Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường

Được đăng lên bởi yenngocnapa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG

I. Đặt vấn đề
Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước ta, rừng không những là cơ sở phát
triển kinh tế - xã hội mà còn gĩư chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng, rừng tham gia
vào quá trình điều hoà khí hậu, đảm bảo chu chuyển oxy và các nguyên tố cơ bản khác
trên hành tinh, duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán, ngăn
chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của các thiên tai, bảo tồn nguồn
nước và làm giảm mức ô nhiễm không khí. Vấn đề quản lý, bảo vệ và phát triển tài
nguyên rừng hiện nay được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp
phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Một trong những đòi hỏi để thực hiện thành công
nhiệm vụ này là phải có những cơ chế thích hợp thu hút sự tham gia tích cực của cộng
đồng dân cư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong những năm gần đây,
Nhà nước đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách có tác động mạnh đến đời sống của
nhân dân như: giao đất lâm nghiệp khoán quản lý bảo vệ rừng quy chế quản lý rừng
phòng hộ, quy chế hưởng lợi…
Tuy nhiên, có một số nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng ngày càng thu hẹp đó là:
áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh, nghèo đói hoàn cảnh kinh tế khó khăn,
người dân sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng, trình độ dân trí vùng sâu
vùng xa còn thấp, kiến thức bản địa chưa được phát huy, hoạt động khuyến nông, khuyến
lâm chưa phát triển, chính sách Nhà nước về quản lý rừng cộng đồng còn nhiều bất cập,
cơ cấu xã hội truyền thống có nhiều thay đổi. Hiện trạng này đang đặt ra một vấn đề là
trong khi xây dựng các quy định về quản lý bảo vệ rừng trên phạm vi cả nước, phải
nghiên cứu và tính toán nhu cầu thực tế chính đáng của người dân mới có thể đảm bảo
tính khả thi của các quy định, đồng thời bảo đảm cho rừng không bị khai thác lợi dụng
quá mức, ảnh hưởng xấu đến chức năng của rừng tự nhiên.
II.Vấn đề chung về tài nguyên rừng
1.Khái niệm
- Có rất nhiều khái niệm về rừng được đưa ra nhưng theo quy định khoản 1 Điều 3 Luật
Bảo vệ & Phát triển rừng năm 1991 (sửa đổi bổ sung năm 2004) thì rừng được định nghĩa
như sau:
Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng,
đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc
trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng
và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
- Khái niệm tài nguyên r...
TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG
I. Đặt vấn đề
Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước ta, rừng không những là cơ sở phát
triển kinh tế - xã hội mà còn gĩư chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng, rừng tham gia
vào quá trình điều hoà khí hậu, đảm bảo chu chuyển oxy và các nguyên tố cơ bản khác
trên hành tinh, duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán, ngăn
chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của các thiên tai, bảo tồn nguồn
nước và làm giảm mức ô nhiễm không khí. Vấn đề quản lý, bảo vệ và phát triển tài
nguyên rừng hiện nay được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp
phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Một trong những đòi hỏi để thực hiện thành công
nhiệm vụ này là phải có những cơ chế thích hợp thu hút sự tham gia tích cực của cộng
đồng dân cư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong những năm gần đây,
Nhà nước đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách có tác động mạnh đến đời sống của
nhân dân như: giao đất lâm nghiệp khoán quản lý bảo vệ rừng quy chế quản lý rừng
phòng hộ, quy chế hưởng lợi…
Tuy nhiên, có một số nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng ngày càng thu hẹp đó là:
áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh, nghèo đói hoàn cảnh kinh tế khó khăn,
người dân sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng, trình độ dân trí vùng sâu
vùng xa còn thấp, kiến thức bản địa chưa được phát huy, hoạt động khuyến nông, khuyến
lâm chưa phát triển, chính sách Nhà nước về quản lý rừng cộng đồng còn nhiều bất cập,
cơ cấu xã hội truyền thống có nhiều thay đổi. Hiện trạng này đang đặt ra một vấn đề là
trong khi xây dựng các quy định về quản lý bảo vệ rừng trên phạm vi cả nước, phải
nghiên cứu và tính toán nhu cầu thực tế chính đáng của người dân mới có thể đảm bảo
tính khả thi của các quy định, đồng thời bảo đảm cho rừng không bị khai thác lợi dụng
quá mức, ảnh hưởng xấu đến chức năng của rừng tự nhiên.
II.Vấn đề chung về tài nguyên rừng
1.Khái niệm
- Có rất nhiều khái niệm về rừng được đưa ra nhưng theo quy định khoản 1 Điều 3 Luật
Bảo vệ & Phát triển rừng năm 1991 (sửa đổi bổ sung năm 2004) thì rừng được định nghĩa
như sau:
Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng,
đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc
trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng
và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
- Khái niệm tài nguyên rừng:
Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường - Người đăng: yenngocnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường 9 10 595