Ktl-icon-tai-lieu

Quan trắc và phân tích môi trường

Được đăng lên bởi thanhau
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lời giới thiệu
Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan trọng của
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại các Điều 37 và 38 của Luật Bảo vệ
môi trường đã quy định rằng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài
nguyên Môi trường) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường và một trong những nội dung cơ bản của công tác này là: "Tổ
chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự
báo diễn biến môi trường."
Để thực hiện các quy định trên của Luật Bảo vệ môi trường, từ năm 1994, Bộ
KHCN&MT ( nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã từng bước xây dựng Mạng lưới
các trạm QT&PTMT quốc gia. Mạng lưới này được xây dựng trên cơ sở phối hợp liên
bộ nhằm tận dụng được các năng lực sẵn có về QT&PTMT tại một số bộ, ngành, địa
phương và nhanh chóng đưa được Mạng lưới vào hoạt động phục vụ kịp thời các yêu
cầu cấp bách về quản lý môi trường. Ngoài Mạng lưới QT&PTMT quốc gia thì vài năm
trở lại đây, hàng chục địa phương trong nước cũng bắt đầu xây dựng và bước đầu đưa
vào hoạt động các trạm QT&PTMT địa phương. Cùng với sự phát triển của hoạt động
QT&PTMT thì nhu cầu về bộ tài liệu pháp quy hướng dẫn việc bảo đảm và kiểm soát
chất lượng của hoạt động này ngày càng trở nên bức xúc.
Bản hướng dẫn này được soạn thảo như là một trong các nỗ lực của Cục Bảo vệ
môi trường, Bộ TN&MT, trong việc đảm bảo và kiểm soát chất lượng của hoạt động
QT&PTMT nhằm đưa ra được các số liệu quan trắc có độ tin cậy và chính xác cao.
Bản hướng dẫn đầy đủ sẽ bao gồm nhiều thành phần môi trường khác nhau, bản
hướng dẫn đầu tiên này soạn thảo cho quan trắc môi trường nước lục địa bao gồm 2
chương :
Chương 1 - Những vấn đề chung, bao gồm các khái niệm cơ bản về quan trắc
môi trường và hoạt động đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Chương 2 - Hướng dẫn cụ thể về đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan
trắc môi trường nước lục địa.
Đối tượng áp dụng Bản hướng dẫn này là tất cả hoạt động QT&PTMT được tiến
hành trong Mạng lưới quốc gia và các trạm QT&PTMT địa phương. Bản hướng dẫn
cũng có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho hoạt động QT&PTMT của các
Bộ/ngành khác.
Tài liệu này do Cục Bảo vệ môi trường chủ trì biên soạn với sự tham gia của các
chuyên gia về quan trắc và phân tích môi trường thuộc các đơn vị sau:
1. Trung tâm kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp, Đại học Xây dựng
Hà Nội
2. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ KHCN
3....
Li gii thiu
Quan trc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là mt hot động quan trng ca
công tác qun lý nhà nước v bo v môi trường. Ti các Điu 37 và 38 ca Lut Bo v
môi trường đã quy định rng, B Khoa hc, Công ngh và Môi trường (nay là B Tài
nguyên Môi trường) chu trách nhim trước Chính ph v hot động qun lý nhà nước
v bo v môi trường và mt trong nhng ni dung cơ b
n ca công tác này là: "T
chc, xây dng, qun lý h thng quan trc, định k đánh giá hin trng môi trường, d
báo din biến môi trường."
Để thc hin các quy định trên ca Lut Bo v môi trường, t năm 1994, B
KHCN&MT ( nay là B Tài nguyên & Môi trường) đã tng bước xây dng Mng lưới
các trm QT&PTMT quc gia. Mng lưới này được xây dng trên cơ s phi h
p liên
b nhm tn dng được các năng lc sn có v QT&PTMT ti mt s b, ngành, địa
phương và nhanh chóng đưa được Mng lưới vào hot động phc v kp thi các yêu
cu cp bách v qun lý môi trường. Ngoài Mng lưới QT&PTMT quc gia thì vài năm
tr li đây, hàng chc địa phương trong nước cũng bt đầu xây dng và bước đầu đưa
vào hot động các trm QT&PTMT địa phương. Cùng vi s phát trin ca hot động
QT&PTMT thì nhu cu v b tài liu pháp quy hướng dn vic bo đảm và kim soát
cht lượng ca hot động này ngày càng tr nên bc xúc.
Bn hướng dn này được son tho như là mt trong các n lc ca Cc Bo v
môi trường, B TN&MT, trong vic đảm bo và kim soát ch
t lượng ca hot động
QT&PTMT nhm đưa ra được các s liu quan trc có độ tin cy và chính xác cao.
Bn hướng dn đầy đủ s bao gm nhiu thành phn môi trường khác nhau, bn
hướng dn đầu tiên này son tho cho quan trc môi trường nước lc địa bao gm 2
chương :
Chương 1 - Nhng vn đề chung, bao gm các khái nim cơ bn v quan trc
môi trường và ho
t động đảm bo và kim soát cht lượng trong quan trc môi trường
Chương 2 - Hướng dn c th v đảm bo và kim soát cht lượng trong quan
trc môi trường nước lc địa.
Đối tượng áp dng Bn hướng dn này là tt c hot động QT&PTMT được tiến
hành trong Mng lưới quc gia và các trm QT&PTMT địa phương. Bn hướng dn
cũng có th được s
dng như tài liu tham kho cho hot động QT&PTMT ca các
B/ngành khác.
Tài liu này do Cc Bo v môi trường ch trì biên son vi s tham gia ca các
chuyên gia v quan trc và phân tích môi trường thuc các đơn v sau:
1. Trung tâm k thut môi trường Đô th và Khu công nghip, Đại hc Xây dng
Hà Ni
2. Tng cc Tiêu chun - Đo lường - Cht lượng, B KHCN
3. Vin Khoa h
c và Công ngh môi trường, Đại hc Bách khoa Hà Ni;
Quan trắc và phân tích môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trắc và phân tích môi trường - Người đăng: thanhau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quan trắc và phân tích môi trường 9 10 545