Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG

Được đăng lên bởi tran-minh-thong-106
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC

PHẦN 1: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%,
1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG
A.
I.

GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC
Giản đồ trạng thái sắt –cacbon và các tổ chức
1.

Giải thích các thuật ngữ

Một cách tổng quát, trong KHVL, giản đồ pha được hiểu là một loại đồ thị biểu
diễn các điều kiện cân bằng giữa các pha riêng biệt (các pha có thể phân biệt về
mặt nhiệt động).
Hai loại giản đồ pha hay gặp: giản đồ nhiệt độ – áp suất (của nước chẳng hạn – rất
nổi tiếng trong Hóa Lý) và giản đồ nhiệt độ – thành phần (của hệ Fe–C, rất nổi
tiếng trong KHVL).
Giản đồ pha Fe–C cho biết tại mỗi tọa độ (nhiệt độ, thành phần) xác định, tổ chức
của hợp kim sắt – cacbon như thế nào. Tất cả các tổ chức (pha) đề cập ở đây dựa
trên giả thiết là các quá trình chuyển biến xảy ra vô cùng chậm (cânbằng).

Giản đồ trạng thái

BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC

Từ giản đồ+ tra sách, xin chú giải (ở mức đơn giản) cho giản đồ:
Austenite solid solution of carbon in gammairon: dung dịch rắn austenite của
cacbon trong sắt Gamma
- Austenite in liquid: austenite phân tán trong pha lỏng (đây là vùng tồn tại của
austenite và pha lỏng)
- Primary austenite begins tosolidify: đường giới hạn mà austenite sơ cấp bắt
đầu kết tinh
- CM begins tosolidify: đường giới hạn mà xê-men-tít bắt đầu kết tinh
- Austenite ledeburite and cementite: vùng tồn tại của các pha austenite, lê-đêbu-rít và xê-men-tít
- Hypo-eutectoid: trước cùng tích
- Hyper-eutectoid: sau cùng tích
- Steel: thép (quy ước)
- Castiron: gang (quy ước)
2.

Tương tác giữa Fe- C
a. Sự hòa tan của cacbon vào sắt
Như đã nói do quan hệ kích thước nguyên tử (cacbon nhỏ hơn sắt,

rC=0,077nm, rFe=0,1241nm) nên cacbon chỉ có thể hòa tan có hạn vào sắt ở dạng
dung dịch rắn xen kẽ. Như đã biết, sắt có hai kiểu mạng tinh thể: lập phương tâm
khối A2 (tồn tại ở <9110C-Feα và 1392–15390C-Feδ) và lập phương tâm mặt A1
(911–13920C-Feγ) với các lỗ hổng có kích thước khác nhau và do đó khả năng
hòa tan cacbon khác nhau.
Bằng những tính toán hình học đơn giản có thể thấy rằng Feα và Feδ với
mạng lập phương tâm khối tuy mật độ xếp thấp, có nhiều lỗ hổng, song mỗi lỗ
hổng lại có kích thước quá nhỏ (lỗ tám mặt có r=0,154rFe, lỗ bốn mặt lớn hơn
cór=0,291rFe), lớn nhất cũng chưa bằng 30% kích thước của nguyên tử sắt hay
gần một nửa kích thước nguyên tử cacbon, chỉ chứa nổi khối cầu r=0,0364nm,
không thể nào chứa nổi nguyên tử cacbon. Do vậy về nguyên lýFeα và Feδ không

BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC

có khả năng hòa tan cacbon hay ...
O CÁO VẬT LIỆU HỌC
PHẦN 1: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%,
1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG
A. GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC
I. Giản đồ trạng thái sắt –cacbon và các tổ chức
1. Giải thích các thuật ngữ
Một cách tổng quát, trong KHVL, giản đồ pha được hiểu một loại đ thị biểu
diễn các điều kiện cân bằng giữa các pha riêng biệt (các pha thể phân biệt về
mặt nhiệt động).
Hai loại giản đồ pha hay gặp: giản đồ nhiệt độ – áp suất (của nước chẳng hạn – rất
nổi tiếng trong Hóa) giản đồ nhiệt đ thành phần (của hệ Fe–C, rất nổi
tiếng trong KHVL).
Giản đồ pha Fe–C cho biết tại mỗi tọa độ (nhiệt độ, thành phần) xác định, tổ chức
của hợp kim sắt cacbon nthếo. Tất cả các tổ chức (pha) đcập đây dựa
trên giả thiết là các quá trình chuyển biến xảy ra vô cùng chậm (cânbằng).
Giản đồ trạng
thái
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG - Người đăng: tran-minh-thong-106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG 9 10 773