Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất PVC

Được đăng lên bởi missoxy
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 5774 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ

án tốt nghiệp

GVHD: TS. Ngô Mạnh Long

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU ................................................................................ 1
1. Lịch sử phát triển......................................................................................... 1
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ PVC ............................................................ 2
2.1. Trên thế giới ................................................................................... 2
2.2. Tại Việt Nam ................................................................................. 2
3. Các dự án sắp tới ......................................................................................... 3
PHẦN THỨ HAI.: LÝ THUYẾT CHUNG ................................................ 5
CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC............................... 5
1.1. Nguyên liệu .................................................................................... 5
1.1.1 Tính chất lý học ................................................................ 5
1.1.2 Tính chất hoá học .............................................................. 7
1.2. Phản ứng tạo nhựa ......................................................................... 9
1.2.1. Cơ cấu phản ứng .............................................................. 9
1.2.2. Động học quá trình trùng hợp .......................................... 11
1.2.3. Độ trùng hợp và chiều dài động học của mạch ................ 13
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp ............................. 14
1.3.1. Nhiệt độ............................................................................. 14
1.3.2. Áp suất .............................................................................. 14
1.3.3. Oxy .................................................................................... 14
1.3.4. Nồng độ chất khơi mào ..................................................... 14
1.3.5. Nồng độ monome .............................................................. 15
1.4. Các phương pháp sản xuất nhựa PVC ........................................... 15
1.4.1. Sản xuất Vinylclorua (vc) ................................................. 15
1.4.2. Sản xuất PVC ................................................................... 18
1.4.2.1. Phương pháp trùng hợp khối ............................... 18
1.4.2.2. Phương pháp trùng hợp dung dịch ...................... 19
1.4.2.3. Phương pháp trùng hợp nhũ tương ..................... 19
1.4.2.4. Phương pháp trùng hợp...
Đ án tt nghip GVHD: TS. Ngô Mnh Long
Nguyn Hu Hùng 1 Lp: Polyme K47
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU ................................................................................ 1
1. Lịch sử phát triển ......................................................................................... 1
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ PVC ............................................................ 2
2.1. Trên thế giới ................................................................................... 2
2.2. Tại Việt Nam ................................................................................. 2
3. Các dự án sắp tới ......................................................................................... 3
PHẦN THỨ HAI.: LÝ THUYẾT CHUNG ................................................ 5
CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC ............................... 5
1.1. Nguyên liệu .................................................................................... 5
1.1.1 Tính chất lý học ................................................................ 5
1.1.2 Tính chất hoá học .............................................................. 7
1.2. Phản ứng tạo nhựa ......................................................................... 9
1.2.1. Cơ cấu phản ứng .............................................................. 9
1.2.2. Động học quá trình trùng hợp .......................................... 11
1.2.3. Độ trùng hợp và chiều dài động học của mạch ................ 13
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp ............................. 14
1.3.1. Nhiệt đ............................................................................. 14
1.3.2. Áp suất .............................................................................. 14
1.3.3. Oxy .................................................................................... 14
1.3.4. Nồng độ chất khơi mào ..................................................... 14
1.3.5. Nồng độ monome .............................................................. 15
1.4. Các phương pháp sản xuất nhựa PVC ........................................... 15
1.4.1. Sản xuất Vinylclorua (vc) ................................................. 15
1.4.2. Sản xuất PVC ................................................................... 18
1.4.2.1. Phương pháp trùng hợp khối ............................... 18
1.4.2.2. Phương pháp trùng hợp dung dịch ...................... 19
1.4.2.3. Phương pháp trùng hợp nhũ tương ..................... 19
1.4.2.4. Phương pháp trùng hợp huyền phù ..................... 21
CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ, ỔN ĐỊNH CỦA NHỰA PVC .. 23
2.1. Phản ứng phân huỷ ....................................................................... 23
1.3. Cơ chế của sự ổn định .................................................................... 25
quy trình sản xuất PVC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất PVC - Người đăng: missoxy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
quy trình sản xuất PVC 9 10 934