Ktl-icon-tai-lieu

Quan trắc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước đoạn sông Cầu Bây đi qua khu công nghiệp Sài Đồng B

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1879 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 2 – LỚP MTB

STT
1
2
3
4

Họ Và Tên
Nguyễn Thị Duyên
Đào Thị Hằng
Đặng Thị Thu Hiền

Mã sinh viên

Nguyễn Văn Hợp

1

Mục Lục
I.

MỞ ĐẦU..................................................................................................................................................2
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài...................................................................................................................2

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................................................3

1.3.

Yêu cầu.............................................................................................................................................3

II.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU..............................................................................................4
2.1.

Tài nguyên nước Việt Nam..............................................................................................................4

2.2.

Tình hình khai thác và sự dụng nước ở Việt Nam..........................................................................5

2.3.

Những vấn đề môi trường hiện nay.................................................................................................7

III.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................10

3.1.

Đối tượng nội dung nghiên cứu.....................................................................................................10

3.2.

Phạm vi nghiên cứu........................................................................................................................10

3.3.

Nội dung nghiên cứu......................................................................................................................10

3.4.

Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................................11

3.4.1

Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp..................................................................................11

3.4.2

Phương pháp khảo sát thực địa.............................................................................................11

3.4.3

Phương pháp vận chuyển và bảo quản mẫu.........................................................................12

3.4.4

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm...................................................................
DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 2 – LỚP MTB
STT Họ Và Tên Mã sinh viên
1 Nguyễn Thị Duyên
2 Đào Thị Hằng
3 Đặng Thị Thu Hiền
4 Nguyễn Văn Hợp
1
Quan trắc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước đoạn sông Cầu Bây đi qua khu công nghiệp Sài Đồng B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trắc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước đoạn sông Cầu Bây đi qua khu công nghiệp Sài Đồng B - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quan trắc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước đoạn sông Cầu Bây đi qua khu công nghiệp Sài Đồng B 9 10 520