Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất nước mắm

Được đăng lên bởi duynhat_tchq
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường Đại Học Cần Thơ
Khoa Nông Nghiệp & SHƯD
Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm

Semina chế biến thủy và hải sản

Qui trình sản xuất
nước mắm
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Nguyễn Thị Bích Thu
Trần Kim Chi
Nguyễn Thị Tuyết Vân
Trương Mai Tuyết Diễm
Đặng Minh Ngọc Diễm
Nguyễn Thị Huỳnh Như
Lê Quan Nghị
Lớp: CNTP LT K33

Cần Thơ, 11/2008
0

I. Giới thiệu ...............................................................................................................................3
II. Nguyên liệu sản xuất ............................................................................................................3
II.1 Cá ...................................................................................................................................3
II.1.1 Protein .....................................................................................................................5
II.1.2 Thành phần trích ly chứa nitơ phi protein...............................................................6
II.1.3 Lipid ........................................................................................................................8
II.1.4 Glucid ....................................................................................................................10
II.1.5 Các loại vitamine và khoáng chất .........................................................................10
II.1.6 Tính chất vật lý của động vật thủy sản..................................................................10
II.1.7 Tính chất hóa học thể keo của động vật thủy sản .................................................12
II.2 Muối ăn ........................................................................................................................13
II.2.1 Thành phần muối ăn..............................................................................................13
II.2.2 Các tính chất của muối ăn .....................................................................................13
II.2.3 Các phương pháp ướp muối ..................................................................................14
III. Quy trình sản xuất.............................................................................................................15
IV. Cơ sở lý thuyết..................................................................................................................16
IV.1 Bản chất của các quá trình sản xuất nước mắm..........................................................16...
Trường Đại Hc Cn Thơ
Khoa Nông Nghip & SHƯD
B môn Công Ngh Thc Phm
Semina chế biến thy và hi sn
Qui trình sn xut
nước mm
Nhóm sinh viên thc hin:
Nguyn Th Ngc Giang
Nguyn Th Bích Thu
Trn Kim Chi
Nguyn Th Tuyết Vân
Trương Mai Tuyết Dim
Đặng Minh Ngc Dim
Nguyn Th Hunh Như
Quan Ngh
Lp: CNTP LT K33
Cn Thơ, 11/2008
0
quy trình sản xuất nước mắm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất nước mắm - Người đăng: duynhat_tchq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
quy trình sản xuất nước mắm 9 10 555