Ktl-icon-tai-lieu

Quan trắc và phân tích môi trường

Được đăng lên bởi Lam Ly
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời giới thiệu
Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan trọng của
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại các Điều 37 và 38 của Luật Bảo vệ
môi trường đã quy định rằng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài
nguyên Môi trường) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường và một trong những nội dung cơ bản của công tác này là: "Tô
chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự
báo diễn biến môi trường."
Để thực hiện các quy định trên của Luật Bảo vệ môi trường, từ năm 1994, Bộ
KHCN&MT ( nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã từng bước xây dựng Mạng lưới
các trạm QT&PTMT quốc gia. Mạng lưới này được xây dựng trên cơ sở phối hợp liên
bộ nhằm tận dụng được các năng lực sẵn có về QT&PTMT tại một số bộ, ngành, địa
phương và nhanh chóng đưa được Mạng lưới vào hoạt động phục vụ kịp thời các yêu
cầu cấp bách về quản lý môi trường. Ngoài Mạng lưới QT&PTMT quốc gia thì vài năm
trở lại đây, hàng chục địa phương trong nước cũng bắt đầu xây dựng và bước đầu đưa
vào hoạt động các trạm QT&PTMT địa phương. Cùng với sự phát triển của hoạt động
QT&PTMT thì nhu cầu về bộ tài liệu pháp quy hướng dẫn việc bảo đảm và kiểm soát
chất lượng của hoạt động này ngày càng trở nên bức xúc.
Bản hướng dẫn này được soạn thảo như là một trong các nỗ lực của Cục Bảo vệ
môi trường, Bộ TN&MT, trong việc đảm bảo và kiểm soát chất lượng của hoạt động
QT&PTMT nhằm đưa ra được các số liệu quan trắc có độ tin cậy và chính xác cao.
Bản hướng dẫn đầy đủ sẽ bao gồm nhiều thành phần môi trường khác nhau, bản
hướng dẫn đầu tiên này soạn thảo cho quan trắc môi trường nước lục địa bao gồm 2
chương :
Chương 1 - Những vấn đề chung, bao gồm các khái niệm cơ bản về quan trắc
môi trường và hoạt động đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Chương 2 - Hướng dẫn cụ thể về đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan
trắc môi trường nước lục địa.
Đối tượng áp dụng Bản hướng dẫn này là tất cả hoạt động QT&PTMT được tiến
hành trong Mạng lưới quốc gia và các trạm QT&PTMT địa phương. Bản hướng dẫn
cũng có thể được sử dụng như ta...

 !"#
$!%&'()%*+$,(-.-/#012%*
 3!4 56728"79*42
4:5$*'9#( !%&'
()%*;<=)%#$4>?@
A7B4<C7!%&*D!7 5EF $$*7<C
)$<G)H+?
,IC*$!4 5:#012%*7JKLMMN72
8O9P424: 3J)'B4<C'
$!D+'4 QB4<C:=RSDQ:
)61<T Q$KCRUV(RD)77 5
=V  Q' TTE5$4:
WX)$(!%&+P'!DYK
S47T 5='Z) WB4<C)' W 
 $ 5=+9['RC$I# 
YW()*$!4'<\*)% %EIR$
XQ# 44S:)AB]+
2%'<\4 QR%$^C#9T2%*
72P7* %)%EIR$XQ#
6  Q$RD*!V 14B$+
2%'<\ W4 #R_)`(WE$7)%
'<\ W:4R%!'T 5)`a
=>
9=LbP;X (7)`$E$*=)%(!
  %)%EIR$XQ!
9=abO'<\TI( %)%EIR$XQ!
'T 5+
,DQ$<T2%'<\4X%  QH
'!D$ 5=+2%'<\
ZVI QRc<T*E% #$
2dE$+
*4<9T2%*#Y):R'RC#$
4:(!$ =5R>
L+ Ee1,58*7,"f4
<COP
a+ @T:gb,b9XQ728O9P
-+ h*8"9*7,"2$EOPi
Quan trắc và phân tích môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trắc và phân tích môi trường - Người đăng: Lam Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Quan trắc và phân tích môi trường 9 10 488