kim Fe – C đều chứa ôstenit
với 0,8 %C (ứng với điểm S)
Chuyển biến cùng tích ostenit thành peclit
Tại 7270C ôstenit có thành phần 0,8%C sẽ chuyển biến thành peclit là hỗn hợp của hai
pha ferit và xêmentit.Như đã nói ở trên, chuyển biến này có ở trong mọi hợp kim Fe–C
Nhận xét :
Hợp kim Fe-C 3%
Tổ chức: Gang trắng trước cùng tinh với thành phần cacbon ít hơn 4,3% ( ở đây là 3%
C ) ở bên trái điểm C, có tổ chức Peclit + Xe II + lêđêburit. Trong tổ chức này, peclít là các hạt

tối to, xementít thứ hai là phần sáng giữa các hạt tối to còn ledeburít gồm các hạt tối nhỏ là
peclít nổi đều trên nền sáng xementít. Đây là loại gang thường được sử dụng trong thực tế.
Hợp kim Fe-C 4,3%:
Tổ chức: Là gan...
Hợp kim thành phần 2,14–4,3%C: khi làm nguội hợp kim tới đường lỏng BC nó
sẽ kết tinh ra ôstenit. Làm nguội tiếp tục, ôstenit có thành phần thay đổi theo đường
JE, hợp kim lỏng còn lại thay đổi theo đường BC.
Hợp kim có thành phần 2,14–4,3%C, kết thúc kết tinh bằng sự kết tinh của dung
dịch lỏng có thành phần ứng với điểm C ra hai pha: ôstenit có thành phần ứng với
điểm E và xêmentit ở 1147
0
C.
Hỗn hợp cùng tinh Leedeburit:
+Sau khi kết tinh xong hợp kim này có tổ chức ôstenit + lêđêburit (γ+Xe). Khu vực có thành
phần 4,3–6,67%C (kết tinh ra xêmentit thứ nhất).
+Phần hợp kim 4,3–6,67%C: khi hợp kim được làm nguội tới đường lỏng DC nó kết tinh ra
xêmentit và gọi là xêmentit thứ nhất. Khi làm nguội tiếptục sẽ phản ứng tạo nên cùng tinh
lêđêburit xảy ra ở 1147oC. Sau khi kết tinh xong, hợp kim này có tổ chức xêmentit thứ nhất +
lêđêburit (γ+Xe)
+Tóm lại: khi kết tinh từ pha lỏng, trong hợp kim Fe–C có xảy ra các quá trình sau: kết tinh ra
(<0,51%C) và phản ứng cùng tinh (2,14–6,67%C)
+Phần dưới của giản đồ ứng với những chuyển biến ở trạng thái rắn. Có ba pha chuyển biến
đáng chú ý sau đây xuất phát từ ôstenit.
Sự tiết ra xementit thứ hai từ ostenit:
Các hợp kim có thành phần cacbon lớn hơn 0,8% khi làm nguội từ 11470C đến 727oC,
ôstenit của nó bị giảm thành phần cacbon theo đường ES, do vậy, sẽ tiết ra xêmentit mà ta gọi
là xêmentit thứ hai. Cuối cùng ở 727
o
C, ôstenit có thành phần cacbon 0,8% ứng với điểm S
Sự tiết ra ferit từ ostenit:
Các hợp kim có thành phần cacbon nhỏ hơn 0,8% khi làm nguội từ 9110C÷7270C,
ôstenit của nó sẽ tiết raferit là pha ít cacbon, do vậy ôstenit còn lại giàu cacbon theo đường
GS. Cuối cùng ở 7270C hợp kim gồm hai pha là ferit ứng với điểm P (0,02%C) và ôstenit ứng
với điểm S (0,8%C).
Như vậy khi làm nguội tới 7270C trong tổ chức của mọi hợp kim Fe – C đều chứa ôstenit
với 0,8 %C (ứng với điểm S)
Chuyển biến cùng tích ostenit thành peclit
Tại 7270C ôstenit có thành phần 0,8%C sẽ chuyển biến thành peclit là hỗn hợp của hai
pha ferit và xêmentit.Như đã nói ở trên, chuyển biến này có ở trong mọi hợp kim Fe–C
Nhận xét :
Hợp kim Fe-C 3%
Tổ chức: Gang trắng trước cùng tinh với thành phần cacbon ít hơn 4,3% ( ở đây là 3%
C ) ở bên trái điểm C, có tổ chức Peclit + Xe II + lêđêburit. Trong tổ chức này, peclít là các hạt
Quá trình kết tinh của hợp kim Fe C cân bằng giả ổn định, 3.0% C, 4.3%C, và 5.0% C khi làm nguội đủ nhanh - Trang 2
Quá trình kết tinh của hợp kim Fe C cân bằng giả ổn định, 3.0% C, 4.3%C, và 5.0% C khi làm nguội đủ nhanh - Người đăng: thaithiennam1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quá trình kết tinh của hợp kim Fe C cân bằng giả ổn định, 3.0% C, 4.3%C, và 5.0% C khi làm nguội đủ nhanh 9 10 386