Ktl-icon-tai-lieu

Rèn luyện để trở thành học sinh giỏi hóa

Được đăng lên bởi Huy Vỹ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HỌC SINH GIỎI HÓA
Như đã nhiều lần đề cập trong các bài viết của tôi, có 4 yếu tố đưa các em trở thành học
sinh giỏi ở bất kỳ môn học nào là: Kiến thức, Kỹ năng, Kinh nghiệm và Phương pháp (K3P).
Do đặc điểm của GD Việt Nam là “học để thi”, do đó, kiến thức là một yếu tố quan trọng
hàng đầu trong chương trình giảng dạy, cũng là nội dung chính trong các đề thi. Mặc dù vậy, để
đáp ứng các yêu cầu mới của xã hội hiện đại, trong đó sản phẩm, kết quả của quá trình đào tạo
phải là những con người “làm được việc”, do đó, các yếu tố về kỹ năng, kinh nghiệm và phương
pháp tư duy mới là những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của mỗi người trong
cuộc sống.
Khi có tư duy khoa học dẫn đường thì việc tiếp thu kiến thức mới là rất dễ dàng và làm việc gì ta cũng
có thể đạt tới thành công!

Để tìm hiểu vai trò và mối quan hệ của 4 yếu tố trên, chúng ta cùng xem xét một ví dụ sau
đây:
Đốt cháy hoàn toàn 22,4g một hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O cần 15,68 lít khí O2 ở
54,6*C; 2,4 atm. Sản phẩm thu được chỉ chứa CO2 và H2O có tỷ lệ thể tích là 3:2. Tìm CTPT của
A biết tỷ khối hơi của A so với H2 nhỏ hơn 30.

Bài toán trên có thể có nhiều cách giải, ứng với đặc điểm của từng đối tượng học sinh như
sau:
Đốt cháy A chỉ tạo thành CO2 và H2O → A chứa C, H và có thể có O, CTPT dạng CxHyOz
Cách 1: Phương pháp đại số.
Đây là cách làm thông thường, phổ biến đối với đa số học sinh. Nếu chỉ có kiến thức trong
tay thì đa số các em sẽ làm theo cách này.

nO2 =

PV
2, 4 × 15, 68
=
= 1, 4mol
RT 22, 4 273 + 54, 6
(
)
273

Phương trình phản ứng cháy:

y z⎞
⎛
C x H y Oz + ⎜ x + − ⎟ O2 → xCO2 +
4 2⎠
⎝
Theo phản ứng:
Theo đề bài:

M (gam)
22,4

y
H 2O
2

y z⎞
⎛
⎜ x + − ⎟ (mol)
4 2⎠
⎝

1,4

Do đó, ta có hệ phương trình:

vukhacngoc@gmail.comSao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

⎧
y z⎞
⎛
+
− ⎟
x
⎜
⎪12 x + y + 16 z
4 2⎠
⎝
⎪
=
22, 4
1, 4
⎨
⎪
y 3
⎪nCO : nH O = x : =
2
2
⎩
2 2
Từ pt (2) suy ra:

0985052510

(1)
( 2)

x 3
= , thế vào phương trình (1), ta lại có x = 3 z
y 4

Do đó: x : y : z = 3 : 4 : 1 hay A có CTPT dạng (C3H4O)n. Với d A

H2

< 30 , dễ dàng có kết

quả CTPT của A là C3H4O.
Cách 2: Phương pháp bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố
Đối với một học sinh đã được rèn luyện tốt về phương pháp thì đây là một bài tập rất quen
thuộc. Nếu chỉ biết áp dụng một cách máy móc phương pháp đã được học thì cách giải sẽ như
sau:
Áp dụng bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy, ta có:

mCO2 ...
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc 0985052510
RÈN LUYN ĐỂ TR THÀNH HC SINH GII HÓA
Như đã nhiu ln đề cp trong các bài viết ca tôi, có 4 yếu t đưa các em tr thành hc
sinh gii bt k môn hc nào là: Kiến thc, K năng, Kinh nghim và Phương pháp (K3P).
Do đặc đim ca GD Vit Nam là “hc để thi”, do đó, kiến thc là mt yếu t quan trng
hàng đầu trong chương trình ging dy, cũng là ni dung chính trong các đề thi. Mc dù vy, để
đáp ng các yêu cu mi ca xã hi hin đại, trong đó sn phm, kết qu ca quá trình đào to
phi là nhng con người “làm được vic”, do đó, các yếu t v k năng, kinh nghim và phương
pháp tư duy mi là nhng yếu t quan trng, quyết định s thành công ca mi người trong
cuc sng.
Khi có tư duy khoa hc dn đường thì vic tiếp thu kiến thc mi là rt d dàng và làm vic gì ta cũng
có th đạt ti thành công!
Để tìm hiu vai trò và mi quan h ca 4 yếu t trên, chúng ta cùng xem xét mt ví d sau
đây:
Đốt cháy hoàn toàn 22,4g mt hp cht hu cơ A cha C, H, O cn 15,68 lít khí O
2
54,6*C; 2,4 atm. Sn phm thu được ch cha CO
2
và H
2
O có t l th tích là 3:2. Tìm CTPT ca
A biết t khi hơi ca A so vi H
2
nh hơn 30.
Bài toán trên có th có nhiu cách gii, ng vi đặc đim ca tng đối tượng hc sinh như
sau:
Đốt cháy A ch to thành CO
2
và H
2
O A cha C, H và có th có O, CTPT dng C
x
H
y
O
z
Cách 1: Phương pháp đại s.
Đây là cách làm thông thường, ph biến đối vi đa s hc sinh.
Nếu ch có kiến thc trong
tay thì đa s các em sm theo cách này.
()
2
2, 4 15,68
1, 4
22,4
273 54,6
273
O
PV
nm
RT
×
== =
+
ol
Phương trình phn ng cháy:
22
42 2
xyz
yz y
CHO x O xCO HO
⎛⎞
++ +
⎜⎟
⎝⎠
2
Theo phn ng: M (gam)
42
yz
x
⎛⎞
+−
⎜⎟
⎝⎠
(mol)
Theo đề bài: 22,4 1,4
Do đó, ta có h phương trình:
vukhacngoc@gmail.com http://360.yahoo.com/vkngoc49cns
Rèn luyện để trở thành học sinh giỏi hóa - Trang 2
Rèn luyện để trở thành học sinh giỏi hóa - Người đăng: Huy Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Rèn luyện để trở thành học sinh giỏi hóa 9 10 781