Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠNr

Được đăng lên bởi Pro Huynh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 18-79

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN
CHƯƠNG I
QUY TRÌNH CƠ BẢN
1. CHỈ DẪN CHUNG:...........................................................................................1
2. CHỌN VỊ TRÍ CẦU CỐNG...............................................................................2
3. YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐi VỚi KẾT CẤU.......................................................... 3
4. KHỔ GIỚi HẠN................................................................................................6
5. CHỈ DẪN TÍNH CẦU CỐNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA DÒNG NƯỚC............7
6. CHỈ DẪN CHUNG VỀ TÍNH TOÁN CÁC KẾT CẤU VÀ NỀN MÓNG CHỊU LỰC
...........................................................................................................................10

1. CHỈ DẪN CHUNG:

1.1. Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có
cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn v.v…) và cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ
1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố.
Các loại cầu khôi phục, cải tạo nâng cấp theo quy trình riêng.
Chú thích: Khi thiết kế các công trình đặc biệt lớn cũng như dùng vật liệu và kết cấu đặc biệt
trong trường hợp cần thiết có thể thảo ra những bổ sung và sửa đổi cho quy trình này; các bổ
sung và sửa đổi đó phải được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.
1.2. Khi thiết kế cầu đường sắt, đường ô tô và đường thành phố và cống dưới nền đường thì
ngoài qui phạm này, còn cần xét tới các yêu cầu tương ứng của những tiêu chuẩn và qui phạm
thiết kế hiện hành về đường sắt và đường ô tô thuộc mạng lưới chung toàn quốc, cũng như về
các phố, đường thành phố và quảng trường , và phải xét đến các qui định của Nhà nước về vệ
sinh và phòng cháy; các qui định thiết kế ở vùng có nguy cơ động đất, trong điều kiện đất đặc
biệt (đất lún, đất có chất muối) và phải xét tới các tài liệu tiêu chuẩn khác chung của toàn quốc
về thiết kế và xây dựng cũng như các yêu cầu đảm bảo an toàn vận chuyển, bảo hộ lao động cho
công nhân trong thời kỳ xây dựng và sử dụng đường sắt, đường ô tô, đường qua thành phố và
đường phố.
Chú thích:
1. Khi không có điều kiện thực hiện đúng các qui định của tiêu chuẩn, ghhi trong qui
trình này, có thể áp dụng các qui định có yêu cầu, nội dung tương đương với các tiêu
chuẩn đó.

2. Các qui trình kỹ thuật đặc biệt, các chỉ dẫn qui trình qui tắc dùng riêng chi thiết kế
những dạng đặc biệt về kết cấu và nền móng cầu cống đường sắt, đường ô tô và
đường thành phố đều ph...
TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 18-79
QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN
CHƯƠNG I
QUY TRÌNH CƠ BẢN
1. CHỈ DẪN CHUNG: ........................................................................................... 1
2. CHỌN VỊ TRÍ CẦU CỐNG ............................................................................... 2
3. YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐi VỚi KẾT CẤU .......................................................... 3
4. KHỔ GIỚi HẠN ................................................................................................ 6
5. CHỈ DẪN TÍNH CẦU CỐNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA DÒNG NƯỚC ............ 7
6. CHỈ DẪN CHUNG VỀ TÍNH TOÁN CÁC KẾT CẤU NỀN MÓNG CHỊU LỰC
........................................................................................................................... 10
1. CHỈ DẪN CHUNG:
1.1. Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành đ thiết kế cầu làm mới nh cửu (trong đó có
cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn v.v…) cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ
1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố.
Các loại cầu khôi phục, cải tạo nâng cấp theo quy trình riêng.
Chú thích: Khi thiết kế các công trình đặc biệt lớn cũng như dùng vật liệu kết cấu đặc biệt
trong trường hợp cần thiết có thể thảo ra những bổ sung và sửa đổi cho quy trình này; các bổ
sung và sửa đổi đó phải được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.
1.2. Khi thiết kế cầu đường sắt, đường ô đường thành phố cống dưới nền đường t
ngoài qui phạm này, còn cần t tới các u cầu tương ứng của những tu chuẩn qui phạm
thiết kế hiện hành về đường sắt và đường ô thuộc mạng lưới chung toàn quốc, cũng như về
các phố, đường thành phố quảng trường , và phải t đến các qui định của Nhà nước về vệ
sinh và phòng cháy; các qui định thiết kế vùng có nguy cơ động đất, trong điều kiện đất đặc
biệt (đất lún, đất chất muối) và phải xét tới các tài liệu tiêu chuẩn khác chung của toàn quốc
về thiết kếxây dựng cũng như các yêu cầu đảm bảo an toàn vận chuyển, bảo hộ lao động cho
công nhân trong thời kỳ xây dựng và sử dụng đường sắt, đường ô tô, đường qua thành phố và
đường phố.
Chú thích:
1. Khi không điều kiện thực hiện đúngc qui định của tiêu chuẩn, ghhi trong qui
trình này, thể áp dụng các qui định yêu cầu, nội dung tương đương với các tiêu
chuẩn đó.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠNr - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠNr - Người đăng: Pro Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠNr 9 10 103