Ktl-icon-tai-lieu

Rượu đa chức

Được đăng lên bởi hoangcam2302
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
147

Giáo khoa hóa hữu cơ

Biên soạn: Võ Hồng Thái

IX. RƯỢU ĐA CHỨC (ANCOL ĐA CHỨC)
IX.1. Định nghĩa
Rượu đa chức là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm –OH
(nhóm hiđroxyl) trở lên trong phân tử. Các nhóm –OH liên kết trên các nguyên tử
cacbon khác nhau và không liên kết trực tiếp vào nhân thơm. Hoặc có thể định nghĩa:
Rượu đa chức là một loại rượu mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm –OH trở lên.
IX.2. Công thức tổng quát
n≥2
R : Gốc hiđrocacbon hóa trị n, có chứa số
nguyên tử C ≥ n

R(OH)n

CxHy(OH)n

Rượu đa chức no mạch hở:

n≥2
x≥n
≈ CxHy + n ⇒ y + n ≤ 2x + 2 ⇒ y ≤ 2x + 2 – n

CnH2n + 2 – x(OH)x

x≥2
n≥x

CnH2n + 2Ox
Rượu nhị chức no mạch hở: CnH2n + 2 – 2(OH)2 ⇒

CnH2n(OH)2

(n ≥ 2)

Rượu chứa ba nhóm chức rượu no mạch hở: CnH2n + 2 – 3(OH)3 ⇒ CnH2n – 1(OH)3
(n ≥ 3)
Rượu đa chức, mang sáu nhóm chức rượu, có một vòng, no: CnH2n + 2 – 2 – 6(OH)6
⇒

CnH2n – 6(OH)6

(n ≥ 6)

Chú ý:
Các công thức đóng khung trên coi như đáp số, chứ không phải để nhớ và thuộc lòng.
Các công thức tổng quát của các hợp chất hữu cơ (kể cả hiđrocacbon lẫn hợp chất
nhóm chức) đều coi như đều dẫn xuất từ ankan (chứa số nguyên tử H lớn nhất ứng với
số nguyên tử cacbon xác định trong phân tử). Từ ankan mất bớt H để tạo hiđrocacbon
không no, tạo vòng hay tạo hiđrocacbon thơm. Cũng từ ankan thế H bằng nhóm chức để
tạo hợp nhóm chức no mạch hở, mất bớt H nữa để tạo hợp chất nhóm chức không no hay
có vòng….Do đó chỉ cần hiểu nguyên tắc này để viết công thức tổng quát của các loại
hợp chất hữu cơ, chứ không nên thuộc lòng một cách máy móc.

148

Giáo khoa hóa hữu cơ

Biên soạn: Võ Hồng Thái

Bài tập 69
Viết công thức tổng quát có mang nhóm chức của:
a. Rượu đa chức, hai nhóm chức rượu, no mạch hở.
b. Rượu đa chức no mạch hở.
c. Rượu đa chức no, có một vòng.
d. Rượu đa chức, ba nhóm chức rượu, có một liên kết đôi, mạch hở.
e. Rượu đa chức, hai nhóm chức rượu, có một nhân thơm, ngoài nhân thơm chỉ gồm các
gốc no mạch hở.
f. Rượu đa chức, bốn nhóm chức rượu, không no, chứa hai liên kết đôi, một liên kết ba,
một vòng.
g. Rượu đa chức no mạch hở, ba nhóm chức rượu. Phân tử có 3 nguyên tử cacbon.
Bài tập 69’
a. Viết công thức chung của dãy đồng đẳng etylenglicol.
b. Viết công thức cấu tạo của rượu đa chức, 6 nhóm chức rượu, phân tử có 6 nguyên tử
cacbon, có một vòng không phân nhánh.
c. Viết công thức tổng quát của dãy đồng đẳng glixerin.
d. Viết công thức tổng quát có mang nhóm chức của chất đồng đẳng but-2-en-1,4-điol.
e. Viết CTCT của rượu đa chức có CTPT C6H12...
Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
147
IX. RƯỢU ĐA CHC (ANCOL ĐA CHC)
IX.1. Định nghĩa
Rượu đa chc là mt loi hp cht hu cơ mà trong phân t có cha t hai nhóm –OH
(nhóm hiđroxyl) tr lên trong phân t. Các nhóm –OH liên kết trên các nguyên t
cacbon khác nhau và không liên kết trc tiếp vào nhân thơm. Hoc có th định nghĩa:
Rượu đa chc là mt loi rượu mà trong phân t có cha t hai nhóm –OH tr lên.
IX.2. Công thc tng quát
R(OH)
n
n 2
R : Gc hiđrocacbon hóa tr n, có cha s
nguyên t C n
C
x
Hy(OH)
n
n 2
x n
CxHy
+ n
y + n 2x + 2 y 2x + 2 – n
Rượu đa chc no mch h: C
n
H
2n + 2 – x
(OH)
x
x 2
n x
C
n
H
2n + 2
O
x
Rượu nh chc no mch h: CnH
2n + 2 – 2
(OH)
2
C
n
H
2n
(OH)
2
(n 2)
Rượu cha ba nhóm chc rượu no mch h: C
n
H
2n + 2 – 3
(OH)
3
C
n
H
2n – 1
(OH)
3
(n 3)
Rượu đa chc, mang sáu nhóm chc rượu, có mt vòng, no: CnH
2n + 2 – 2 – 6
(OH)
6
C
n
H
2n – 6
(OH)
6
(n 6)
Chú ý:
Các công thc đóng khung trên coi như đáp s, ch không phi để nh và thuc lòng.
Các công thc tng quát ca các hp cht hu cơ (k c hiđrocacbon ln hp cht
nhóm chc) đều coi như đều dn xut t ankan (cha s nguyên t H ln nht ng vi
s nguyên t cacbon xác định trong phân t). T ankan mt bt H để to hiđrocacbon
không no, to vòng hay to hiđrocacbon thơm. Cũng t ankan thế H bng nhóm chc để
to hp nhóm chc no mch h, mt bt H na để to hp cht nhóm chc không no hay
có vòng….Do đó ch cn hiu nguyên tc này để viết công thc tng quát ca các loi
hp cht hu cơ, ch không nên thuc lòng mt cách máy móc.
Rượu đa chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rượu đa chức - Người đăng: hoangcam2302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Rượu đa chức 9 10 400