Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4200 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 7
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
-

ĐỊNH NGHĨA
Quản lý nhà nước về mt và quản lý của các
doanh nghiệp về môi trường.
Quản lý môi trường là một hoạt động trong lĩnh
vực quản lý xã hội, có tác động điều chỉnh các
hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có
hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối
với các vấn đề mt có liên quan đến con người,
hướng tới PTBV và sử dụng hợp lý tài nguyên.

MỤC TIÊU QLMT
Mục tiêu của QLMT là PTBV, giữ cho được sự
cân bằng giữa phát triển kinh tế và BVMT.
Mục tiêu QLMT có thể thay đổi theo thời gian
và có những ưu tiên riêng đối với mỗi quốc gia,
tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, hệ
thống pháp lý.

Mục tiêu
QLMT

Khắc phục và
phòng chống
suy thoái,
ô nhiễm MT

Hoàn chỉnh
hệ thống
văn bản
pháp luật
về BVMT

Tăng cường
công tác QLMT
từ TW đến
địa phương

Phát triển
KT-XH
theo các
nguyên tắc
PTBV

NGUYÊN TẮC QLMT
Đảm bảo quyền được sống trong một mt
trong lành.
Phục vụ sự PTBV của đất nước
Góp phần gìn giữ mt chung của loài
người trên trái đất.

Kết hợp
các mục tiêu,
cộng đồng
dân cư
Tiếp cận
hệ thống,
nhiều biện pháp

Hướng tới sự
PTBV
Nguyên tắc
QLMT

PPP –
người gây
ô nhiễm
phải trả tiền

Phòng ngừa
tai biến,
suy thoái mt
được ưu tiên

Nội dung công tác QLMT ở VN
Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản
pháp quy về BVMT, ban hành hệ thống tiêu chuẩn
mt
Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách
BVMT, kế hoạch phòng chống, khắc phục suy
thoái mt, ô nhiễm mt, sự cố mt
Xây dựng, quản lý các công trình BVMT, các công
trình có liên quan đến BVMT
Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc,
định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo
diễn biến mt
Thẩm định các báo cáo ĐTM của dự án và các cơ
sở sx kinh doanh

Nội dung công tác QLMT ở VN
Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn mt
Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp
luật về BVMT, giải quyết các khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp về BVMT, xử lý vi phạm pháp luật về
BVMT.
Đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý mt
Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong lĩnh vực BVMT
Thiết lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực BVMT.

Tổ chức công tác QLMT

Tổ chức quản lý môi trường hiện nay

Phân loại công cụ QLMT
Theo chức năng

Công cụ
điều chỉnh
vĩ mô

Công cụ
hành động

Công cụ
hỗ trợ

Luật pháp,
Chính sách

Quy định
hành chính,
Xử phạt,
Kinh tế

GIS, mô hình hóa,
Kiểm toán MT,
Quan trắc mt

Phân loại công cụ QLMT
Theo bản chất

Luật pháp
chính sách

Văn bản luật,
dưới luật,…

Công cụ kinh tế

Công cụ
Kỹ thuật

Thuế, phí, …

Xử ...
Chương
Chương
7
7
QU
QU
N LÝ MÔI TRƯ
N LÝ MÔI TRƯ
NG
NG
Đ
Đ
NH NGH
NH NGH
Ĩ
Ĩ
A
A
-
-
Qu
Qu
n
n
nh
nh
à
à
nư
nư
c
c
v
v
mt
mt
v
v
à
à
qu
qu
n
n
c
c
a
a
c
c
á
á
c
c
doanh
doanh
nghi
nghi
p
p
v
v
môi
môi
trư
trư
ng
ng
.
.
-
-
Qu
Qu
n
n
môi
môi
trư
trư
ng
ng
l
l
à
à
m
m
t
t
ho
ho
t
t
đ
đ
ng
ng
trong
trong
l
l
ĩ
ĩ
nh
nh
v
v
c
c
qu
qu
n
n
h
h
i
i
,
,
c
c
ó
ó
t
t
á
á
c
c
đ
đ
ng
ng
đi
đi
u
u
ch
ch
nh
nh
c
c
á
á
c
c
ho
ho
t
t
đ
đ
ng
ng
c
c
a
a
con
con
ngư
ngư
i
i
d
d
a
a
trên
trên
s
s
ti
ti
ế
ế
p
p
c
c
n
n
c
c
ó
ó
h
h
th
th
ng
ng
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
k
k
năng
năng
đi
đi
u
u
ph
ph
i
i
thông
thông
tin,
tin,
đ
đ
i
i
v
v
i
i
c
c
á
á
c
c
v
v
n
n
đ
đ
mt
mt
c
c
ó
ó
liên
liên
quan
quan
đ
đ
ế
ế
n
n
con
con
ngư
ngư
i
i
,
,
hư
hư
ng
ng
t
t
i
i
PTBV
PTBV
v
v
à
à
s
s
d
d
ng
ng
h
h
p
p
t
t
à
à
i
i
nguyên
nguyên
.
.
Quản lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quản lý môi trường 9 10 619