Ktl-icon-tai-lieu

Redox reaction

Được đăng lên bởi Sơn Phạm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ELECTRON DONORS AND ACCEPTORS.

5.

Warm up
Redox reaction
Reduction potentials and redox couples
The redox tower and its relationship to ΔGo,
Electron carriers and NAD/NADH cycling

1.

Warm up

1.
2.
3.
4.

- Cells conserve energy released from catabolic - Tế bào bảo tồn năng lượng bị giải phóng từ các phản
reactions by coupling it to the synthesis of energy-rich ứng dị hóa bằng cách kết hợp nó với sự tổng hợp của
compounds, such as ATP.
các hợp chất giàu năng lượng, chẳng hạn như ATP.
- Reactions that release sufficient energy to form ATP - Những phản ứng giải phóng năng lượng đủ để tạo
are typically of an oxidation–reduction type.
thành ATP là một loại oxy hóa khử điển hình.
- An oxidation is the removal of an electron (or - Một quá trình oxy hóa là sự loại bỏ một electron (hay
electrons) from a substance, and a reduction is the nhiều electron) từ một chất , và một quá trình khử là sự
addition of an electron (or electrons) to a substance.
bổ sung của một electron (hay nhiều electron) với một
chất.
- The term redox is commonly used as an abbreviation - Thuật ngữ redox thường được sử dụng như là một từ
to indicate oxidation–reduction.
viết tắt để chỉ ra quá trình oxy hóa-khử.

2.

Redox reaction

- Redox reactions occur in pairs. For example, hydrogen -Phản ứng oxi hóa khử diễn ra theo cặp. Ví dụ, khí hydro
gas (H2) can release electrons and protons and become (H2) có thể giải phóng các electron và proton và trở nên
oxidized (Figure 3.8).
bị oxy hóa (Hình 3.8)
- However, electrons cannot exist alone in solution; they - Tuy nhiên, các electron không thể tồn tại một mình
must be part of atoms or molecules.
trong dung dịch; chúng phải là một phần của các
nguyên tử hay phân tử.
- Thus the oxidation of H2 is only a half reaction, a term - Do đó, quá trình oxy hóa của H2 chỉ là một bán phản
that implies the need for a second half reaction.
ứng, một thuật ngữ ám chỉ sự cần thiết cho một bán
/imply/ /im'plai/
phản ứng thứ hai.
- This is because for any substance to be oxidized, - Điều này là bởi vì bất kỳ chất nào bị oxy hóa, thì một
another substance must be reduced.
chất khác phải bị khử.
- The oxidation of H2 can be coupled to the reduction of - Quá trình oxy hóa của H2 có thể được kết hợp với quá
many different substances, including oxygen (O2), in a trình khử của nhiều chất khác nhau, bao gồm oxy (O2),
second half reaction.
trong một bán phản ứng thứ hai.
- This reductive half reaction, when coupled to the - Bán phản ứng khử này, khi kết hợp với Quá trình ...
ELECTRON DONORS AND ACCEPTORS.
 
 
 
 

 !"#$!"#%&'
 
( ) * '&  + ,
,&'&+'&(
"-
(.'&+"-
&&+/&
( "    * +   0
1 + ,   
+01,
(&,,*
/
(2,3,456'78',9'4:';<4
='9:,>'<?28:*@AB'8C
<8D'36'78'E'F7"-
(!G'4=''4:'6'78'HCHIF
3"-3JF&:?KHIL
(MJN<L&:3AF,OJ0&
P1;JD*3JN<L?K3A
,B'CJ0&P1*@J
D
(Q'G7R'H78KS'73J;
*2THIUN<L&:(?K
Redox reaction - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Redox reaction - Người đăng: Sơn Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Redox reaction 9 10 398