Ktl-icon-tai-lieu

Quy định trình bày đồ án

Được đăng lên bởi Lạc Đà Say Rượu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA DẦU KHÍ
BỘ MÔN LỌC – HOÁ DẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Híng dÉn tr×nh bµy §å ¸n tèt nghiÖp
Ngµnh Läc – Ho¸ dÇu
§å ¸n tèt nghiÖp ®îc ®¸nh m¸y vi tÝnh trªn khæ giÊy A4, in vµ ®ãng thµnh quyÓn b×a
cøng mµu xanh.
1. Tr×nh bµy
Néi dung cña ®å ¸n ®îc tr×nh bµy theo thø tù nh sau:
- Trang b×a: xem phô lôc sè 1.
- Trang phô b×a (kh«ng ®¸nh sè trang): xem phô lôc sè 2
- Trang môc lôc cña ®å ¸n (kh«ng ®¸nh sè trang): ghi ch¬ng, môc vµ tiÓu môc theo
sè thø tù kÕt hîp. VÝ dô: tiÓu môc 3 cña môc 1 trong ch¬ng 2 viÕt lµ 2.1.3.
- Danh môc c¸c h×nh vÏ: xem phô lôc sè 3.
- Danh môc c¸c b¶ng biÓu: xem phô lôc sè 4.
- B¶ng quy ®æi c¸c ®¬n vÞ ®îc sö dông trong ®å ¸n: xem phô lôc sè 5.
- Lêi më ®Çu phải nªu được đầy đủ tÝnh cấp thiết, mục tiªu và nhiệm vụ, cấu tróc
của đồ ¸n (b¾t ®Çu ®¸nh sè trang).
- Néi dung chÝnh cña ®å ¸n: xem phô lôc 6
- KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ: tãm t¾t c¸c vÊn ®Ò gi¶i quyÕt ®îc theo ®Ò tµi tèt nghiÖp, c¸c
nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt.
- Tµi liÖu tham kh¶o (kh«ng ®¸nh sè trang): xem phô lôc sè 7.
2. H×nh thøc trang viÕt
Font ch÷ Times New Roman, cì ch÷ 13 cña hÖ so¹n th¶o Winword hoÆc t¬ng ®¬ng,
mËt ®é ch÷ b×nh thêng (®Æt ë chÕ ®é normal); d·n dßng ®Æt ë chÕ ®é Multiple 1,3; lÒ trªn
2,5cm; lÒ díi 2,5cm; lÒ ph¶i 2cm; lÒ tr¸i 3,5cm. Sè trang ®îc ®¸nh ë gi÷a, phÝa bªn díi
mçi trang giÊy. NÕu cã b¶ng biÓu, h×nh vÏ tr×nh bµy theo chiÒu ngang khæ giÊy th× ®Çu
b¶ng lµ lÒ tr¸i cña trang. Tuy nhiªn, nªn h¹n chÕ tr×nh bµy theo c¸ch nµy.
3. C¸c tiÓu môc
C¸c tiÓu môc cña ®å ¸n ®îc tr×nh bµy vµ ®¸nh sè thµnh nhãm ch÷ sè, nhiÒu nhÊt gåm
4 ch÷ sè. VÝ dô: 4.1.2.1 chØ tiÓu môc 1 nhãm tiÓu môc 2 môc 1 ch¬ng 4. T¹i mçi nhãm
tiÓu môc ph¶i cã Ýt nhÊt hai tiÓu môc, nghÜa lµ kh«ng thÓ cã tiÓu môc 2.1.1 mµ kh«ng cã
tiÓu môc 2.1.2.

4. B¶ng biÓu, h×nh vÏ, c«ng thøc
- ViÖc ®¸nh sè b¶ng biÓu h×nh vÏ ph¶i g¾n víi sè ch¬ng. VÝ dô, h×nh 3.4 nghÜa lµ
h×nh thø 4 trong ch¬ng 3.
- Sè thø tù vµ tªn cña b¶ng biÓu ghi phÝa trªn b¶ng, cña h×nh vÏ ghi phÝa díi h×nh.
- C¸c c«ng thøc trong ®å ¸n cÇn ®¸nh sè thø tù vµ ®Ó trong ngoÆc ®¬n ®Æt bªn phÝa
lÒ ph¶i. VÝ dô: (2.3) nghÜa lµ c«ng thøc thø 3 cña ch¬ng 2. Khi ký hiÖu trong c«ng thøc
xuÊt hiÖn lÇn ®Çu trong 1 ch¬ng th× ph¶i gi¶i thÝch vµ ghi ®¬n vÞ tÝnh kÌm theo.
5. Tµi liÖu tham kh¶o vµ c¸ch trÝch dÉn
Tµi liÖu tham kh¶o ghi theo tr×nh tù: Thø tù tµi liÖu (ch÷ sè thêng trong []). Tªn t¸c
gi¶, n¨m xuÊt b¶n. Tªn gi¸o tr×nh (bµi b¸o hoÆc c¸c b¸o c¸o khoa häc). Tªn tµi liÖu, sè
hiÖu (nÕu lµ bµi bµo vµ s¸ch) hoÆc H...
KHOA DU KHÍ
BỘ MÔN LỌC – HOÁ DẦU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Híng dÉn tr×nh bµy §å ¸n tèt nghiÖp
Ngµnh Läc Ho¸ dÇu
§å ¸n tèt nghiÖp ®îc ®¸nh m¸y vi tÝnh trªn khæ giÊy A4, in vµ ®ãng thµnh quyÓn b×a
cøng mµu xanh.
1. Tr×nh bµy
Néi dung cña ®å ¸n ®îc tr×nh bµy theo thø tù nh sau:
- Trang b×a: xem phô lôc sè 1.
- Trang phô b×a (kh«ng ®¸nh sè trang): xem phô lôc sè 2
- Trang môc lôc cña ®å ¸n (kh«ng ®¸nh trang): ghi ch¬ng, môc tiÓu môc theo
sè thø tù kÕt hîp. VÝ dô: tiÓu môc 3 cña môc 1 trong ch¬ng 2 viÕt lµ 2.1.3.
- Danh môc c¸c h×nh vÏ: xem phô lôc sè 3.
- Danh môc c¸c b¶ng biÓu: xem phô lôc sè 4.
- B¶ng quy ®æi c¸c ®¬n vÞ ®îc sö dông trong ®å ¸n: xem phô lôc sè 5.
- Lêi ®Çu phi nªu được đầy đủ tÝnh cp thiết, mc tiªu v nhià m v, cu tróc
ca đồ ¸n (b¾t ®Çu ®¸nh sè trang).
- Néi dung chÝnh cña ®å ¸n: xem phô lôc 6
- KÕt luËn kiÕn nghÞ: tãm t¾t c¸c vÊn ®Ò gi¶i quyÕt ®îc theo ®Ò tµi tèt nghiÖp, c¸c
nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt.
- Tµi liÖu tham kh¶o (kh«ng ®¸nh sè trang): xem phô lôc sè 7.
2. H×nh thøc trang viÕt
Font ch÷ Times New Roman, ch÷ 13 cña so¹n th¶o Winword hoÆc t¬ng ®¬ng,
mËt ®é ch÷ b×nh thêng (®Æt ë chÕ ®é normal); d·n dßng ®Æt ë chÕ ®é Multiple 1,3; trªn
2,5cm; díi 2,5cm; ph¶i 2cm; tr¸i 3,5cm. trang ®îc ®¸nh ë gi÷a, phÝa bªn díi
mçi trang giÊy. NÕu b¶ng biÓu, h×nh tr×nh bµy theo chiÒu ngang k giÊy th× ®Çu
b¶ng lµ lÒ tr¸i cña trang. Tuy nhiªn, nªn h¹n chÕ tr×nh bµy theo c¸ch nµy.
3. C¸c tiÓu môc
C¸c tiÓu môc cña ®å ¸n ®îc tr×nh bµy vµ ®¸nh sè thµnh nhãm ch÷ sè, nhiÒu nhÊt gåm
4 ch÷ sè. dô: 4.1.2.1 chØ tiÓu môc 1 nhãm tiÓu môc 2 môc 1 ch¬ng 4. T¹i mçi nhãm
tiÓu môc ph¶i Ýt nhÊt hai tiÓu môc, nghÜa kh«ng thÓ tiÓu môc 2.1.1 kh«ng
tiÓu môc 2.1.2.
Quy định trình bày đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định trình bày đồ án - Người đăng: Lạc Đà Say Rượu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy định trình bày đồ án 9 10 331