Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi honeyhousecool
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Nguy n ình Tùng
dvntailieu.wordpress.com

10/09/2011

Chương I
BÀI TOÁN QUY HO CH TUY N TÍNH
Bài 1. M T S BÀI TOÁN D N
N
BÀI TOÁN QHTT.
1.Bài toán l p k ho ch s n xu t khi tài
nguyên h n ch .
M t xí nghi p d
nh s n xu t hai lo i
s n ph m A và B. Các s n ph m này ư c
ch t o t ba lo i nguyên li u I, II và III .
S lư ng các nguyên li u I, II, và III mà

C n l p m t k ho ch s n xu t,( t c là
tính xem nên s n xu t bao nhiêu ơn v s n
ph m t ng lo i) lãi thu ư c là nhi u
nh t.
Bi t s n ph m A lãi 3 tri u ng cho m t
ơn v s n ph m, s n ph m B lãi 5 tri u
ng cho m t ơn v s n ph m .
L p k ho ch.
G i x, y theo th t là s lư ng s n
ph m lo i A và B c n s n xu t.

Ta có bài toán sau
Tìm x, y sao cho f=3x+5y
l n nh t, trong ó x, y th a

t giá tr

2 x + y ≤ 8
 6 y ≤ 24


 4 x ≤ 12
 x ≥ 0, y ≥ 0


Slide bài gi ng Quy ho ch tuy n tính
ih c

xí nghi p có là 8, 24, 12. S lư ng các
nguyên li u c n s n xu t m t ơn v s n
ph m A, B ư c cho b ng sau ây.
I (<=8) II (<=24) III
(<=12)
A

2

0

4

B

1

6

0

1. Ti n lãi thu ư c
f=3x+5y
2. S lư ng nguyên li u lo i I ph i dùng
2x+y
3. S lư ng nguyên li u lo i II ph i dùng
6y
4. S lư ng nguyên li u lo i III ph i dùng
4x
Các nguyên li u I, II, III là có h n, nên
các bi u th c 2x+y, 6y, 4x không ph i tùy ý
mà có gi i h n.

Có ba xí nghi p may I, II, III cùng có
th s n xu t áo vét và qu n.
N u u tư 1000 USD vào XN I thì
cu i kỳ s cho 35 áo vét và 45 qu n
N u u tư 1000 USD vào XN II thì cu i
kỳ s cho 40 áo vét và 42 qu n
N u u tư 1000 USD vào XN III thì cu i
kỳ s cho 43 áo vét và 30 qu n
Lư ng v i và s gi công sx m t áo
ho c m t qu n cho b ng sau.

1

ThS. Nguy n ình Tùng
dvntailieu.wordpress.com

XN

S.P
Áo vét

Qu n

10/09/2011

I

II

III

3.5 m v i
20 gi công

4m v i
16 gi công

3.8 m v i
18 gi công

2.8 m v i
10 gi công

2.6 m v i
12 gi công

2.5 m v i
15 gi công

T ng s v i và gi công mà công ty có
th có là 10 000m và 52 000 gi công .
Theo h p ng thì cu i kỳ ph i có t i thi u
1500 b qu n áo, n u l b thì qu n d bán
hơn.
Hãy l p m t k ho ch u tư vào m i
XN bao nhiêu v n :
1. Hoàn thành k ho ch s n ph m.
2. Không khó khăn v tiêu th .
3.Không thi u v i và gi công lao

4. T ng s v n

u tư nh nh t .

L p k ho ch.

c) T ng s v i c n

ng

may áo vét là

3.5m × 35 x1 + 4m × 40 x2 + 3.8m × 43x3

Gi s xj ( ơn v là 1000 USD) là s
v n u tư vào các XN I, II, III.

d) T ng s v i c n

a) S áo vét thu ư c ba XN là
35x1+40x2+43x3

e) T ng s v i mà XN ph i dùng là

b) S qu n thu ư c ba XN là
45x1+42x2+30x3

may qu n là

2.8m× 45x1 + 2.6m×42x...
ThS. Nguyn Đình Tùng
dvntailieu.wordpress.com
10/09/2011
Slide bài ging Quy hoch tuyến tính
Đại hc 1
Chương I
BÀI TOÁN QUY HOCH TUYN TÍNH
Bài 1. MT SI TOÁN DN ĐẾ
N
BÀI TOÁN QHTT.
1.Bài toán lp kế hoch sn xut khi tài
nguyên hn chế.
Mt xí nghip dự ñịnh sn xut hai loi
sn phm A và B. Các sn phm này ñược
chế to tba loi nguyên liu I, II và III .
Slượng các nguyên liu I, II, và III mà
xí nghip có là 8, 24, 12. Slượng các
nguyên liu cn ñể sn xut mt ñơn vsn
phm A, B ñược cho bng sau ñây.
061B
402A
III
(<=12)
II (<=24)I (<=8)
Cn lp mt kế hoch sn xut,( tc là
tính xem nên sn xut bao nhiêu ñơn vsn
phm tng loi) ñể lãi thu ñược là nhiu
nht.
Biết sn phm A lãi 3 triu ñồng cho mt
ñơn vsn phm, sn phm B lãi 5 triu
ñồng cho mt ñơn vsn phm .
Lp kế hoch.
Gi x, y theo thtlà slượng sn
phm loi A và B cn sn xut.
1. Tin lãi thu ñược
f=3x+5y
2. Slượng nguyên liu loi I phi dùng
2x+y
3. Slượng nguyên liu loi II phi dùng
6y
4. Slượng nguyên liu loi III phi dùng
4x
Các nguyên liu I, II, III là có hn, nên
các biu thc 2x+y, 6y, 4x không phi tùy ý
mà có gii hn.
Tìm x, y sao cho f=3x+5y ñạt giá tr
ln nht, trong ñó x, y tha
2 8
6 24
4 12
0, 0
x y
y
x
x y
+
Ta có bài toán sau
Có ba xí nghip may I, II, III cùng
thsn xut áo vét và qun.
Nếu ñầu tư 1000 USD vào XN I thì
cui kscho 35 áo vét và 45 qun
Nếu ñầu tư 1000 USD vào XN II thì cui
kscho 40 áo vét và 42 qun
Nếu ñầu tư 1000 USD vào XN III thì cui
kscho 43 áo vét và 30 qun
Lượng vi và sgicông ñể sx mt áo
hoc mt qun cho bng sau.
Quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch tuyến tính - Người đăng: honeyhousecool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quy hoạch tuyến tính 9 10 520