Ktl-icon-tai-lieu

Rừng U Minh Thượng

Được đăng lên bởi Lực Vũ Huyền
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA ĐỊA LÝ

TÀI NGUYÊN SINH THÁI RỪNG
(30 tiết)
(Mã số DIA 074)

Giảng viên: Lê Đức Tuấn

CHƯƠNG 1: RỪNG VÀ CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG
I. CÁC KHÁI NIỆM
1.1. Rừng
Trong các ấn phẩm nghiên cứu của Thái văn Trừng (1962,1998), Trần
Ngũ Phương (1964), Các giáo trình lâm học của Đại học Lâm nghiệp, những
định nghĩa về rừng đã có từ thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19. Hai trường phái
có ảnh hưởng mạnh đến ngành lâm nghiệp Việt Nam xuất phát từ Nga như
Morodop G.F (1930), Tkachenko M.E (1952), Sucasep S.I (1944;1964), hoặc
Tây Âu: Tansley A.G (1926,1940) , Richards P.W (1936,1956) đều định
nghĩa: RỪNG được tạo thành từ quần thể thực vật, động vật, vi sinh vật, đất
đai, có tương tác lẫn nhau tạo thành hoàn cảnh rừng và có tương tác với các
hoàn cảnh xung quanh, trong đó phải có quần thể cây gỗ cao (hoặc cây thân
thảo) , tạo thành hoàn cảnh rừng hoặc là một quần lạc sinh địa luôn phát triển.
Để hướng dẫn đo đạc và công bố độ che phủ rừng mỗi nước, FAO đã
định nghĩa rừng, trong FAO FORESTRY PAPER số 12 đến 130: “Rừng là các
hệ sinh thái có tối thiểu 10% tàn che của cây gỗ hoặc tre nứa trong điều kiện
phức hệ đất, hệ động vật, hệ thực vật tự nhiên nói chung không phải là đối
tượng để canh tác nông nghiệp. Rừng được phân chia theo nguồn gốc với 2
phạm trù: Rừng tự nhiên là các khu rừng có tổ thành gồm cây bản địa của
vùng. Rừng trồng được con người tạo ra trên diện tích trước đây chưa từng có
rừng nhưng thay đổi loài cây bản địa bằng loài mới khác, loài đa dạng di
truyền”.
Tổ chức Gỗ Nhiệt đới quốc tế đưa ra định nghĩa, giống như FAO, được
Thang Hooi Chiew (2006) tiếp nhận như sau:” Đất phải rộng trên 0,5 ha, với
chiều cao của các cây hơn 5m và độ che phủ hơn 10% hoặc các cây có khả
năng đạt đến ngưỡng nguyên vị của nó. Điều này không bao gồm đất mà phần
lớn đang sử dụng đất đô thị hoặc nông nghiệp. Các cây có khả năng đạt đến độ
cao tối thiểu là 5m . Những diện tích đang khôi phục mà chưa đạt được nhưng
hy vọng sẽ đạt độ che phủ 10% thì dược chấp mhận và bao gồm cả các cây có
chiều cao 5m…”.
Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng Việt nam (2004) đã định nghĩa
“Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi
sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa
hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ
0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
Gần đây nhất Bộ Nông nghiệp và ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA ĐỊA LÝ
TÀI NGUYÊN SINH THÁI RỪNG
(30 tiết)
(Mã số DIA 074)
Giảng viên: Lê Đức Tuấn
Rừng U Minh Thượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rừng U Minh Thượng - Người đăng: Lực Vũ Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Rừng U Minh Thượng 9 10 450