Ktl-icon-tai-lieu

RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN THIẾT DIỆN CHO HỌC SINH THPT

Được đăng lên bởi Sơn Lê Thanh
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 3 lần
RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN THIẾT DIỆN
CHO HỌC SINH THPT
1. Lí do chọn đề tài
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ghi
ở điều 35 “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Sự quan tâm, phát triển giáo dục
ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai, sự phồn vinh của đất nước. Tầm quan trọng
của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp của dân tộc đặt lên vai đội ngũ những
người làm công tác giáo dục nhiều trách nhiệm nặng nề.
Trong các môn khoa học kỹ thuật thì toán học giữ vị trí hết sức quan
trọng. Đó là môn học của sự đam mê, sáng tạo, sự tư duy logic và luôn đi tìm
những điều mới lạ. Nó giúp cho người học rèn luyện phương pháp tư duy,
phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải quyết các vấn
đề, giúp người học rèn luyện trí thông minh sáng tạo... Làm sao để giúp học
sinh học tập tốt môn Toán là vấn đề đang làm các nhà giáo dục, đặc biệt là các
thầy cô phải băn khoăn suy nghĩ.
Trong các phần toán ở THPT thì “thiết diện” là một trong những phần
đa dạng, phong phú nhất, bên cạnh đó là sự khó khăn rất lớn khi học sinh đối
diện với nó. Chỉ là một phần nhỏ trong hình học không gian nhưng bên trong
nó chứa đựng đầy đủ các yếu tố để tạo nên vẻ đẹp, sức hấp dẫn cho riêng
mình. Đây là phần rất trừu tượng, đòi hỏi học sinh phải có đầu óc quan sát
tinh tường, tư duy logic và khả năng tưởng tượng phong phú.
Thực tế cho thấy có rất nhiều em học sinh không đáp ứng được các yêu
cầu cơ bản đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trong việc giải các bài tập về
thiết diện và thường e ngại khi gặp dạng toán này. Bên cạnh đó cũng có nhiều
giáo viên gặp khó khăn trong việc truyền đạt nội dung kiến thức.
Nhằm rèn luyện và khắc sâu hơn cho học sinh một số kỹ năng giải toán
và cũng để trang bị kĩ hơn cho mình k ỹ năng, kiến thức trước khi vào nghề tôi
đã chọn đề tài “Rèn luyện một số kỹ năng giải bài toán thiết diện cho học
sinh THPT”.
1

2. Mục đích nghiên cứ u
Nghiên cứu, trình bày một số kỹ năng cơ bản, cần thiết cho học sinh
trong việc giải toán thiết diện.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Hệ thống hóa cơ sở lí luận của phương pháp dạy học và một số kiến
thức làm làm cơ sở cho việc giải toán thiết diện.
3.2 Nêu ra một số kỹ năng giải toán thiết diện, giúp học sinh rèn luyện,
nâng cao chất lượng trong dạy học về toán thiết diện.
4. Đối tượng nghiên cứu
Một số kỹ năng rèn luyện giúp học sinh trong quá trình giải toán.
5. Giả thuyết khoa học
Chất lượng học tập và khả năng giải toán thiết diện của học sinh THPT
còn rất hạn chế. Nếu giúp học sinh rèn luyện t...
1
RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN THIẾT DIỆN
CHO HỌC SINH THPT
1. Lí do ch
ọn đ
tài
Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ ngh
ĩa Vi
ệt Nam năm 1992 đ
ã ghi
ở điều 35 “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Sự quan tâm, phát triển giáo dục
ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai, sự phồn vinh của đt nước. Tầm quan trọng
của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp của dân tộc đặt lên vai đội ng
ũ nh
ững
người làm công tác giáo dục nhiều trách nhiệm nặng nề.
Trong các môn khoa học kỹ thuật thì toán học giữ vị trí hết sức quan
trọng. Đó là môn học của sự đam mê, sáng tạo, sự duy logic và luôn đi t
ìm
những điều mới lạ. giúp cho người học rèn luyện phương pháp tư duy,
phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải quyết các vn
đề, giúp người học rèn luyện tthông minh sáng tạo... Làm sao để giúp học
sinh học tập tốt môn Toán là vấn đề đang làm các nhà giáo dục, đặc biệt là các
thầy cô phải băn khoăn suy ngh
ĩ.
Trong các phần toán THPT tthiết diện” là một trong những phần
đa dạng, phong phú nhất, bên cạnh đó sự khó khăn rất lớn khi học sinh đối
diện với nó. Chỉ một phần nhỏ trong hình học không gian nhưng bên trong
chứa đựng đầy đ các yếu t để tạo nên vẻ đp, sức hấp dẫn cho riêng
mình.
Đây là ph
ần rất trừu tượng, đ
òi h
ỏi học sinh phải đầu óc quan sát
tinh tường, tư duy logic và khả năng tưởng tượng phong phú.
Thực tế cho thấy có rất nhiều em học sinh không đáp ứng được c yêu
cầu bản đ
ã g
ặp rất nhiều khó khăn trong việc trong việc giải các bài tập về
thiết diện thường e ngại khi gặp dạng toán này. n cạnh đó cũng nhiều
giáo vn gặp khó kn trong việc truyn đạt nội dung kiến thức.
Nhằm rèn luyện và khắc sâu hơn cho học sinh một số kỹ năng giải toán
và c
ũng đ
ể trang bị k
ĩ hơn cho mình k
ỹ năng, kiến thức trước khi vào nghề tôi
đ
ã ch
ọn đ tài Rèn luyện một s kỹ năng giải i toán thiết diện cho học
sinh THPT”.
RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN THIẾT DIỆN CHO HỌC SINH THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN THIẾT DIỆN CHO HỌC SINH THPT - Người đăng: Sơn Lê Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN THIẾT DIỆN CHO HỌC SINH THPT 9 10 140