Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình hướng dẫn lấy mẫu phân tích

Được đăng lên bởi Thanh Vong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP)

QUY TRÌNH LẤY MẪU
ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM
CHĂN NUÔI, GIẾT MỔ VÀ BÁN BUÔN THỊT GÀ

Ban Quản lý Dự án và Nhóm Chuyên gia Việt Nam

Tháng 6 năm 2010

1

MỤC LỤC
1.

GIỚI THIỆU

3

2.

MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯỢNG , PHẠM VI ÁP DỤNG

4

3.

ĐỊNH NGHĨA

4

4.

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU - TỔNG HỢP

5

4.1. Người lấy mẫu cần phải lưu ý

5

4.2. Đối với các mẫu lấy để kiểm tra vi sinh vật

6

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU – CHI TIẾT

7

5.1. Lấy mẫu nước

7

5.2. Lấy mẫu thức ăn

9

5.

5.3. Lấy mẫu nước thải

10

5.4. Lấy mẫu bề mặt thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thịt
5.5. Lấy mẫu thịt tại lò mổ và chợ
5.6. Lấy mẫu nước đá

14

6.

NHẬN DIỆN MẪU

17

7.

ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN MẪU

18

8.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU

19

PHỤ LỤC I:

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHỤ LỤC III: BÁO CÁO LẤY MẪU
PHỤ LỤC II: BẢN TỔNG HỢP KẾ HỌACH LẤY MẪU VÀ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

20
20

2

Quy trình lấy mẫu áp dụng cho mô hình thí điểm
Sản xuất thịt gia cầm

1.

GIỚI THIỆU
Vào tháng 3 năm 2007, CIDA và Trường Đại học Montreal (Cơ quan điều phối dự án phía

Canada) đã ký hợp đồng tư vấn nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý Việt Nam thực hiện Dự án
Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP), bao gồm việc xây dựng
tiêu chuẩn và hệ thống quản lý chất lượng, thanh kiểm tra, giám sát, công nhận phù hợp và
đánh giá thực hành sản xuất tốt các chuỗi sản xuất rau, quả và thịt gà thịt gia cầm.
Nhóm chuyên gia kỹ thuật Canada và Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn
kỹ thuật áp dụng vào mô hình thí điểm. Những mô hình thí điểm tập trung chủ yếu vào việc áp
dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAHP) và các quy trình thực hành chuẩn (SOPs) ở cấp
độ trang trại, các thực hành sản xuất chế biến tốt (GMPs và SOPs) tại các cơ sở giết mổ, vận
chuyện, thu mua, và buôn bán đối với chuỗi sản xuất ngành hàng thịt gia cầm.
Nhóm chuyên gia cũng xây dựng hướng dẫn kiểm tra, đánh giá – chứng nhận và thanh
tra cho các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra đánh giá chứng nhận
cơ sở sản xuất, cơ sở giết mổ, kinh doanh. Tài liệu này được người sản xuất/ người điều hành
sản xuất sử dụng để tự kiểm tra việc đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của VietGAHP hoặc
GMPs. Tài liệu cũng cung cấp cho các chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận và các
thanh tra chuyên ngành các công cụ để kiểm tra việc tuân thủ các điều khoản của VietGAHP
trong trang trại và điều khoản của GMPs trong hoạt động giết mổ, vận chuyển và buôn bán.
Nhiệm vụ chín...
Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP)
QUY TRÌNH LẤY MẪU
ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM
CHĂN NUÔI, GIẾT MỔ VÀ BÁN BUÔN THỊT GÀ
Ban Quản lý Dự án và Nhóm Chuyên gia Việt Nam
Tháng 6 năm 2010
1
Quy trình hướng dẫn lấy mẫu phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình hướng dẫn lấy mẫu phân tích - Người đăng: Thanh Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quy trình hướng dẫn lấy mẫu phân tích 9 10 240