Ktl-icon-tai-lieu

quá trình phân hủy kỵ khí

Được đăng lên bởi sodauden
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỴ
KHÍ THU METAN VÀ HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ NÀY TẠI VIỆT NAM
NHÓM 5
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Duy Thương
Nguyễn Quốc Thịnh
Võ Phạm Hồ Cương
Võ Đặng Duy
Trần Diệu Trang
Phạm Ny Ly
Chu Thị Huế
Phan Thị Hương

MSSV:
91202227
91202216
91202078
91202088
91202237
91202145
91202111
91202281

Giảng viên hướng dẫn : Th.s NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2015

CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ PHÂN HỦY KỴ KHÍ
1.1. ĐỊNH NGHĨA PHÂN HỦY KỴ KHÍ.
Phân hủy kỵ khí là quá trình phân hủy các chất hữu cơ và vô cơ trong môi trường
không có oxi ở điều kiện nhiệt độ từ 30 đến 65oC. Sản phẩm của quá trình phân hủy
kỵ khí là khí sinh học (CO2 và CH4). Khí CH4 có thể thu gom và sử dụng như một
nguồn nhiên liệu sinh học và bùn đã được ổn định về mặt sinh học có thể sử dụng
như nguồn bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng.
Trong tự nhiên phân hủy kị khí thường xảy ra trong điều kiện tối, ấm và ẩm ướt.
Sản phẩm chính của quá trình phân hủy kỵ khí sinh học và một lượng nhỏ sinh
khối vi sinh vật:
Vật chất  CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S + Sinh khối VSV
1.2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỴ KHÍ.
Công nghệ phân hủy kị khí bắt đầu phát triển từ thế kỉ 19 và phát triển mạnh mẽ
vão những năm 1970 do sự khủng hoảng năng lượng. Trước đây, công nghệ phân
hủy kỵ khí chủ yếu được dùng để xử lý chất thải dạng lỏng có hoặc không có chất
rắn lơ lửng như: phân, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, bùn thải từ uqas trình xử
lý hóa lý hoặc sinh học,… Hiện nay công nghệ phân hủy kỵ khí được ứng dụng
nhiều trong xử lý chất thải nông nghiệp và chất thải rắn đô thị để thu khí metan.
1.3. ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY KỴ KHÍ
Quá trình chuyễn hóa chất hữu cơ của CTRSH dưới điều kiện kỵ khí xẩy ra theo
3 bước:
 Bước thứ nhất là quá trình thủy phân các hợp chất có phân tử lượng lớn thành
những hợp chất thích hợp dùng làm nguồn năng lượng và mô tế bào. Giai đoạn này
có sự tham gia của các vi khuẩn sau:

Vi khuẩn b.subtilis

 Bước thứ hai là quá trình chuyển hóa các hợp chất sinh ra từ bước 1 thành các hợp
chất có phân tử thấp hơn xác định. Giai đoạn này có sự tham gia của các vi khuẩn:



Bước thứ ba là quá trình chuyển hóa các hợp chất trung gian thành các sản phẩm cuối
đơn giản hơn, chủ yếu là khí metan (CH4) và khí cacbonic (CO2).

Trong quá trình phân hủy kỵ khí, nhiều loại vinh sinh vật kỵ khí cùng tham gia
quá trình chuyển hóa chất hữ...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỴ
KHÍ THU METAN VÀ HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ NÀY TẠI VIỆT NAM
NHÓM 5
Sinh viên thực hiện: MSSV:
Nguyễn Duy Thương 91202227
Nguyễn Quốc Thịnh 91202216
Võ Phạm Hồ Cương 91202078
Võ Đặng Duy 91202088
Trần Diệu Trang 91202237
Phạm Ny Ly 91202145
Chu Thị Huế 91202111
Phan Thị Hương 91202281
Giảng viên hướng dẫn : Th.s NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2015
quá trình phân hủy kỵ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình phân hủy kỵ khí - Người đăng: sodauden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
quá trình phân hủy kỵ khí 9 10 625