Ktl-icon-tai-lieu

QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN

Được đăng lên bởi Ngô Anh Đại
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 8008 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

QUI TRÌNH
KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ,
VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG
ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN

HÀ NỘI – 2002

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

TỔNG CÔNG TY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------Số: 1559 EVN/KTAT
Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Về việc ban hành bản “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác
quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện”.
- Căn cứ Nghị định số 14/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về
thành lập và ban hành điều lệ hoạt động của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
- Theo tờ trình của Ông Trưởng Ban Kỹ thuật an toàn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành bản “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản
lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện”.
Điều 2: Quy trình này có hiệu lực đối với tất cả các đơn vị thuộc Tổng công
ty Điện lực Việt Nam và thay thế bản “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong
công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và xây dựng đường dây cao hạ thế, trạm
biến thế” ban hành năm 1970.
Điều 3: Giám đốc các Công ty, đơn vị trực thuộc, Chánh văn phòng và
Trưởng các Ban của Tổng công ty điện lực Việt Nam căn cứ theo chức năng
nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Hoàng Trung Hải (đã ký)
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển “Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành,
sửa chữa và xây dựng đường dây cao hạ thế, trạm biến thế” do Công ty điện lực
1 ban hành năm 1970 được sử dụng trong các đơn vị ngành điện-giúp cho cán
bộ, công nhân viên huấn luyện, sát hạch qui trình kỹ thuật an toàn cũng như làm
cơ sở thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong khi làm nhiệm vụ.
Từ đó đến nay, tổ chức và phạm vi hệ thống điện của ngành điện có nhiều
thay đổi, đã có các cấp điện áp 220 kV, 500 kV. Trước tình hình trên đòi hỏi
phải bổ sung, sửa đổi qui trình kỹ thuật an toàn phù hợp và sát với thực tế.
Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của tổ chức và quy mô phát triển ngành
điện, sửa đổi và bổ sung những quy định về kỹ thuật an toàn, Tổng công ty điện

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

lực Việt Nam ban hành quyển: “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công
tác quản lý, vận hành, s...
TNG CÔNG TY ĐIN LC VIT NAM
QUI TRÌNH
K THUT AN TOÀN ĐIN
TRONG CÔNG TÁC QUN LÝ,
VN HÀNH, SA CHA, XÂY DNG
ĐƯỜNG DÂY VÀ TRM ĐIN
NI – 2002
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN - Người đăng: Ngô Anh Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN 9 10 744