Ktl-icon-tai-lieu

QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP.

Được đăng lên bởi nguyentusgd
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Kênh gæíi:

-

Häüi caïc ngaình Sinh hoüc Viãût Nam
Taûp chê” Thäng tin nhæîng váún âãöì Sinh hoüc ngaìy nay
Thaûc sé Nguyãùn Tæì
Såí Giaïo duûc Âaìo taûo

Quaíng Trë
TEL : (053)853015,
0914009425

QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA
ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP.

I. QUI LUẬT: Nếu bố và mẹ mỗi bên đều mang hai cặp gen dị hợp (Aa và Bb ), bất luận cơ sở
tế bào học như thế nào, tần số hoán vị gen bao nhiêu, ta luôn nhận được ở đời con F 1 có tỉ lệ
kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình thoả mãn các hệ thức toán học sau :
a. Kiểu gen

AB
ab
Ab
%
aB

AB
ab
) = 2 (%
)
AB
ab
Ab
aB
= 2 (%
) = 2 (%
)
Ab
aB

%

%

= 2 (%

AB
AB
Ab
aB
= %
= %
= %
Ab
aB
ab
ab

b. Kiểu hình
% A-bb

=

% aaB-

% A- B- + % A-bb ( hoặc % aaB- )

= 75% F1

% aabb

= 25% F1

+ % A-bb ( hoặc % aaB-)

II. CHỨNG MINH: Gọi f1, f2 là tần số hoán vị gen của bố và mẹ.
Điều kiện

1
2
1
0 ≤ f2 ≤
2

0 ≤ f1 ≤

f1 = f2 = 0: liên kết hoàn toàn
f1 = f 2 =

1
: hoán vị 50%
2

a/ Trường hợp 1: Bố và mẹ đều mang gen dị hợp tử cùng.
Lai hai càûp gen dë håüp tæí - ThS. Nguyãùn Tæì.

-1-

AB
( f1 )
ab

P :
Gp :

1 − f1
2
f1
Ab = aB =
2

AB = ab

=

AB
ab

X

(f 2 )

1− f2
2
f2
Ab = aB =
2

AB = ab

=

F1: Lập khung pennet
Gt

1 − f1
AB
2

Gt

(1 − f 1 )(1 − f 2 )
4

1− f2
AB
2

AB
AB

f1
Ab
2

( f 1 )(1 − f 2 ) AB
Ab
4

f1
aB
2

1 − f1
ab
2

( f 1 )(1 − f 2 )
4

(1 − f 1 )(1 − f 2 )
4

AB
aB

AB
ab

f2
Ab
2

( f 2 )(1 − f 1 ) AB
Ab
4

f 1 . f 2 Ab
Ab
4

f 1 . f 2 Ab
aB
4

( f 2 )(1 − f 1 ) Ab
ab
4

f2
aB
2

( f 2 )(1 − f 1 ) AB
aB
4

f 1 . f 2 Ab
aB
4

f 1 . f 2 aB
aB
4

( f 2 )(1 − f 1 ) aB
ab
4

(1 − f 1 )(1 − f 2 )
4

1− f2
ab
2

AB
ab

( f 1 )(1 − f 2 ) Ab
ab
4

( f 1 )(1 − f 2 )
4

(1 − f 1 )(1 − f 2 )
4

aB
ab

ab
ab

(Có thể không lập khung, dùng phép nhân đại số )
- Kiểu gen F1:
(1 − f 1 )(1 − f 2 ) (1 − f1 − f 2 + f1. f 2 )
=
4
4

AB
AB

=

ab
ab

AB
ab

=

(1 − f 1 )(1 − f 2 ) (1 − f 1 )(1 − f 2 ) (1 − f 1 )(1 − f 2 ) (1 − f 1 − f 2 + f 1 . f 2 )
+
=
=
4
4
2
2

Ab
Ab

=

aB
=
aB

=

f1 . f 2
4

(1)

(2)

(3)

Lai hai càûp gen dë håüp tæí - ThS. Nguyãùn Tæì.

-2-

Ab
aB
AB
Ab

=
=

f1. f 2
f .f
f .f
+ 1 2 = 1 2
4
4
2
AB
aB

=

(4)

( f 1 )(1 − f 2 ) ( f 2 )(1 − f 1 )
Ab
aB
=
=
+
=
ab
ab
4
4

=

f 1 − f 1. f 2 + f 2 − f 1. f 2
4

f1 + f 2 − 2 f1 . f 2
4

(5)

Từ (1), (2) ta suy ra
%

AB
AB
ab
= 2 (%
) = 2 (%
)
ab
AB
ab

Từ (3), (4) ta suy ra
%

Ab
aB

=2 (%

Ab
)
Ab

= 2 (%

aB
)
aB

Từ (5) ta suy ra
%

AB
Ab

= %

AB
aB

= %

Ab
aB
= %
ab
ab

- Kiểu hình F1...
Kênh gæíi: - Häüi caïc ngaình Sinh hoüc Viãût Nam
- Taûp chê” Thäng tin nhæîng váún âãöì Sinh hoüc ngaìy nay
Thaûc sé Nguyãùn Tæì
Såí Giaïo duûc Âaìo taûo
Quaíng Trë
TEL : (053)853015,
0914009425
QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA
ĐỜI CON F
1
KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP.
I. QUI LUẬT: Nếu bố mẹ mỗi bên đều mang hai cặp gen dị hợp (Aa Bb ), bất luận sở
tế bào học như thế nào, tần số hoán vị gen bao nhiêu, ta luôn nhận được đời con F
1
tỉ lệ
kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình thoả mãn các hệ thức toán học sau :
a. Kiểu gen
%
ab
AB
= 2 (%
AB
AB
) = 2 (%
ab
ab
)
%
aB
Ab
= 2 (%
Ab
Ab
) = 2 (%
aB
aB
)
%
Ab
AB
= %
aB
AB
= %
ab
Ab
= %
ab
aB
b. Kiểu hình
% A-bb = % aaB-
% A- B- + % A-bb ( hoặc % aaB- ) = 75% F
1
% aabb + % A-bb ( hoặc % aaB-) = 25% F
1
II. CHỨNG MINH: Gọi f
1
, f
2
là tần số hoán vị gen của bố và mẹ.
Điều kiện 0 f
1
2
1
0 f
2
2
1
f
1
= f
2
= 0: liên kết hoàn toàn
f
1
= f
2
=
2
1
: hoán vị 50%
a/ Trường hợp 1: Bố và mẹ đều mang gen dị hợp tử cùng.
Lai hai càûp gen dë håüp tæí - ThS. Nguyãùn Tæì. - 1 -
QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP. - Người đăng: nguyentusgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP. 9 10 787