Ktl-icon-tai-lieu

Quang học

Được đăng lên bởi Tieu Thu Akira
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
D;:\IHQC Quac GIA HA NQI
fJt THI K~T THUC HQC K'Y'I, NAM HQC 2005-2006
MON THI: QUANG HQC
S6don V!hgctduh : 3 dvht DEs6 1
ThOigian lam bdi 90 phut (khong k€ thOigian ph at de)
Can 1: (3d)
Tom tat phuong phap dai cau Fresnel va v~n d~mgkhaa sat nhi~u X~Fresnel qua m(H16tron va
ilia tron chan sang nho.
Can 2 : (2d)
Giai thich sl!t~a thanh mau xanh cua bllu trai va mau rang do cua m~t trai hie sap l~n .
Can 3: ( 2d)
Quan sat mQttam kinh co phu lap khiXphan X~duai anh sang m~t troi thea goc phan Xi;!4511
nguai ta thay buac song 500nm co cuang dQ mi;!nhnhat. Biet chiet suat cua mang la 1,25 va
chiet suat cua kinh la 1,5
al Tim dQday toi thi~u cua lap khi'.rphan x~
bl Neu quan sat thea phuong vuong goc thl nhii'ngbuc x~ nhin thay m~nh nhat co buac song la
baa nhieu , biet lap khu phan Xi;!co dQday toi thi~u nhu a cau (a) va vung ph6 nhin thay cua mat
co buac song ttr400 den 700nm.
Can 4: (3d)
Nguai ta dung cach ti'.rnhi~u x~ d~ khaa sat ph6 anh sang phat ra ttr den Na g6m 2 bue x~ co bLtac
song 589,00nm va 589,59nm .
al D~ co th~phan Iy duqc hai buc X'.lnay aph6 b~c mQt thl cach ti'.rcan co toi thi~u la baa nhieu
v~ch?
bl Cach tiXduqc dung co 600v~ch/mm , kich thuO'c3cm x3cm. Xac dinh khaang cach goe cua
hai bue x~ tren trang ph6 b~c mQt . Giai h~n phan ly cua cach tlr a vung buae song Ian c~n
600nm la baa nhieu trong ph6 b~c I? Biet chum sang co dQfQngvet tren cach ttrla 2em
1l
Can b(Jcoi thi kh6ng phdi gidi thich gi them
Quang học - Người đăng: Tieu Thu Akira
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quang học 9 10 131