Ktl-icon-tai-lieu

quản lý nguồn nước

Được đăng lên bởi thaococoht
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
WATERSHED MANAGEMENT
PGS. TS. DƯƠNG VIẾT TÌNH

Bài 2. Thủy văn lưu vực
1) Khái niệm về thủy văn lưu vực
2) Ảnh hưởng của rừng đến dòng chảy và
lũ lụt
3) Rừng và sản lượng nước
4) Rừng chóng xói mòn đất và sự bồi lấp

2.1. Khái niệm về thủy văn lưu vực
1) Khái niệm
- Thủy văn lưu vực là khoa học nghiên cứu mối quan
hệ qua lại giữa rừng và nước trong quản lý lưu vực.
- Vòng tuần hoàn của nước từ biển khơi lên khí
quyển, rơi xuống mặt đất, sau đó lại chảy ra biển
được gọi là vòng tuần hoàn nước hay tuần hoàn thủy
văn.

- Vòng tuần hoàn của nước từ biển khơi lên khí
quyển, rơi xuống mặt đất, sau đó lại chảy ra biển
được gọi là vòng tuần hoàn nước hay tuần hoàn thủy
văn.
- Tuần hoàn thủy văn có thể được xem xét như một
hệ thống gồm các nguồn dự trữ nước (khí quyển,
đất, sông suối…) và các dòng chảy của nước dưới
dạng rắn, lỏng hoặc khí chảy ra giữa các nguồn
nước dự trữ này.
- Mỗi nguồn dự trữ và dòng chảy riêng biệt như trên
được gọi là một “quá trình thủy văn”.

Cân bằng nước ở một lưu vực được xác định theo công thức:
P

=

Q

+

ET

±

S

± G

Trong đó:
P: Tổng lượng nước giáng thủy trong năm (mm)
Q: Tổng lượng nước chảy ra sông suối (mm)
ET: Tổng lượng nước bốc hơi vật lý từ đất và lượng
thoát hơi từ thực vật (mm)
S: Tổng lượng nước làm thay đổi độ ẩm đất rừng
(mm); (+) khi độ ẩm đất tăng và (-) độ ẩm đất giảm
G: Tổng lượng nước làm thay đổi mực nước ngầm
(mm); (+) khi mực nước ngầm được bổ sung, (-) khi mực
nước ngầm bị giảm đi do phải vận chuyển lên tầng đất trên.

2) Ảnh hưởng của rừng đến dòng chảy và lũ lụt
Một là, rừng có thể điều tiết, phân phối dòng chảy, làm tăng lưu
lượng dòng chảy mùa khô hạn.
Hai là, rừng có thể làm giảm lưu lượng của lũ, làm nhỏ yếu lưu
lượng của đỉnh lũ, làm chậm lại hoặc kéo dài thời gian sinh ra
hội lưu (Hội lưu là nước ở nhiều dòng chảy dồn lại làm một).
Mất rừng sẽ ảnh hưởng đến:
- Lượng nước chảy trên mặt đất tăng lên gây xói mòn, sạt lỡ, - Đỉnh lũ dâng cao hơn; gây hiện tượng lũ quýet, lũ ống...
- Trữ lượng dòng chảy bề mặt lớn hơn, gây lũ lụt vùng cao...
- Lượng đất xói mòn bồi lấp lòng sông, lòng hồ tăng lên, từ đó
làm chuyển dòng/thay đổi chảy bề mặt của sông suối.

3) Rừng và sản lượng nước
- Rừng có vai trò nuôi dưỡng nguồn nước đầu

nguồn và điều tiết dòng chảy.
- Lượng nước sản sinh ra của vùng đầu nguồn phụ
thuộc vào chất lượng rừng (xu thế giảm dần từ rừng
giàu – nghèo, từ rừng cây gỗ lớn, đến rừng cây bụi,
đến thực vật thân cỏ.
Có sự khác nhau về lượng nứoc do các loại rừng sinh ra:

-...
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
WATERSHED MANAGEMENT
PGS. TS. DƯƠNG VIẾT TÌNH
quản lý nguồn nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý nguồn nước - Người đăng: thaococoht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
quản lý nguồn nước 9 10 424