Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý du lịch

Được đăng lên bởi Thư Ma Bư
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, du lịch nước ta đã có những bước phát
triển mạnh, đóng góp một phần đáng kể vào GDP của cả nước. Để có được
kết quả như vậy là nhờ một trong những đóng góp không nhỏ của ngành
kinh doanh khách sạn.
Tuy nhiên quá trình hội nhập cũng đang đặt ngành du lịch đứng
trước những thách thức to lớn với những sức ép lớn về thị trường, với
những cuộc cạnh tranh gay gắt. Muốn tồn tại ngành du lịch nói chung, hoạt
động kinh doanh của các khách sạn nói riêng phải tìm ra những giải pháp
tích cực để tìm được chỗ đứng cũng như tạo doanh thu, thương hiệu của
mình. Do đặc thù của khách sạn là kinh doanh các dịch vụ nên lao động của
ngành này cũng đặc biệt hơn so với các ngành khác cả ở tính chất cũng như
nội dung công việc. Vì vậy muốn đạt được mục đích của mình các nhà kinh
doanh phải có các chính sách để quản lý cũng như phát triển nguồn nhân
lực một cách hiệu quả và khoa học nhất.
Vậy phải làm như thế nào để đạt được hiệu quả cao trong công tác
này? Đây là một vấn đề lớn mà bất cứ nhà quản lý nào cũng quan tâm bởi
hoạt động này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các sản phẩm và dịch
vụ mà khách sạn của mình cung cấp.
Thực tế đã cho thấy rằng, hiện nay chất lượng các sản phẩm và dịch
vụ mà khách sạn cung cấp cho khách hàng còn chưa tốt, còn thiếu tính
chuyên nghiệp mà một trong những nguyên nhân là do các khách sạn chưa
thực sự làm tốt công tác quản trị nhân lực.
Ở Hải Phòng hiện nay, ngành du lịch nói chung và hoạt động kinh
doanh khách sạn nói riêng đang có một thị trường khá sôi động, nhiều
khách sạn hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng 4 sao hoặc tương đương được
đầu tư xây dựng. Bên cạnh những khách sạn có lịch sử phát triển khá sớm
và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của du lịch thành phố không thể
1

không kể đến những khách sạn mới như Princess, Pearl River, Hoàng Long
Classical,… trong đó có khách sạn Sao Biển (Sea star). Tuy nhiên hiện nay,
một trong những vấn đề mà các khách sạn đang gặp phải là công tác quản
trị nhân lực chưa thực sự tốt, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu
quả kinh doanh của các khách sạn.
Xuất phát từ thực tế đó, sau quá trình nghiên cứu tìm hiểu, người viết
đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp đối với công tác
quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Biển” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp
của mình.
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích
Tìm hiểu công tác quản trị nhân lực trong khách sạn Sao Biển cũng
như đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quả...
1
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, du lịch nước ta đã những bước phát
trin mạnh, đóng góp mt phần đáng kể vào GDP ca c c. Đ có được
kết qu như vậy nh mt trong những đóng góp không nh ca ngành
kinh doanh khách sn.
Tuy nhiên quá trình hi nhp cũng đang đặt ngành du lịch đứng
trước nhng thách thc to ln vi nhng sc ép ln v th trường, vi
nhng cuc cnh tranh gay gt. Mun tn ti ngành du lch nói chung, hot
động kinh doanh ca các khách sn nói riêng phi tìm ra nhng gii pháp
tích cực đ tìm đưc ch đứng cũng ntạo doanh thu, thương hiệu ca
mình. Do đặc thù ca khách sn là kinh doanh các dch v nên lao động ca
ngành này cũng đặc biệt hơn so với các ngành khác c tính chất cũng như
ni dung công vic. Vì vy muốn đạt được mục đích của mình các nhà kinh
doanh phi các chính sách để quản cũng như phát trin ngun nhân
lc mt cách hiu qu và khoa hc nht.
Vy phải làm như thế nào đ đạt được hiu qu cao trong công tác
này? Đây mt vấn đề ln bt c nhà quản nào cũng quan tâm bi
hoạt động này ảnh hưởng trc tiếp đến chất lượng các sn phm dch
v mà khách sn ca mình cung cp.
Thc tế đã cho thấy rng, hin nay chất lượng các sn phm dch
v mà khách sn cung cp cho khách hàng còn chưa tốt, còn thiếu tính
chuyên nghip mt trong nhng nguyên nhân do các khách sạn chưa
thc s làm tt công tác qun tr nhân lc.
Hi Phòng hin nay, ngành du lch nói chung hoạt động kinh
doanh khách sạn i riêng đang một th tờng k sôi động, nhiu
khách sn hiện đại, đạt tiêu chun chất lượng 4 sao hoặc tương đương đưc
đầu xây dng. Bên cnh nhng khách sn có lch s phát trin khá sm
đóng góp không nh o s phát trin ca du lch thành ph không th
Quản lý du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý du lịch - Người đăng: Thư Ma Bư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Quản lý du lịch 9 10 599