Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN

Được đăng lên bởi kimvi1991
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỘI THẢO
GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2005

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM:
THỰC TRẠNG, BẤT CẬP CHÍNH SÁCH VÀ

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO LUẬT BVMT SỬA ĐỔI

ThS. Dương Xuân Điệp
Viện Khoa học quản lý môi trường

NỘI DUNG



Phần 1: Thực trạng công tác quản lý CTR



Phần 2: Đánh giá những bất cập, tồn tại



Phần 3: Một số định hướng cho Luật BVMT sửa đổi

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR
CTR thông thường phát sinh trong cả nước: 28 triệu
tấn/năm, trong đó:
+ CTR công nghiệp thông thường: 6,88 triệu tấn/năm
+ CTR sinh hoạt ≈ 19 triệu tấn/năm
+ CTR y tế thông thường ≈ 2,12 triệu tấn/năm
CTR nguy hại: phát sinh tại 35/63 tỉnh/thành phố khoảng
700 nghìn tấn/năm:
25.000

Nghìn tấn/năm
ĐBSCL
Đông Nam Bộ và KTTĐ phía Nam

20.000

Tây Nguyên
Duyên hải Trung Bộ và KTTĐ miền Trung
ĐBSH và KTTĐ Bắc Bộ

15.000

Trung du miền núi phía Bắc

10.000

5.000

0
2008

2015

CTR đô thị

2008

2015

CTR công nghiệp

2008

2015

CTR y tế

2008

2015

CTR nông thôn

2008

2015

CTR làng nghề

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR


CTR phát sinh ngày càng gia tăng với
tốc độ ≈10%/năm, trong đó:
- CTR phát sinh từ các đô thị ≈ 46%;
- CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất
công nghiệp ≈ 17%
- CTR nông nghiệp, nông thôn và Y tế ≈
34%



Dự báo đến năm 2015, tỷ trọng:
- CTR phát sinh từ các đô thị≈ 51%;
- CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất
công nghiệp ≈ 22%
- CTR phát sinh từ nông nghiệp, nông
thôn, y tế ≈ 27%

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR
Khu vực đô thị:
Tỷ lệ thu gom trung bình ở khu vực đô thị:
Năm 2004: 72% năm 2004
Năm 2008: tăng lên khoảng 80 - 82%;
Năm 2010: đạt khoảng 83÷85%
Tỷ lệ chất thải chôn lấp: 76 ÷ 82% (khoảng 50% được chôn lấp
hợp vệ sinh và 50% chôn lấp không hợp vệ sinh);

Tỷ lệ tái chế chất thải: 10÷12%

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR
Khu vực nông thôn:


Tỷ lệ thu gom CTR: 40 – 50%;



Không quy hoạch được các bãi rác
tập trung, không có bãi rác công
cộng;



Khoảng 60% thôn, xã có tổ chức
thu gom định kỳ, trên 40% có tổ thu
gom rác tự quản;



Chất thải chăn nuôi chủ yếu được
xử lý bằng các hình thức: hầm
Biogas, phân compost, làm thức ăn
tận dụng nuôi thuỷ sản;



Khoảng 19% chất thải chăn nuôi
không được xử lý mà thải trực tiếp
ra môi trường xung quanh

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR
Hệ thống chính sách, văn bản pháp luật











Luật Bảo vệ môi trường 2005
Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
về quản lý chất thải rắn
Nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường
đối với chất thải rắn
...
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM:
THỰC TRẠNG, BẤT CẬP CHÍNH SÁCH VÀ
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO LUẬT BVMT SỬA ĐỔI
ThS. Dương Xuân Điệp
Viện Khoa học quản lý môi trường
HỘI THẢO
GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2005
QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN - Người đăng: kimvi1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN 9 10 139