Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

Được đăng lên bởi letrung09x3a
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 4 lần
22 tcn 332-06
1
céng hßa x héi
chñ nghÜa viÖt nam
22 TCN 332 - 06
Bé giao th«ng vËn t¶i
Quy tr×nh thÝ nghiÖm
x¸c ®Þnh chØ sè cbr
cña ®Êt, ®¸ d¨m
trong phßng thÝ nghiÖm
Cã hiÖu lùc tõ
ngµy ......./......./2006
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2006/Q§-BGTVT ngµy 20/02/2006
cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)
1 Quy ®Þnh chung
1.1 Quy tr×nh nµy quy ®Þnh tr×nh tù thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh chØ sè CBR (California Bearing
Ratio) cña vËt liÖu sö dông lµm nÒn, mãng ®êng (®Êt, ®Êt gia cè, cÊp phèi ®¸ d¨m, cÊp phèi
nhiªn...) trong phßng thÝ nghiÖm trªn mÉu vËt liÖu ®· ®îc chÕ bÞ.
1.2 Gi¸ trÞ CBR ®îc x¸c ®Þnh theo Quy tr×nh nµy lµ c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng vËt liÖu sö dông
lµm nÒn, mãng ®êng; ngoµi ra cßn ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ cêng ®é cña kÕt cÊu ®êng « t«
vµ ®êng s©n bay trong mét sè ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ cã sö dông th«ng sè cêng ®é theo CBR.
1.3 CBR lµ tû sè (tÝnh b»ng phÇn tr¨m) gi÷a ¸p lùc nÐn (do ®Çu nÐn g©y ra) trªn mÉu thÝ
nghiÖm vµ ¸p lùc nÐn trªn mÉu tiªu chuÈn øng víi cïng mét chiÒu s©u Ðp lón quy ®Þnh.
1.4 ViÖc thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh CBR cña vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh trªn tæ mÉu (3 mÉu) ®· ®îc
®Çm nÐn ë ®é Èm tèt nhÊt t¬ng øng víi ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn quy ®Þnh. ChØ sè CBR cña vËt
liÖu thÝ nghiÖm ®îc x¸c ®Þnh t¬ng øng víi ®é chÆt ®Çm nÐn K quy ®Þnh.
Ghi chó 1:
1. NÕu chØ dÉn kü thuËt quy ®Þnh viÖc ®Çm nÐn x¸c ®Þnh ®é Èm tèt nhÊt vµ khèi lîng thÓ tÝch kh« lín
nhÊt theo ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn nµo (ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn tiªu chuÈn - ph¬ng ph¸p I hoÆc
ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn c¶i tiÕn - ph¬ng ph¸p II theo Quy tr×nh thÝ nghiÖm ®Çm nÐn ®Êt ®¸ d¨m
trong phßng 22 TCN 333 - 06), th× khi ®Çm t¹o mÉu CBR còng ph¶i sö dông lo¹i chµy ®Çm vµ sè
líp vËt liÖu ®Çm theo quy ®Þnh cña ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn ®ã.
2. Trêng hîp cÇn x¸c ®Þnh ¶nh hëng cña ®é Èm ®Çm nÐn ®Õn CBR, hoÆc phôc vô môc ®Ých nghiªn
cøu, viÖc thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh CBR cña vËt liÖu sÏ ®îc tiÕn hµnh trªn c¸c tæ mÉu (3 tæ mÉu) ®·
®îc ®Çm nÐn trong cèi CBR ë c¸c ®é Èm t¬ng øng (5 ®é Èm) kh¸c nhau n»m trong kho¶ng ®é Èm
®Çm nÐn quy ®Þnh. Quy ®Þnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh chØ sè CBR cña vËt liÖu trong kho¶ng ®é Èm ®Çm
nÐn ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc A.
Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm - Người đăng: letrung09x3a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 9 10 982