Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình lên men butyric

Được đăng lên bởi linh-phan1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9295 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Quá trình lên men butyric:
Lên men quá trình phân giải hidrat cacbon trong điều kiện kỵ khí. Lên men là
quá trình oxy hóa khử cơ chất mà kết quả là một phần cơ chất bị khử, còn một
phần khác thì bị oxy hóa. Oxy phần tử không tham gia vào quá oxy hóa này mà
ở đây sở dĩ có sự oxy hóa chỉ là do việc tách hidro ra khỏi cơ chất
Khái niệm :
Quá trình lên men butyric là quá trình phân giải yếm khí đường cho axit butyric và một
số sản phẩm phụ dưới tác dụng của vi sinh vật.
Bản chất: quá trình phân hủy đ ường thành acid butyric, CO2 và H2O d ưới
tác dụng của vk butyric.Trong quá trình lên men còn xu ất hi ện t ổ h ợp các s ản
phẩm phụ: acetone, rượu butylic, ethanol, acid acetic.
Phương trình phản ứng:
C6H12O6 = CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + H2 +E
decaroxylaza
Axit piruvic
Axit butiric

=

cacboxylaza
Axetaldehyt

=

Axetadol

=

Hệ vsv: vk butylic thuộc giống Clostridium (trực khuẩnl ớn, chuy ển đ ộng, sinh
bào tử, kỵ khí bắt buộc)
Vi sinh vật lên men butyric :
- Clostridium saccharobutyricum
- Clostridium pasteurianum
- Clostridium butyricum
Clostridium butyricum là vi sinh lên men butyric. Chúng đồng hoá được nitơ trong các
hợp chất phức tạp như acid amin, peptid, protein..., ngoài ra chúng còn lên men được
các loại đường, tinh bột, dextrin, pectin...
- Nguyên liệu: có thể lên men các loại đường, tinh b ột, dextrin, pectin,
glycerine và các muối lactate…
Yêu cầu đối với nguyên liệu lên men acid butyric
+ Nguồn dinh dưỡng từ nguyên liệu cho vi khu ẩn s ử d ụng có ch ứa nhi ều glucid
(hydratcacbon), nitơ và phospho.
+ Đảm bảo đủ dưỡng chất cho sự phát triển của vi khuẩn.
+ Lựa chọn nguồn nguyên liệu có hàm lượng glucid nhiều nhằm mang lại hi ệu
quả kinh tế cao.

+ Nguồn nguyên liệu sẵn có, giá thành thấp.
+ Vùng nguyên liệu tập trung và đủ cho nhu cầu s ản xuất.
Một số nguyên liệu hydratcacbon
Rỉ đường
– Là phế liệu trong công nghiệp đường mía và đường củ cải.
– Rỉ đường là loại đương không kết tinh được, thường chiếm khoảng 3 – 3,5%
lượng mía.
– Thành phần:
+ Nước chiếm 15 – 20%
+ Hàm lượng chất khô chiếm 80 – 85%. Trong đó: 50% là đ ường lên men đ ược
(gồm 30 – 35% saccharose, 15 – 20% là đường khử), còn l ại kho ảng 50% các
chất không phải là đường (gồm 30 – 32% là chất hữu cơ, 18 – 20% là ch ất vô
cơ).
– Rỉ đường có độ pH từ 6.8 – 7.2.
– Ưu điểm của việc sử dụng rỉ đường để sản xuất acid butyric so v ới các
nguyên liệu khác:
+ Thành phần có tới 50% là đường, là ngu ồn d ưỡng chất cho vi khu ẩn s ử d ụng
và lên men.
+ pH của rỉ đường phù hợp cho sự phát triển của vi...
Quá trình lên men butyric:
Lên men q trình phân giải hidrat cacbon trong điều kiện kỵ khí. Lên men là
quá trình oxy hóa khử cơ chất kết qumột phần chất bị khử, còn một
phần khác thì bị oxy hóa. Oxy phần tkhông tham gia vào quá oxy hóa này
ở đây sở dĩ có sự oxy hóa chỉ là do việc tách hidro ra khỏi cơ chất
Khái niệm :
Quá trình n men butyric quá trình phân giải yếm khí đường cho axit butyric một
số sản phẩm phụ dưới tác dụng của vi sinh vật.
B n ch t: quá trình phân h y đ ng thành acid butyric, CO2 H2O d i ườ ướ
tác d ng c a vk butyric.Trong quá trình lên men còn xu t hi n t h p c s n
ph m ph : acetone, r u butylic, ethanol, acid acetic. ượ
Ph ng trình ph n ng: ươ
C
6
H
12
O
6 =
CH
3
CH
2
CH
2
COOH + 2CO
2
+ H
2
+E
decaroxylaza cacboxylaza
Axit piruvic = Axetaldehyt = Axetadol =
Axit butiric
H vsv: vk butylic thu c gi ng Clostridium (tr c khu nl n, chuy n đ ng, sinh
bào t , k khí b t bu c)
Vi sinh vật lên men butyric :
- Clostridium saccharobutyricum
- Clostridium pasteurianum
- Clostridium butyricum
Clostridium butyricum là vi sinh lên men butyric. Chúng đồng hoá được nitơ trong các
hợp chất phức tạp như acid amin, peptid, protein..., ngoài ra chúng còn lên men được
các loại đường, tinh bột, dextrin, pectin...
- Nguyên li u: th lên men các lo i đ ng, tinh b t, dextrin, pectin, ườ
glycerine và các mu i lactate…
Yêu c u đ i v i nguyên li u lên men acid butyric
+ Ngu n dinh d ng t nguyên li u cho vi khu n s d ng ch a nhi u glucid ưỡ
(hydratcacbon), nit và phospho.ơ
+ Đ m b o đ d ng ch t cho s phát tri n c a vi khu n. ưỡ
+ L a ch n ngu n nguyên li u hàm l ng glucid nhi u nh m mang l i hi u ượ
qu kinh t cao. ế
Quá trình lên men butyric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình lên men butyric - Người đăng: linh-phan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quá trình lên men butyric 9 10 647